PL EN


2016 | 4(21) | 125-144
Article title

Ewaluacja wejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy realizowanego w ramach zlecania realizacji zadań – wybrane wyniki, wnioski i rekomendacje z badań

Content
Title variants
EN
The evaluation of the input of people with disabilities on the open labor market implemented in the framework of outsourced tasks – selected results, conclusions and recommendations from the study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praca stanowi ważny element w życiu każdego człowieka. Przeciwdziała izolacji społecznej i wykluczeniu społecznemu. Stwarza warunki do poprawy ogólnej sprawności, wzmacnia poczucie własnej wartości. Rehabilitacja może być bardziej efektywna, gdy jest się aktywnym zawodowo. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 25 lat wspiera działalność organizacji pozarządowych w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami, m.in. w podejmowaniu zatrudnienia. Na szczególne podkreślenie zasługują zadania zlecane polegające na organizowaniu konkursów dla organizacji pozarządowych działających m.in. na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Niniejszy artykuł przedstawia wybrane wyniki, wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego wejścia osób z niepełnosprawnościami na otwarty rynek pracy, realizowanego w ramach zadań zlecanych.
EN
The work stands for an important element in the life of every human being. Work prevents social isolation and social exclusion. It creates conditions to improve overall efficiency and it strengthens ones self-esteem. Rehabilitation can be more effective when a person is economically active. The State Fund for Rehabilitation of Disabled People for 25 years has been supporting the activities of non-governmental organizations in assisting people with disabilities, among others, in taking up employment. Particularly noteworthy are outsourced tasks consisting of organizing competitions for non-governmental organizations acting, among others, for employment of people with disabilities. This article presents selected findings, conclusions and recommendations from the evaluation study of the input of people with disabilities on the open labor market realized in the framework of the outsourced tasks.
Year
Issue
Pages
125-144
Physical description
Dates
published
2016-12-29
Contributors
 • Departament ds. Programów Wydział ds. Badań i Analiz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
References
 • Analiza Form Wsparcia w 13 Konkursie o zlecanie realizacji zadań (2014), PFRON,Wydział Realizacji Programów, Dział Analiz i Ewaluacji
 • Arczewska M., Giermanowska E., Racław M., Pracodawcy i nowy model polityki społecznejwobec aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] Zatrudniającniepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy,red. Giermanowska E., Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszicaw Krakowie, 2014
 • Fajfer-Kruczek I., O niemożliwej integracji społecznej osób niepełnosprawnych bezintegracji systemowej sektorów polityki państwa. Analiza paradoksów prawnych i działań wdrożeniowych, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Gajdzica Z., Kraków, Impuls, 2013
 • Gałęziak J., Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykachUnii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Urząd Komitetu IntegracjiEuropejskiej, 2004
 • Gąciarz B., Kubicki P., Rudnicki S., System instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnychw Polsce – diagnoza dysfunkcji, [w:] Polscy niepełnosprawni. Odkompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, red. Gąciarz B.,Rudnicki S., Kraków, Wydawnictwa AGH, 2014
 • Giermanowska E., Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki i uwarunkowaniazmian, [w:] Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowegomodelu polityki społecznej, red. Gąciarz B., Rudnicki S., Kraków, WydawnictwaAGH, 2014
 • Giermanowska E., Zatrudnienie młodych osób niepełnosprawnych w opiniach pracownikówPowiatowych Urzędów Pracy, [w:] Młodzi niepełnosprawni – aktywizacjazawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, red. Giermanowska E., Warszawa, InstytutSpraw Publicznych, 2007
 • Informacje na temat 7, 9, 11 oraz 13 Konkursu zadań zlecanych dostępne na stronieinternetowej PFRON, http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs?page=1, [dostęp na dzień: 24.11.2016]
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U.z 2012 r., poz. 1169
 • Kukla D., Duda W., Czerw-Bajer M., Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwazawodowego, Warszawa, Difin, 2011
 • Pietrzak D., Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością, [w:] Poradnictwozawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, red.Kukla D., Bednarczyk Ł., Warszawa, Difin, 2010
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawierodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychzlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, Dz. U.z 2008 r., Nr 29, poz. 172
 • Tossebro J., Changing ideologies and patterns of Services, [w:] Intellectual disabilitiesin the Nordic Welfare States. Policies and everyday life, red. Tossebro J., GustavssonA., Dyrendhal G., Norwegian Academic Press, 1996
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiuosób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznejoraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1652
 • Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej, podsumowaniewyników III fazy badania dotyczące rekomendacji służących pełnemu uczestnictwu OzN w edukacji i rynku pracy, Laboratorium Badań Społecznych, 2014
 • Zakrzewska-Manterys E., Podręcznik dla zainteresowanych wprowadzaniem osób upośledzonychumysłowo na rynek pracy do sektora społecznego, cz. I: Model wsparcia mentorskiego jako forma specyficznej aktywizacji zawodowej osób upośledzonych umysłowo, Warszawa, 2015
 • Żuraw H., Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Warszawa, WydawnictwoAkademickie ŻAK, 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3742f4db-8e6a-4633-8aff-c9f5ab918480
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.