PL EN


2016 | XIV | 4 (2) | 25-36
Article title

Dla kogo Śląsk? Konflikty Piastów w drugiej połowie XII wieku

Title variants
EN
Who was Silesia for? Conflicts within the Piast Dynasty over the rule in Silesia in the second half of the 12th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The events of the second half of the twelfth century was a watershed in the relationship between Poland and Silesia. In general, this period of Polish history is considered to be the beginning of the fragmentation of the Piast patrimony into politically separate principalities. Disagreements between individual Piast dynasts led to a series of civil wars which were sett-led by a further division of the Piast realm as apanages to younger members of the dynasty. Opportunistic Imperial interventions in the turbulent internal politics of the Piast monarchy further complicated matters, specifically the thorny issue of overlordship of Silesia became the key aspect of the relationship between Poland and the Empire. For these reasons the later part of the twelfth century is considered the era in which the origins of the separation of Silesia from the Piast monarchy was first placed.
Year
Volume
XIV
Issue
Pages
25-36
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny. Instytut Historii , biszkopt@amu.edu.pl
References
 • Annales Palidenses, Hrsg. G.H. Pertz, Hannoverae 1859.
 • Annales Pegavienses et Bosovienses, Hrsg. G.H. Pertz, Leipzig 1925.
 • Annales Pragenses, Hrsg. G.H. Pertz, Leipzig 1925.
 • Annales s. Petri Erphesfurdenses, Hrsg. G.H. Pertz, Leipzig 1925.
 • Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. i wstęp K. Maleczyński, Kraków 1952.
 • Carmen Mauri, wyd. M. Plezia, Kraków 1951.
 • Cronica Petri comitis Poloniae, wyd. M. Plezia, Kraków 1951.
 • Cronica regia, Hrsg. G.H. Pertz, Hannoverae 1859.
 • Cronica Reinhardsbrunnensis, Hrsg. O Holder-Egger, 1925.
 • Cronicon Montis Sereni, Hrsg. E. Ehrenfeuchter, Leipzig 1925.
 • Kodeks dyplomatyczny Śląska, wyd. K. Maleczyński, t. 1, Wrocław 1956.
 • Kronika o Piotrze Właście, wyd. A. Semkowicz, Lwów 1878.
 • Kronika polska (tzw. polsko-śląska), wyd. L. Ćwikliński, Lwów 1878.
 • Kronika wielkopolska, wyd. B. Kürbis, Warszawa 1970.
 • Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska, wyd. M. Plezia, Kraków 1994.
 • Rocznik krakowski, wyd. A. Bielowski, Lwów 1872.
 • Vitae Henrici et Cunegundis impp. (Ex aliis miraculis s. Henrici), Hrsg. G. Waitz, Leipzig 1925.
 • Biniaś-Szkopek M., Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009.
 • Biniaś-Szkopek M., Dzielnica Bolesława Kędzierzawego w testamencie Krzywoustego, [w:] Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane prof. J. Strzelczykowi, red. D. Sikorski, A. Wyrwa, Poznań–Warszawa 2006.
 • Biniaś-Szkopek M., Kiedy brat jest wrogiem, czyli jak walki synów Bolesława Krzywoustego wpłynęły na zmianę struktur elit władzy w państwie piastowskim, [w:] Bezpieczeństwo – świat – Europa – Polska. Od przeszłości ku przyszłości, red. K. Dopierała, Z. Dziemianko, Poznań 2009.
 • Biniaś-Szkopek M., Konflikty w łonie dynastii piastowskiej a wzrost znaczenia możnych na przykładzie sporów synów Bolesława Krzywoustego, [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27–29 września 2005, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2007.
 • Deptuła C., Niektóre aspekty stosunków Polski z Cesarstwem w wieku XII, [w:] Polska w Europie. Studia historyczne, red. H. Zins, Lublin 1968.
 • Dobosz J., Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011.
 • Hauziński J., Polska a królestwo niemieckie w II połowie XII wieku, [w:] Niemcy–Polska w średniowieczu. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 14–16 XI 1983, red. J. Strzelczyk, Poznań 1986.
 • Horwat J., Mieszko I Plątonogi, książę raciborski, opolski oraz krakowski 1131–1211, [w:] Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane J. Wyrozumskiemu w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy naukowej, Kraków 1995.
 • Korta W., Historia Śląska do 1763 roku, Warszawa 2003.
 • Labuda G., Testament Bolesława Krzywoustego, [w:] Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata, Poznań 1959.
 • Labuda G., Zabiegi o utrzymanie jedności państwa polskiego 1138–1146, „Kwartalnik Historyczny” 1959, nr 66, z. 4.
 • Łodyński M., Udział książąt śląskich w zamachu z roku 1177. (Przyczynek do dziejów Bolesława Wysokiego i Mieszka Raciborskiego), „Kwartalnik Historyczny” 1908, nr 22.
 • Mika N., Mieszko syn Władysława II Wygnańca, książę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca Polski, Racibórz 2006.
 • Popiołek K., Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku, Cieszyn 1972.
 • Rymar E., Interwencja niemiecka na Śląsku w 1172 roku a walka potomstwa Władysława II Wygnańca o polski pryncypat w latach 1163–1180, „Sobótka” 1994, 49, nr 3–4.
 • Rymar E., Primogenitura zasadą regulującą następstwo w pryncypat w ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego (cz. I), „Sobótka” 1993, 48, nr 1.
 • Rymar E., Primogenitura zasadą regulującą następstwo w pryncypat w ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego (cz. II), „Sobótka” 1994, 49, nr 1–2.
 • Smoliński M., Negocjacje polsko-niemieckie w latach 1160–1163. Kwestia datacji początków, [w:] idem, Caesar et duces Poloniae. Szkice z dziejów stosunków polsko-niemieckich w drugiej połowie XII wieku (1146–1191), Gdańsk 2006.
 • Teterycz A., Rządy księcia Henryka, syna Bolesława Krzywoustego w ziemi sandomierskiej, [w:] Pomorze, Mazowsze, Prusy, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2000.
 • Zientara B., Bolesław Wysoki. Tułacz, repatriant, malkontent. Przyczynek do dziejów Polski XII wieku, „Przegląd Historyczny” 1971, nr 62, z. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-374dbe58-da9b-49cf-a8c6-2cb8785d1fc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.