PL EN


2013 | 62 | 39-54
Article title

Slawistyka polska w minionym sześćdziesięcioleciu. Synchroniczne prace językoznawcze z zakresu morfologii i składni

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Slavic Studies in Poland in the last 60 years. Synchronic research in the field of morphology and syntax
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents a concise overview of the achievements of synchronic research in the field Slavic linguistics carried out in Poland. Due to an enormous range of research topics, the author had to narrow her attention to selected grammatical phenomena, namely morphology (excluding word formation) and syntax, as well as to limit the scope of the analysis to books and monographs, to the exclusion of publications of a different nature. On the basis of selected subfields in linguistics, the author describes some general trends and tendencies concerning both the choice of a theoretical framework as well as the subject matter. She distinguishes among three periods for which she seeks to determine the dominant features. The analysis shows that during the last 60 years, and especially since the 1970s, Slavic linguistics has seen a steady growth and a search for new solutions in the field of grammar research. The growth is accompanied by an ever-increasing potential for contact with the trends occurring in global linguistics. However, one should not underestimate the achievements of Polish theoretical linguists, slavicists and specialists in Polish Studies, whose research findings encompass a detailed description of a wide range of linguistic issues and cover considerable language data.
Year
Volume
62
Pages
39-54
Physical description
Document type
Article
Contributors
 • Instytut Slawistyki PAN
References
 • Bajor K., 1976, Konstrukcje z przyimkiem o w języku polskim i rosyjskim (studium konfrontatywne), Łódź.
 • Batowski H., 1950, Podręcznik języka czeskiego, Wrocław.
 • Bluszcz A., Reska J., 1993, Zwięzły kurs języka czeskiego, cz. 1, Katowice.
 • Bobran M., 1974, Konstrukcje syntaktyczne z imiesłowami nieodmiennymi w języku polskim i rosyjskim, Rzeszów.
 • Bobran M., 1977, Zarys składni czasownikowych grup syntaktycznych języka polskiego i rosyjskiego. Studium typologiczne, Rzeszów.
 • Bobran M., 1993, Очерк синтаксиса простого предложения русского и польского языков, Rzeszów.
 • Bobran M., 1994, Składnia polska i rosyjska zdania podmiotowo-orzeczeniowego z orzeczeniem czasownikowym, Rzeszów.
 • Bobran M., 1994, Składnia polska i rosyjska zdania podmiotowo-orzeczeniowego z orzeczeniem imiennym, Rzeszów.
 • Bobran M., 1996, Semantyka trybu składniowego języka polskiego i rosyjskiego, Rzeszów.
 • Bobran M., 2000, Składnia polska i rosyjska zdania złożonego, Rzeszów.
 • Borek M., 1999, Predykaty wyrażające dyskomfort psychiczny w języku rosyjskim w konfrontacji z językiem polskim, Katowice.
 • Bogusławski A., 1963, Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku rosyjskim, Wrocław.
 • Bogusławski A., 1966, Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologia w języku rosyjskim, Wrocław.
 • Bogusławski A., 2005, Fleksja rosyjska, Warszawa.
 • Bogusławski A., Karolak S., 1970, Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa, [wyd. 2. popr. 1973].
 • Chudyk D., 2006, Semantyka i łączliwość przysłówków gradualnych w języku rosyjskim w porównaniu z ekwiwalentami polskimi, Rzeszów.
 • Cichońska M., 2001, Wyrażenia zaimkowe w kształtowaniu dyskursu potocznego (na materiale sztokawskiego literackiego systemu językowego ze szczególnym uwzględnieniem języka mieszkańców Sarajewa), Katowice.
 • Czapiga Z., 1993, Z badań nad predykatywnością określeń w języku polskim i rosyjskim, Rzeszów.
 • Czapiga Z., 1994, Predykatywność określeń w języku polskim i rosyjskim, Rzeszów.
 • Czapiga Z., 2003, Polipredykatywność zdania pojedynczego w języku polskim i rosyjskim, Rzeszów.
 • Czapiga Z., 2006, Rosyjskie operatory metatekstowe i ich polskie odpowiedniki, Rzeszów.
 • Czapiga Z., 2009, Semantyka i składnia dewerbatywów z formantem zerowym języku polskim i rosyjskim (analiza tekstów naukowych), Rzeszów.
 • Dalewska-Greń H., 1991, Selektywna kategoria rodzaju w języku polskim i serbsko-chorwackim (analiza konfrontatywna), Warszawa.
 • Dalewska-Greń H., 1997, Języki słowiańskie, Warszawa.
 • Domin J., 1970, Funkcjonowanie obocznych form genetiwu singularis we współczesnym rosyjskim języku literackim, Opole.
 • Doros A., 1975, Werbalne konstrukcje bezosobowe w języku rosyjskim i polskim na tle innych języków słowiańskich, Kraków.
 • Doros A., 1981, Kategoria zwrotności w języku rosyjskim i polskim, Rzeszów.
 • Feleszko K., 1970, Składnia genetiwu i wyrażeń przyimkowych z genetiwem w języku serbsko-chorwackim, Wrocław.
 • Feleszko K., Koseska-Toszewa V., Sawicka I., 1981, Zagadnienia predykacji imiennej w językach południowosłowiańskich, Wrocław.
 • Fontański H., 1986, Anaforyczne przymiotniki wskazujące w języku polskim i rosyjskim: problem użycia, Katowice.
 • Froelichowa M., Kwiatkowski M., Łaszewski S., 1958, Gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa.
 • Gałecki W., Jakubowski W., Lehr-Spławiński T., 1950, Gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa.
 • Gogolewski S., 1982, Kategoria przypadka w słowiańskich i romańskich językach ligi bałkańskiej, Łódź.
 • Gołąb Z., 1964, Conditionalis typu bałkańskiego w językach południowosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem macedońskiego, Wrocław.
 • Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, 1988–2009, t. 1–9, red. serii S. Ivančev, V. Toseska-Toszewa, J. Penčev (t. 1–2); V. Koseska-Toszewa, J. Penčev (t. 3–9), Sofia : Warszawa.
 • Greń Z., 1964, Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim i czeskim, Warszawa.
 • Holvoet A., 1989, Aspekt a modalność w języku polskim na tle ogólnosłowiańskim, Wrocław.
 • Jakubowski W., 1951, Zwięzła gramatyka języka rosyjskiego, Kraków.
 • Janus E., 1981, Wykładniki intensywności cechy (na materiale polskim i rosyjskim), Wrocław.
 • Jóźwikiewicz P., 2007, Właściwości składniowe ukraińskiej wersji Biblii, Wrocław.
 • Jurkowski M., 1976 Semantyka i składnia wyrażeń gradacyjnych (w językach wschodniosłowiańskich), Katowice.
 • Karolak S., 1966, Zagadnienia rekcji przyimkowej czasownika w języku rosyjskim, Wrocław.
 • Karolak S., 1990, Gramatyka rosyjska w układzie systematycznym, Warszawa.
 • Karolak S., 2002, Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa.
 • Karolak S., 2008, Semantyczna kategoria aspektu, [w serii: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 8], Warszawa.
 • Karolak S., Mirkulovska M., 2000, Inchoatywna konfiguracja aspektualna w języku macedońskim, [= Slavia Meridionalis 3], Warszawa.
 • Kawka M., 1994, Studia konfrontatywne i tekstologiczne: polski-macedoński, Kraków.
 • Komorowska E., 2001, Leksykalno-semantyczne wykładniki parentezy postpozycyjnej w języku polskim i rosyjskim, Szczecin.
 • Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich, red. S. Gajda, Opole 2000.
 • Komparacja współczesnych języków słowiańskich, t. 1–4, Opole / Greifswald, 2003–2008.
 • Konopielko B., 1989, Транзитивные глаголы в современном русском языке, Wrocław.
 • Korytkowska M., 1977, Bułgarskie czasowniki modalne, Wrocław.
 • Korytkowska M., 1990, Z problematyki składni konfrontatywnej na przykładzie bułgarskich i polskich zdań bezpodmiotowych, Wrocław.
 • Korytkowska M., 1992, Typy pozycji predykatowo-argumentowych, [w serii: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 5, Warszawa [wyd. bułg.: Типове предикатно-аргументни позции (= Българско-полска съпоставителна граматика т. 5), София 2011].
 • Korytkowska M., 2004, Modalność interrogatywna, [w serii: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 6, cz. 4], Warszawa.
 • Korytkowska M., Maldijeva V., 2002, Od zdania złożonego do zdania pojedynczego (nominalizacja argumentu propozycjonalnego w języku polskim i bułgarskim), Toruń.
 • Korytkowska M., Roszko R., 1997, Modalność imperceptywna, [w serii: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 6, cz. 2], Warszawa.
 • Koseska V., 1977, System temporalny gwar bułgarskich na tle języka literackiego, Wrocław.
 • Koseska-Toszewa V., 1982, Semantyczne aspekty kategorii określoności / nieokreśloności (na materiale języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego), Wrocław.
 • Koseska-Toszewa V. (with the cooperation of G. Gargov), 1991, The Semantic Category of Definiteness // Indefiniteness in Bulgarian and Polish, Warszawa.
 • Koseska-Toszewa V., 1993, Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Składnia, Warszawa.
 • Koseska-Toszewa V., 2006, Semantyczna kategoria czasu, [w serii: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 7], Warszawa [wyd. bułg.: Семантичната категория време (= Българско-полска съпоставителна граматика, т. 7), София 2011].
 • Koseska-Toszewa V., Korytkowska M., Roszko R., 2007, Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna, Warszawa.
 • Koseska-Toszewa V., Maldžieva V., Penčev J., 1996, Modalność. Problemy teoretyczne, [w serii: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 6, cz. 1], Warszawa.
 • Kryzia W., Polskie i słoweńskie predykaty modalne o znaczeniu "chcieć", "móc", "musieć", "powinien" na poszerzonym tle słowiańskim, Katowice 2005.
 • Lachur Cz., 1985, Relacje semantyczno-syntaktyczne temporalnych konstrukcji składniowych w języku rosyjskim i polskim (czas relatywny), Opole.
 • Lachur Cz., 1999, Semantyka przestrzenna polskich przyimków prefigowanych na tle rosyjskim, Opole.
 • Lepr-Spławiński T., 1950, Gramatyka języka czeskiego, Wrocław.
 • Łuczków I., 1997, Wyrażanie imperatywności w języku rosyjskim i polskim, Wrocław.
 • Łuczyk M., 2006, Наблюдатель в семантической структуре безличных предложений русского и польского языков, Zielona Góra.
 • Łuczyk M., 2008, Функционально-семантическое поле интраперцептивности в русском языке на фоне польского языкового сознания, Zielona Góra.
 • Maldijeva V., 1989, Gramatyczne sposoby wyrażania znaczenia „możliwość” w języku polskim i bułgarskim, Wrocław.
 • Maldijeva V., 1995, Non-inflected Part of Speech in the Slavonic Languages (Syntactic Charakteristic), Warszawa.
 • Maldžieva V., 2003, Modalność, hipotetyczność, irrealność, optatywność i imperatywność, warunkowość, [w serii: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 6, cz. 3], Warszawa.
 • Maryniakowa I., 1993, Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze słowotwórstwem, Warszawa.
 • Mazurkiewicz-Sułkowska J., 2005, Czasowniki inchoatywne z prefiksem за- w języku bułgarskim i ich odpowiedniki w polskim i białoruskim, Łódź.
 • Mędelska J., 1992, Zaimek w polsko-rosyjskiej konfrontacji przekładowej, Bydgoszcz.
 • Mieczkowska H., 1994, Kategoria gramatyczna liczebników w ujęciu konfrontatywnym polsko-słowackim, Kraków.
 • Mieczkowska H., 1995, Studia nad liczebnikiem (na materiale polskim i słowackim), Kraków.
 • Mieczkowska H., 2003, Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujęciu typologicznym słowacko-polskim, Kraków.
 • Mindak-Zawadzka J., 1983, Peryfrastyczne konstrukcje predykatywne z parafrazą przymiotnikową (na materiale polskim, serbsko-chorwackim i macedońskim), Wrocław.
 • Mindak-Zawadzka J., 1990, Językowa kategoria żywotności w polszczyźnie i słowiańszczyźnie na tle innych języków świata. Próba ujęcia typologicznego, Wrocław.
 • Najnowsze dzieje języków słowiańskich, 1996–2003, t. 1–14, red. S. Gajda, Opole.
 • Orłoś T., 1974, Język czeski, Kraków.
 • Papierz M., 1982, Nominalizacje we współczesnym języku słowackim, Kraków.
 • Papierz M., 1994, Krótka gramatyka języka słowackiego, Warszawa.
 • Papierz M., 2003, Zaimki w języku i w tekście. Studium polsko-słowackie, Kraków.
 • Pianka W., Tokarz E., 2000, Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich, t. 1, Katowice.
 • Piernikarski C., 1969, Typy opozycji aspektowych czasownika polskiego na tle słowiańskim, Wrocław.
 • Piernikarski C., 1990, Struktura syntaktycznych grup homogenicznych (w zestawieniu z niektórymi typami grup heterogenicznych), Wrocław.
 • Pisarek L., 1975, Алломорфичность современнного русского языка, Wrocław.
 • Pisarek L., 1981, Местоименные вопросительные предложения в русском и полськом языках, Wrocław.
 • Pisarek L., 1995, Речевые действия и их реализация в русском языке в сопоставлении с польским: экспрессивы, Wrocław.
 • Podstawowe struktury zdaniowe 2010: Kiklewicz A., Korytkowska M., Mazurkiewicz-Sułkowska J., Zatorska A., Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski, red. nauk. A. Kiklewicz, M. Korytkowska, Olsztyn.
 • Polański K., 1967, Składnia zdania złożonego w języku górnołużyckim, Wrocław.
 • Polański K., 1967, Zarys gramatyki języka górnołużyckiego, [w:] H. Zeman, Słownik górnołużycko-polski, Warszawa.
 • Przygoda M., 1976, Predykatywne konstrukcje syntaktyczne z imiesłowem biernym dokonanym we współczesnym języku rosyjskim w aspekcie porównawczym z językiem polskim, Zielona Góra.
 • Przygoda M., 1985, Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu przeszłego w językach rosyjskim i polskim, Zielona Góra.
 • Roszko R., 1993, Wykładniki modalności imperceptywnej w języku polskim i litewskim, Warszawa.
 • Roszko R., 2004, Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim (w zestawieniu z językiem polskim), Warszawa.
 • Rytel-Kuc D., 1982, Leksykalne środki wyrażania modalności w języku czeskim i polskim, Wrocław.
 • Rytel-Kuc D., 1990, Niemieckie passivum i man-Sätze a ich przekłady w języku czeskim i polskim, Wrocław.
 • Satoła-Staśkowiak J., 2006, Ekwiwalencje przekładowe polskich form praeterytalnych na bułgarski aoryst i imperfectum, Warszawa.
 • Sawicka I., 1979, Problematyka predykacji imiennej na przykładzie języka serbsko-chorwackiego, Wrocław.
 • Schneider L., 1973, System morfosemantyczny rzeczowników sufiksalnych we współczesnym języku rosyjskim, Kraków.
 • Semantyczno-syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników odimiennych, 1980, red. S. Karolak, Katowice.
 • Siekierzycki E., 1996, Парадигматические существительные в русском и польском языках, Szczecin.
 • Solecka K., 2001: Солецка К., Македонско-полски синтаксички речник на глаголите и блискозначните перифрастички изрази. 1: Воведна тетратка, [= Полски-македонски: граматичка конфронтациjа, 4], Скопje.
 • Stawnicka J., 2002, Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty, Katowice.
 • Stawnicka J., 2007, Aspekt - iteratywność – określniki kwantyfikacyjne (na materiale form czasu przeszłego w języku polskim), Katowice.
 • Stawnicka J., 2009, Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą „Aktionsarten” w języku rosyjskim i polskim, t. 1: Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi, Katowice.
 • Stawnicka J., 2010, Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą „Aktionsarten” w języku rosyjskim i polskim, t. 2: Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi w konfrontacji przekładowej (na materiale rosyjsko-polskim i polsko-rosyjskim), Katowice.
 • Szymczak-Rozlach M., 2010, Analityczne struktury werbo-nominalne w języku słowackim, Katowice.
 • Śpiwak O., Jurkowski M., 2003, Ukraińsko-polski słownik syntaktyczny. Różnice w łączliwości syntaktycznej około 1700 słów i wyrażeń z ilustracjami z klasycznej i współczesnej literatury ukraińskiej oraz prasy, Warszawa.
 • Tokarz E., 1977, Składnia zdań złożonych współrzędnie w języku słoweńskim, Katowice.
 • Topolińska Z., 1974: Тополињска З., Граматика на именската фраза во македонскиoт литературен jазик. Род, броj, посоченост, Скопje.
 • Topolińska Z., 1981, Remarks on the slavic noun phrase, Wrocław.
 • Topolińska Z., 1995, Zarys gramatyki języka macedońskiego, Kraków.
 • Topolińska Z., 1995: Тополињска З., Македонските дијалекти во Егејска Македонија, кн. 1: Синтакса, 1 дел: Механизми на предикациjа. Конструкции на глаголски предикати, Скопје.
 • Topolińska Z., 1997: Тополињска З., Македонските дијалекти во Егејска Македонија, кн. 1: Синтакса, 2 дел: Механизми на предикација. Сложени реченични конструкции (конструкции со сврзнички предикати). Механизми на номинација, Скопје.
 • Topolińska Z., 2000: Тополињска З., Студии од морфосинтаксата, [=Полски ~ македонски: граматичка конфронтациja, 3], Скопje.
 • Topolińska Z., 2001: Тополињска З., Zdanie w zdaniu ~ Реченица во реченица, [= Полски ~ македнонски: граматичка конфронтациja, 5], Скопje.
 • Topolińska Z., 2003: Тополињска З., Синтаксичка деривациja ~ Derywacja syntaktyczna, [=Полски ~ македонски: граматичка конфронтациja, 6], Скопje.
 • Topolińska Z., 2007, Wokół struktury semantycznej zdania ~ Околу семантичката структура на реченицата [= Polski ~ macedoński: konfrontacja gramatyczna, 7], Kraków.
 • Topolińska Z., 2008: Тополињска З., Развитокот на граматичките категории, [=Полски ~ македонски: граматичка конфронтациja, 8], Скопje.
 • Topolińska Z., 2009: Тополињска З., Негациja ~ Negacja, [= Полски ~ македонски: граматичка конфронтациja, 9], Скопje.
 • Topolińska Z., Vidoeski B., 1984, Polski~macedoński. Gramatyka konfrontatywna (zarys problematyki), zesz. 1: Wprowadzenie, Wrocław.
 • Urbańczyk-Adach N., 2011, Wariantywność walencji czeskiego czasownika: konkurencja struktur syntetycznych i analitycznych, Warszawa.
 • Wieczorek D., 1976, Релевaнтная функция порядка слов в современном русском языке, Wrocław.
 • Wieczorek D., 1982, Несоласованные ассиметричные русские предложения в сопоставлении с польскими, Wrocław.
 • Wieczorek D., 1994, Украинский перфект на но-, то- на фоне польского перфекта, Wrocław.
 • Witkowski W., 1968, Język ukraiński, Kraków.
 • Wołodźko E., 1984, Przysłówki w języku rosyjskim i polskim, Warszawa.
 • Wójcik T., 1973, Gramatyka języka rosyjskiego. Studium kontrastywne, Warszawa.
 • Zagadnienia kategorii stopnia w językach słowiańskich, 1976–1984, t. 1–2, 4, red. H. Orzechowska; t. 3, red. W. Pianka, Warszawa.
 • Zmarzer W., 1958, Charakterystyka semantyczna czasowników stanu psychicznego w języku rosyjskim i polskim, Warszawa.
 • Zmarzer W., 1992, Podstawy analizy konfrontatywnej języków pokrewnych (rosyjskiego i polskiego), Warszawa.
 • Zieniukowa J., 1981, Rodzaj męski osobowy we współczesnych językach zachodniosłowiańskich, Wrocław.
 • Zinkiewicz-Tomanek B., 2007, Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego. Morfologia. Składnia, Kraków.
 • Zulska G., 1986, Łączliwość wieloznacznych rzeczowników o zleksykalizowanej liczbie mnogiej w rosyjsko-polskim aspekcie konfrontatywnym, Opole.
 • Żeberek T., 1984, Rekcja przyimków w języku rosyjskim i polskim, Warszawa.
 • Żeberek T., 1987, Funkcjonowanie przyimków i wyrażeń przyimkowych w tekście rosyjskim i polskim, Kraków.
 • Гугуланова И., Шимански М, Баракова П., 1993, Семантичната категория комуникант, [w serii: Българско-полска съпоставителна граматика, т. 4], София.
 • Косеска-Тошева В., Гаргов Г., 1990, Семантичната категория определеност/неопределеност, [w serii: Българско-полска съпоставителна граматика, т. 2], София.
 • Крумова-Цветкова Л., Рошко Р., 1994, Семантичната категория количество, [w serii: Българско-полска съпоставителна граматика, т. 3, св. 1], София.
 • Петрова-Василевич А., Чоролеева М., Семантичната категория степен, [w serii: Българско-полска съпоставителна граматика, т. 3, св. 2], София.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-375b7e71-dc10-4a41-bbc0-0a5d822f7c6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.