PL EN


2017 | 8 | 22 | 31-47
Article title

Brexit a międzynarodowy handel usługami

Authors
Content
Title variants
EN
BREXIT AND INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba określenia modelu współpracy Wielkiej Brytanii z krajami Unii Europejskiej oraz oceny rozwoju międzynarodowego handlu usługami po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym zaprezentowanym w publikacji są możliwe perturbacje w obszarze globalnego handlu usługami w związku z Brexitem. W opracowaniu zastosowano analizę tekstów źródłowych, analizę dostępnych danych statystycznych, metodę opisową oraz analizę SWOT. PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna przedstawienie formalno‑prawnych aspektów wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, następnie ukazano pozycję opisywanego kraju w światowym i unijnym handlu usługami. Analizie poddano również eksport i import oraz strukturę brytyjskiej wymiany usługowej, wraz ze wskazaniem istotnej roli sektora finansowego. Następnie zaprezentowano możliwe modele dalszej współpracy Zjednoczonego Królestwa z państwami UE oraz przeanalizowano szanse i zagrożenia rozwoju międzynarodowego handlu usługami po Brexicie w skali globalnej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz wynika, że istnieje kilka możliwych opcji dalszej współpracy Wielkiej Brytanii z UE, np. podpisanie umowy o wolnym handlu, zawarcie unii celnej, kompleksowa umowa gospodarczo‑handlowa lub model norweski czy szwajcarski. Po Brexicie międzynarodowe obroty usługowe wcale nie muszą przyjąć mniejszych wartości, w zależności od rozwoju bilateralnych stosunków Zjednoczonego Królestwa z różnymi krajami oraz rozwoju sytuacji na międzynarodowych rynkach (rozwój protekcjonizmu czy ułatwianie dostępu) handel usługami może nawet rosnąć. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zaprezentowana w artykule problematyka to tylko próba wskazania najważniejszych obszarów do dalszych analiz. Stanowi przyczynek do dyskusji na temat rozwoju stosunków gospodarczych Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i innych krajów. Wartością dodaną artykułu jest przedstawienie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń mogących dotyczyć globalnego handlu usługami po Brexicie.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the model of cooperation between the UK with the countries of the European Union and the assessment of the development of international trade in services after leaving the UK with EU structures (Brexit). THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic research problem presented in the publication are possible disturbances in the area of global trade in services in connection with Brexit. The study used the analysis of source texts, analysis of available statistical data, descriptive method and the SWOT analysis. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Article begins presentation the formal and legal aspects of exiting the UK from the European Union and the position of the UK in the world and EU trade in services will be described. Then trends and structure of the British exchange service will be analyzed, indicating the important role of the financial sector. Then possible models for further cooperation of the United Kingdom with the EU will be presented and analyzed the opportunities and threats of international trade in services after Brexit on a global scale. RESEARCH RESULTS: The analysis results that there are several possible options for further cooperation with the EU the UK, for example the signing of a free trade agreement or a customs union, a comprehensive contract economic and commercial model or Norwegian or Swiss. After Brexit international turnover of services does not have to accept a lower value, depending on the development of bilateral relations the United Kingdom from different countries and developments in the international markets (development of protectionism and facilitating access) trade in services could even grow. CONCLUSIONS, INNOVATION AND RECOMMENDATIONS: The issues presented in the article is just an attempt to identify key areas for further analysis. It is a contribution to the discussion on the development of economic relations the United Kingdom, the European Union and other countries. The added value of the article is a presentation the strengths and weaknesses, the opportunities and threats that may affect the global trade in services after Brexit.
Year
Volume
8
Issue
22
Pages
31-47
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37586111-cbfa-4d2c-abd3-e3a3fb4118ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.