PL EN


2013 | 4 | 43 -64
Article title

Ryzyko wynikające z umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego

Title variants
EN
Risk arising from an agreement on establishment of a bank syndicate
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konsorcjum jest formą koncentracji kapitału, formą kooperacji przedsiębiorców oraz partycypacji w określonym przedsięwzięciu gospodarczym. Konsorcja bankowe są tworzone m.in. w celu udzielania kredytów przez banki w wysokości przekraczającej limit zaangażowania przypadający na jednego kredytobiorcę. Konsorcja bankowe mają za zadanie udostępnić środki finansowe, które pozwalają w efektywny sposób zaspokoić potrzeby klientów. Kluczową zasadą konsorcjum jest wspólne ponoszenie ryzyka, które jest związane ze wspólnym przedsięwzięciem. Oznacza to zarówno udział w wygospodarowanych zyskach jak również wspólne pokrywanie kosztów oraz ewentualnych strat. Tworzenie konsorcjum sprzyja mobilizacji kapitału jak również wykorzystania posiadanych zasobów materialnych oraz niematerialnych będących w posiadaniu poszczególnych konsorcjantów.
EN
Bank syndicates make it possible to pool banks’ capitals in order to implement large-scale economic undertakings. In particular they are established in order that banks can grant loans in an amount exceeding the involvement limit per single borrower. Bank syndicates’ aim is providing access to funds to effectively fulfilcustomers’ needs. However, such bank activities pose a risk related to granted loans. Bank syndicates are also established to minimize credit risk, as it is safer to distribute risk related to financing a large economic project among a number of banks involved in the syndicate. To reduce credit risk, banks use securities, which can be provided in three manners. Securities may be established for a syndicate as a whole, and for the bank which manages and represents the whole syndicate, as well as for particular banks involved in the syndicate. However, one cannot overlook the fact that the borrower is also concerned by the risk arising from an agreement on establishment of a bank syndicate.
Year
Issue
4
Pages
43 -64
Physical description
Contributors
References
 • M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, w: Polskie prawo bankowe, red. L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Warszawa 2006, s. 186.
 • P. Gumiński, Wspólna hipoteka (1), „Gazeta Bankowa” 2009, nr 13, s. 36.
 • S. Włodyka, Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa 2000, s. 259.
 • O. Kowalewski, Konsorcjum, „Prawo Przedsiębiorcy” 2000, nr 39, s. 33.
 • A. Herbet, w: Prawospółekosobowych.Tom16, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008, s. 604 i n.
 • A. Opalski, w: Prawo zobowiązań – umowynienazwane.Tom9, red. W.J. Katner, Warszawa 2010, s. 917.
 • T. Niepytalski, Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej, Warszawa 2011, s. 112.
 • J. Molis, w: Prawo bankowe. Komentarz. Tom I komentarz do art.1–92, red. F. Zoll, Kraków 2005, s. 712 i n.
 • R. Pastusiak, M. Wypych, Kredyt konsorcjalny. Wybrane zagadnienia, „Prawo Bankowe” 1997, nr 2, s. 99.
 • Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2011, s. 211.
 • L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 446.
 • M. Frysztak, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, red. A. Nowak-Far, Warszawa 2011, s. 155.
 • P. Gumiński, Administrator hipoteki a konsorcja bankowe, „Przegląd Legislacyjny” 2009, nr 3/4, s. 38.
 • W. Pyzioł, w: Prawo bankowe. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2002, s. 249.
 • R. Pastusiak, Bankowe konsorcjum kredytowe, Warszawa 2003, s. 17.
 • T. Czech, Zasada proporcjonalnego podziału w konsorcjum kredytowym, „Bank i Kredyt” 2006, nr 1, s. 46.
 • W. Pyzioł, w: Prawo bankowe. Komentarz, red. M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, J. Pisulski, W. Pyzioł, Warszawa 2007, s. 292.
 • M. Bączyk, w: Prawo zobowiązań – umowynienazwane.Tom9, red. W.J. Katner, Warszawa 2010, s. 640.
 • Czech, Konsorcjum kredytowe, Warszawa 2011, s. 40 i n.
 • P. Zapadka, w: Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia, red. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Warszawa 2009, s. 147.
 • A. Doliwa, w: Prawo gospodarcze prywatne, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2005, s. 53;
 • R.R. Zdzieborski, Zastaw rejestrowy zabezpieczający wierzytelności z tytułu kredytowania konsorcjalnego. Zagadnienia wybrane. Część I, „Prawo Bankowe” 2004, nr 7/8, s. 106.
 • M. Bączyk, Konsorcjumipodziałryzykakredytowego.GlosadowyrokuSNz15grudnia2005r.(V CK425/05), „Prawo Bankowe” 2006, nr 10, s. 56.
 • W. Gonet, Charakter prawny umowy konsorcjum bankowego, „Radca Prawny” 2005 nr 5, s. 45.
 • W. Gonet, Kilka uwag o umowie konsorcjum kredytowego, „Prawo Bankowe” 2005 nr 5, s. 46.
 • T. Czech, Funkcja agenta do spraw zabezpieczeń w konsorcjum kredytowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 10, s. 38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3737ff03-7dfb-4908-88a9-0445c24d0d52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.