Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 1 | 123-134

Article title

Obraz przyszłego życia wiejskich gimnazjalistów

Content

Title variants

EN
Image of future life of rural grammar-school boys

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Miejsce zamieszkania jest jednym z istotnych czynników wyznaczających losy jednostek i postrzeganie przez nie własnej sytuacji życiowej. Przestrzenią społeczną, która generuje specyficzne kariery egzystencjalne swoich mieszkańców, jest środowisko wiejskie. Jakość życia w tej przestrzeni społecznej nie jest obojętna zwłaszcza dla jakości kształtujących się orientacji życiowych wzrastającego w niej młodego pokolenia. Tekst jest syntetyczną prezentacją obrazu przyszłej egzystencji młodzieży ze środowisk wiejskich, ze szczególnym uwypukleniem ujawnianych przez nią orientacji wobec poszczególnych dziedzin życia oraz ich kierunku, z przyjętą w badaniach typologią: na dostosowanie bądź zmianę. Perspektywą teoretyczną wykorzystaną do interpretacji uzyskanego materiału empirycznego jest emancypacyjna teoria edukacji.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

123-134

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Czarnecka S. (1999). Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży wiejskiej — drogi i bariery na przełomie XX i XXI wieku. W: S. Czarnecka, Z. Jakubowski, S. Podoliński (red.), Szkoła wiejska — dziecko wiejskie. Realia i perspektywy. Częstochowa: WSP.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1999). Daleko...od szansy. Szczecin: WN PoNaD.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1995). Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji. Szczecin: WN US.
 • Groblewski W. (1986). Świadomość potoczna a problem złudzeń ideologicznych. W: Człowiek i społeczeństwo, tom II. Poznań: WN UAM.
 • Karpacki A. (2002). Kultura biedy w byłych PGR-ach. Kultura i Edukacja, 3-4.
 • Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. (2001). Przyszłość wsi polskiej. W: L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin (red.), Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Warszawa: ISP.
 • Kwieciński Z. (1990). Sytuacja anomii społecznej jako blokada rozwoju młodzieży ku orientacji etycznej. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Ku pedagogii pogranicza. Toruń: UMK.
 • Kwieciński Z. (2002). Wykluczanie. Toruń: UMK.
 • Melosik Z. (2003). Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Warszawa: WN PWN.
 • Mikut M. (2004). Gimnazjum jako miejsce kształtowania orientacji życiowych młodzieży wiejskiej (maszynopis pracy doktorskiej, praca finansowana przez KBN, nr projektu 2 H01F04422). Szczecin.
 • Niedzielski E. (2001). Marginalizacja środowisk popegeerowskich — przejściowe zjawisko czy trwały proces? W: E. Niedzielski, R. Kisiel (red.), Środowiska popegeerowskie, diagnoza stanu. Olsztyn.
 • Palska H. (2002). Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wyd. IFIS PAN.
 • Pietrasiński Z. (1993). Syntezy wiedzy autobiograficznej podporządkowanej „roli” autokreacyjnej jednostki. W: J. Leoński, T. Rzepa (red.), O biografii i metodzie biograficznej. Poznań: Wyd. NAKOM.
 • Pilch T. (1999). Spory o szkołę. Warszawa: Wyd. Żak.
 • Schumacher K., Schwartz S. (1998). 100 zawodów z przyszłością. Warszawa: Wyd. Adamantan.
 • Szafraniec K. (2001). Ludzie — podstawowy kapitał polskiej wsi. W: L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin (red.), Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Warszawa: ISP.
 • Szczęsny W. W. (2001). Edukacja moralna. Warszawa: Wyd. Żak.
 • Ziółkowski M. (1982). Jak można usocjologicznić socjologię wiedzy. Studia Socjologiczne, 1-2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-376098c2-0ab2-4bd0-9442-9f6f948ad0f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.