PL EN


2014 | 21 | 2 | 197-205
Article title

Merkantylizm i tax free we współczesnym handlu

Content
Title variants
EN
Mercantilism and tax free in the modern international trade
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Protekcjonizm gospodarczy, mający swoje źródła w merkantylistycznej myśli ekonomicznej i praktyce gospodarczej, odżywa we współczesnej gospodarce w okresach recesyjnych i kryzysowych. Wolny handel pozostaje oczywiście celem polityki gospodarczej, ale ta musi wykazywać się elastycznością wobec czynników makrogospdoarczych, endo- i egzogenicznych. W Unii Europejskiej widać także działania protekcjonistyczne państw członkowskich, przecież celem rozszerzania geograficznego zasięgu integracji jest powiększenie rynków zbytu, także na kraje sąsiadujące z nowo przyjętymi państwami. Wyraźnie pokazuje to analiza handlu przygranicznego w Polsce w województwach wschodnich. Współczesnym narzędziem merkantylistycznego popierania eksportu jest tax free, z którego korzystają przedsiębiorcy państw UE graniczących z rynkiem wschodnim i konsumenci spoza Unii.
EN
The economic protectionism, with its origins in mercantilist economic thought and economic practice, revived in the modern economy in times of recession and crisis. Free trade is obviously objective of economic policy, but it must have the flexibility to endogenous and exogenous factors. In the European Union can be seen as protectionist measures of the Member States, after all, to extend the geographical coverage of the integration is to expand markets, including the neighborhood of the newly adopted countries. This analysis clearly shows the cross-border trade in Poland in the eastern provinces. Contemporary mercantilist tool to promote exports is tax free, which is used by entrepreneurs of the EU eastern border with the market and consumers from outside the Union.
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
197-205
Physical description
Dates
published
2014-02-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3758624a-62b3-4239-95db-74a449568f40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.