PL EN


2011 | 7 | 149-162
Article title

Problemy rozpoznania zabytkowych parków na terenie Warszawy oraz przygotowania zaleceń konserwatorskich na przykładzie Ogrodu Krasińskich

Authors
Content
Title variants
EN
Problems with diagnosis of historical parks in Warsaw and with preparation of conservation recommendations (case of Krasińskich Garden)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozpoznanie zasobu zabytkowych parków i ogrodów na terenie Warszawy oraz ocena ich aktualnego stanu zachowania są potrzebne dla prawidłowego kształtowania polityki konserwatorskiej i zarządzania tymi obiektami. W większości decyzje wpisujące do rejestru zabytków parki na terenie stolicy pochodzą z lat 60. i 1970. XX w. i nie precyzują przedmiotu oraz granic ochrony. W treści decyzji podana jest jedynie nazwa i adres parku, a uzasadnieniem wpisu jest zwyczajowo wartość zabytkowa, artystyczna i historyczna. Obecnie jest konieczne przeprowadzenie postępowań wyjaśniających decyzje wpisów parków do rejestru oraz oznaczenie granic ochrony konserwatorskiej w oparciu o aktualne wyrysy z ewidencji gruntów. Przy adaptacji zabytkowych założeń parkowych do funkcji parków miejskich priorytetem powinno być poszanowanie zachowanej substancji zabytkowej i historycznych form zagospodarowania terenu. Podstawę poprawnej dokumentacji rewaloryzacji zabytkowych parków powinny stanowić zalecenia konserwatorskie, poprzedzone rozpoznaniem historycznym i analizami stanu zachowania substancji obiektu, omówione na przykładzie opracowanych przez Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie zaleceń konserwatorskich do koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie.
EN
Identifying the resource of historic parks in Warsaw and assessing their present state of retention are required to create a valid conservation policy for managing these objects. Most of the decisions entering parks in Warsaw into the register of historic objects were made in the 1960s and 1970s, and they do not define the subject of protection in detail, nor determine the borders of the historic park. The contents of the decisions include only the park’s name and address, and the reasons for entering it into the register are mainly historical and artistic values. It is necessary now to investigate the decisions of entering the parks into the register and to define the limits of conservation protection on the basis of current map extracts from the Land and Property Register. When adapting the historic park complexes to a city park function, the priority should be to respect the retained historic substance and historic forms of land development. Valid documentation of restoring historic parks should be based on conservation recommendations preceded by an evaluation of historical value and analyses of the state of retention of the object’s substance, discussed on the example of conservation recommendations for the concept of restoration of Krasiński Garden in Warsaw, prepared by the Local Division of the National Heritage Board of Poland in Warsaw.
Year
Issue
7
Pages
149-162
Physical description
Dates
published
2011-10
Contributors
author
  • Narodowy Instytut Dziedzictwa
References
  • A. Dymek, Studium historyczno-kompozycyjne z wytycznymi konserwatorskimi do projektu rewaloryzacji ogrodu Krasińskich w Warszawie, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2010.
  • Ogrodnik Polski nr 18 z 1893 roku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3760e6b8-6458-4d89-89fb-7c20d91f1c04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.