PL EN


2016 | XCIX | 275-292
Article title

Wyzwanie innowacyjne dla gospodarek Unii Europejskiej w świetle Strategii Europa 2020

Content
Title variants
EN
Innovative Challenge for EU Economies in Light of the Europe 2020 Strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty Strategii Europa 2020 ze szczególnym uwzględnieniem projektów rozwojowych w dziedzinie innowacyjności, dokonanie oceny poziomu innowacyjności gospodarek unijnych na tle USA, Japonii i Korei Płd., a także odpowiedź na pytanie dotyczące warunków rozwoju innowacyjności unijnego obszaru gospodarczego w świetle celów programowych Strategii. Artykuł składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawione są istota i założenia Strategii Europa 2020. Część druga zawiera analizę poziomu innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej w porównaniu z USA, Japonią i Koreą Płd. W części trzeciej rozważania koncentrują się na przedstawieniu uwarunkowań i perspektyw rozwoju innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej.
EN
The purpose of this paper is to explain the essence of the Europe 2020 Strategy, with particular emphasis on development projects in the field of innovation; to assess the level of innovation in the EU economies in comparison to the U.S., Japan and South Korea, and to describe the conditions for the development of the EU economic area in light of the Strategy program objectives. The paper consists of three parts. The first part outlines the essence and objectives of the Europe 2020 Strategy. The second part contains an analysis of the level of innovativeness of the EU economies compared with U.S., Japan and South Korea. The third part focuses on the conditions and prospects for the development of innovative economies in the European Union.
Year
Volume
Pages
275-292
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Opracowania:
 • Baumol William J., The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton University Press, Princeton 2002.
 • Chen Derek H.C., Dahlman Carl J., Knowledge and Development. A Cross Section Approach, World Bank Policy Research Working Paper 2004/3366, s. 1–24.
 • Giddens Anthony, Europa w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2009.
 • Giddens Anthony, Europa. Potężny i burzliwy kontynent, PWN, Warszawa 2014
 • Kwiek Marek, Uniwersytety w dobie przemian, PWN, Warszawa 2015.
 • Lucas Robert E., On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics 1988/21, s. 3–42.
 • Ocena strategii lizbońskiej, Komisja Europejska, dokument roboczy służb Komisji, Bruksela, 2.02.2010 SEK (2010).
 • OECD Economic Surveys, OECD, Paris 2012.
 • Romer Paul M., Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy 1990/98/5, s. 71–102.
 • Stern Scott, Porter Michael E., Furman Jeffrey L., The Determinants of National Innovative Capacity, Working Paper 2000/7876, National Bureau of Economic Research Cambridge MA.
 • Dokumenty:
 • Communication from the Commission Europe 2020 (2010), A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM 2020 final, Brussels 3.03.2010.
 • The Global Competitiveness Report 2014–2015, World Economic Forum, 2015.
 • Strony internetowe:
 • EU budget and external cooperation, ec.europa.eu/europeaid; stan na: 24.06.2012 r.
 • Innovation Union Scoreboard 2014 (2014), European Commission, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation; stan na: 10.01.2015 r.
 • Zalecenie Rady z 27.04.2010 roku w sprawie ogólnych wytycznych dla polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii. Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 – część pierwsza, KOM (2010) 193,http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/10/st09/st09231.pl10.pdf; stan na: 21.05.2012 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3769fbb4-8594-4825-bf71-5e3b2b7c54df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.