PL EN


2017 | 11 | 179-191
Article title

Blogi fan fiction jako nowy element współczesnej kultury (rekonesans badawczy)

Title variants
EN
Fanfiction blogs as a new element of present culture
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do szerszych rozważań na temat funkcjonowania literackiej twórczości użytkowników Internetu w przestrzeni nowego medium. Jest też kontynuacją prowadzonych przeze mnie badań na temat znaczenia literatury w sferze komunikacji internetowej. Dziś internet to nie tylko kanał informacji, ale także przestrzeń społecznej realizacji, we wszystkich jej obszarach, a więc także w kulturze. Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaki ma wpływ działalność użytkowników sieci na obraz współczesnej kultury, przy jednoczesnym wskazaniu przemian kultury i internetu wynikających z interakcji tych dwóch przestrzeni. Rozważaniom tym posłuży analiza blogów, które zawierają literacką twórczość użytkowników internetu. Ten gatunek wypowiedzi daje możliwość badania relacji nadawczo-odbiorczych i ich kulturowych implikacji, co będzie głównym celem dalszych rozważań.
EN
This article is a supplement to a broader discussion about the functioning of the literary Internet users in the new medium. It is also a continuation of the author’s study on the importance of literature in Internet communications. Today, the Internet is not only a source of information, but also the space of social activity in all areas, including culture. This article is an attempt to answer, how does it affect the activity of network users on the modern culture, showing the transformation of the culture and the Internet as a result of the interaction of these two spaces. Analysis of blogs with literary works of internet users, facilitate discussion. Blog gives the the opportunity to study the relation of the sender and recipient and their impact on culture, which will be the main objective of further consideration.
Year
Volume
11
Pages
179-191
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bauer Z., Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.
 • Bielak T., Kultura uczestnictwa – kultura kontestacji? Debaty internetowe wokół ACTA, [w:] Współczesne media. Język mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2013.
 • Bomba R., Humanistyka cyfrowa w badaniu kultury popularnej, [w:] Nowe media i wyzwania współczesności, red. M. Sokołowski, Toruń 2013.
 • Czubaj M., Feliciak M., O la bloga!, „Polityka” 2006, nr 20.
 • Eco U., Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej, Warszawa 2010.
 • Eco U., Superman w literaturze masowej, Warszawa 1996.
 • Filiciak M., Gadanie na ekranie, „Polityka” 2006, nr 20.
 • Filiciak M., Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006.
 • Fiske J., Postmodernizm i telewizja, tłum. J. Mach, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja. Wideo. Komputer, red. A. Gwóźdź, Kraków 1997.
 • Hopfinger M., Literatura i media po 1989 roku, Warszawa 2010.
 • Jauss H.R., Historia literatury jako prowokacja, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1999.
 • Jaworski M., Refleksyjny i kulturotwórczy charakter kultury popularnej, [w:] Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Kraków 2010.
 • Kisielewska A., Bohaterowie elektronicznego olimpu, „Kultura Popularna” 2003, nr 1.
 • Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
 • Krzysztofek K., Paratekst, jako postfabrykant kultury, [w:] Pogranicza audiowizualności, red. A. Gwóźdź, Kraków 2010.
 • Michalak A., Społeczne uwarunkowania zjawiska blogów, [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz, Wrocław 2007.
 • Ndiaye I.A., Przyszłość literatury sieciowej (na przykładzie rzeczywistości rosyjskiej), [w:] Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. M. Jeziński, Toruń 2009.
 • Nicholas D., Ocena potrzeb informacyjnych w dobie internetu: idee, metody, środki, Warszawa 2001.
 • Pająk T., Zjawisko liternetu na przykładzie twórczości J.R.R. Tolkiena, [w:] Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. M. Jeziński, Toruń 2009.
 • Para P., Kompilacje jako praktyka tworzenia w obszarze kultury popularnej, [w:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, red. A. Cybal-Michalska, P. Wierzba, Kraków 2012.
 • Półtorak M., Komunikowanie o literaturze kryminalnej w internecie (na podstawie blogu „Żywi i umarli” Mariusza Czubaja), „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014”, red. M. Hawrysz, M. Uździcka, A. Wojciechowska, Zielona Góra 2015.
 • Sajna R., Europa multimedialna. Od Acta Diurna do Europa.eu, Bydgoszcz 2011.
 • Seul-Michałowska S., Blog jako nisza rozwoju młodzieży, [w:] Nowe media. Nowe Interpretacje, red. M. Sokołowski, Warszawa 2010.
 • Sławiński J., Słownik terminów literackich, Warszawa 1976.
 • Statek-Wróbel A., Blogi jako środek przekazu informacji, [w:] Media między przeszłością a teraźniejszością, red. M. Zdulski, Jelenia Góra 2012.
 • Szyłak J., Poetyka komiksu. Warstwa językowa i ikoniczna, Gdańsk 2000.
 • Taylor L., Willis A., Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, Kraków 2006
 • Blog fan fiction, budowanego na kanwie powieści o Harrym Potterze, http://as-the-moon-was-rising-in-your-eyes.blogspot.com/ [dostęp:13.05.2016].
 • Blog Siła jest we mnie, http://sila-jest-we-mnie.blogspot.com/ [dostęp: 13.05.2016].
 • Czajka K., Fikcja po fikcji, http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1517432,2,fan-fiction-czyli-ciagi-dalsze-ksiazek.read [dostęp: 12.05.2016].
 • Serwis Wattpad dla prasy, https://www.wattpad.com/press/ [dostęp: 27.05.2016].
 • Serwis Wattpad w wikipedii, https://en.wikipedia.org/wiki/Wattpad [dostęp: 27.05.2016].
 • Wortal Rady Języka Polskiego, http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=ar-ticle&id=1032:internet-&catid=44 [dostęp: 10.12.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-374ff054-3ba5-4527-ac1b-f0cea1bfee0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.