PL EN


2016 | 19 | 4(44) | 69-101
Article title

Konspiracyjna prasa młodzieży obozu narodowego w Polsce w latach drugiej wojny światowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest pierwszą próbą opisania syntetycznego obrazu prasy konspiracyjnej młodzieży związanej z głównymi ugrupowaniami obozu narodowego na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką i radziecką 1939–1945. Dotąd nie poświęcono jej zbyt wiele uwagi poza czasopismem Konfederacji Narodu „Sztuka i Naród”. Przedstawiono w nim główne dane bibliograficzne, wybrane tytuły zaopatrzone pełniejszą analizą zawartości (m.in. „Wielka Polska”, „Młoda Polska”, „Wszechpolak”, „Patrol”). Ukazano założenia programowe, ideowe i polityczne, dokumentując je odpowiednimi cytatami z analizowanych pism. Podkreślono znaczenie tych pism o charakterze narodowo-katolickim w kształtowaniu postaw Polaków wobec okupantów, w postulowaniu Wielkiej Polski o zwycięskiej wojnie z Trzecią Rzeszą.
Year
Volume
19
Issue
Pages
69-101
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
References
 • Broniewski S., Całym życiem. Szare Szeregi w relacji Naczelnika, Warszawa 1992.
 • Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939–1945, oprac. L. Dobroszycki, przy współudziale W. Kiedrzyńskiej, pod kier. nauk. S. Płoskiego. Warszawa 1962.
 • Cieślikowa A., Prasa okupowanego Lwowa, Warszawa 1997.
 • Dobroszycki L., Bartoszewski W., Prasa ruchu oporu w Polsce 1939–1945. Stan badań i postulaty, [w:] Historia pas a kształtowanie się kultury narodowej, Warsza-wa 1968, s. 54–78.
 • Hillebrandt B., Konspiracyjne organizacje młodzieży w okupowanej Polsce 1939–1945, Warszawa 1973; toż, 1985.
 • Jarowiecki J., Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w la-tach 1918–2000, Wrocław 2016.
 • Jarowiecki J., Dzieje prasy we Lwowie do 1945 roku, Kraków–Wrocław 2008.
 • Jarowiecki J., Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej, Kraków 1980.
 • Jarowiecki J., Myśliński J., Prasa polska w latach 1939–1945; bibliografię oprac. A. Notkowski, Warszawa 1980, (Historia prasy polskiej. T IV, pod red. J. Łojka)
 • Jarowiecki J., Polska prasa konspiracyjna 1939–1945 w badaniach oraz zasobach bi-bliotek i archiwów polskich, „Gospodarka, Rynek, Edukacja” 2007, nr 12, s. 55–60.
 • Jarowiecki J., Wójcik E., Wrona G., Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939–1945, Cz. 1: Publikacje z lat 1944–1981, Kraków 1992; Cz. 2: Publikacje z lat 1981–1998, Kraków 1999.
 • Jarowiecki J., Z badań nad prasą konspiracyjną w latach 1939–1945, Wrocław 2013.
 • Jastrzębski J., Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia, Warszawa 1969.
 • Juryńska J., Nowa postawa człowieka tworzącego, „Więź” 1975, nr 4,
 • Juryńska J., Sztuka na rozkaz sumienia, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1977, nr 3/4, s.101–118.
 • Kornaś J., Koncepcja narodu i państwa polskiego w myśli politycznej konspiracji endec-kiej okresu II wojny światowej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Kra-kowie” 1980, nr 121
 • Krzysztoszek W., Publicystyka „Sztuki i Narodu”, „Acta Universitas Nicolai Copernici: Nauki Społeczne” z. 95: Filologia Polska, nr 15, s. 111–118.
 • Lewandowska S., Polska prasa informacyjno-polityczna 1939–1945, Warszawa 1982.
 • Listwan T., Konspiracyjna prasa Stronnictwa Narodowego w latach 1939–1945, (maszy-nopis), Kraków, 2001.
 • Łętocha R., Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli Obozu Narodowego lat okupacji, Lublin 2012.
 • Muszyński W.J., W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodo-wych Sił Zbrojnych 1939–1945, Biała Podlaska–Warszawa 1999.
 • Nowosad-Łopatiew H., Mroczkowski M., Polska prasa konspiracyjna 1939–1945. Prasa Powstania Warszawskiego 1944: Katalog, Warszawa 1979.
 • Orłowski M., Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego w latach 1939–1947, Po-znań 2006.
 • Pilaciński J., („Lech”), Narodowej Siły Zbrojne. Kulisy walki podziemnej 1939–1945, z przedmową Jędrzeja Giertycha, Londyn 1972; Warszawa 1999.
 • Przybysz K., Wizje Wielkiej Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939–1944, Warszawa 1992;
 • Rymar S., Pamiętnik cz. 3: II wojna i okupacja, maszynopis, Biblioteka Jagiellońska, sygn. Przyb. 98/60/III, s. 357.
 • Terej J., Organizacje i środowiska młodzieży związanej z głównymi ugrupowaniami obozu narodowego w latach 1939–1945, „Dzieje Najnowsze” 1969, nr 1.
 • Terej J., Rzeczywistość i polityka ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demo-kracji, Warszawa 1979;
 • Tomaszewski L., Kronika Wileńska 1941–1945, Warszawa 1992.
 • Węgierski J., Lwowska konspiracja narodowa i katolicka 1939–1946, Kraków 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/3534
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3744f6c5-2adb-41d3-b368-0b7e84aa1703
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.