PL EN


2015 | 223 | 247-256
Article title

Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Statistical analysis of spatial diferentiation of the unemployment in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne teorie rynku pracy wskazują na jego regionalną niejednorodność. Celem artykułu jest analiza regionalnego zróżnicowania bezrobocia w Polsce. W analizie tej zastosowano trzy podejścia: analizę stanu, analizę przepływów i analizę relacji stanów i zmiennych określających status na rynku pracy. Wykorzystano następujące mierniki: stopę bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, stopy przepływów (odpływu i napływu do bezrobocia) oraz ryzyko względne. Zwrócono również uwagę na znaczenie diagnostyczne tych mierników.
EN
Contemporary theories of labor market shows on regional heterogeneity of this market. The aim of the article is to analyse the regional diversity of unemployment in Poland. Three approaches were used in this analyse: condition analysis, flows analysis and analysis of the relation between conditions and the variables characterising the status on labor market. Following meters were used: unemployment rate, profession activity rate, employment rate, flows rate (outflow and influx to unemployment), relative risk. It was also highlighted the diagnostic importance of these meters.
Year
Volume
223
Pages
247-256
Physical description
Contributors
References
 • Bednarski T. (2005), Ocena przydatności danych BAEL dla charakterystyki rozkładu czasu poszukiwania pracy na przykładzie danych z lat 2001-2002, „Studia Ekonomiczne”, nr 4, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, s. 385-396.
 • Bieszk-Stolorz B. (2013), Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, volumina.pl, Szczecin.
 • Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2012), Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia, CeDeWu, Warszawa.
 • Gołata E. (2004), Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • [GUS, 2014] Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2013 r. Warszawa 2014.
 • Góra M., Sztanderska U. (2006), Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa.
 • Knapińska M. (2009), Przepływy pracowników w świetle makro- i mikroekonomicznych teorii rynku pracy [w:] T. Bernat, red., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Print Group, Szczecin.
 • Kotowska I., Podogrodzka M. (1995), Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce 1990-94 [w:] U. Sztanderska, red., Rynek pracy w Polsce 1993-94, Raport IPiSS,nr 9, Warszawa.
 • Kryńska E. (2000), Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy [w:]E. Kryńska, red., Mobilność zasobów pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,Warszawa.
 • Kryńska E. (2012), Wdrażanie koncepcji elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy w warunkach przemian demograficznych, „Studia Ekonomiczne”, nr 103, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 195-202.
 • Malarska A. (2000), Bezrobocie w Polsce w ujęciu regionalnym. Studium statystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Markowicz I. (2012), Statystyczna analiza żywotności firm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Ratajczak M., red. (2005), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Sowińska A. (2012), Samobójstwo jako konsekwencja niskiej jakości życia w sytuacji bezrobocia, „Studia Ekonomiczne”, nr 98, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 163-177.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K., red. (2010), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, WUP, UMK, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3747c53b-1444-4523-973f-0fa5b16b2ead
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.