PL EN


2018 | 9 | 4 | 96-101
Article title

Połączeni, ale samotni. Postawy młodszych uczniów pokolenia iGen

Authors
Content
Title variants
EN
Connected but Lonely. Attitudes of Younger Pupils of iGen
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dotychczasowe możliwości wzajemnego komunikowania się zostały poszerzone o internetowe, społecznościowe portale (Instagram, Twitter), aplikacje typu Snapchat, które zaszyfrowują wiadomość w obraz (np. zdjęcia, rysunki, filmy) i krótki tekst. Tak zorganizowana korespondencja wiedzie prym w dzisiejszych czasach i wydaje się, że z dużym skutkiem próbuje zdominować tę dziedzinę życia. Poprzez wspomniany cyfrowy performans umacnia się kultura związana z kultem ciała, wizerunku, rozrasta widowiskowa rzeczywistość, w której kultury sieciowe wzmacniają warstwę wizualną i porzucają mowę, a jednocześnie zamazywany jest naturalny, rzeczywisty przekaz i jego odbiór. Taka rzeczywistość generuje nowe postawy uczniów, wpływa na ich osobowość, a także zdrowie psychiczne i somatyczne. Opracowanie zestawia wnioski wypływające z lektury i badań neurodydaktyków, psychologów i obserwacji własnych, a takze być może stanowi prolegomenę do dywagacji na temat współczesnej pedagogii wczesnoszkolnej.
EN
Existing options of mutual communication have been extended to internet, social networking sites (Instagram, Twitter), applications such as Snapchat, which encode a message into an image (e.g. photos, pictures, films) and a short text. Correspondence organized in such a way is in the forefront nowadays and it seems to be trying to dominate this area of life with a wide effect. Through the mentioned digital performance a culture connected with the cult of the body, the image strengthens, spectacular reality grows, in which network cultures enhance visual level and abandon speech and at the same time natural, actual message and its reception are blurred. Such a reality generates new attitudes of students, influences their personality, and their mental and somatic health. Thesis compiles conclusions resulting from the reading and researches carried out by neurodidacticians, psychologists and own observations and it can constitute a prolegomenon to considerations about contemporary pedagogy of early years education.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
96-101
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Magister, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Polska
References
 • Baudrillard, J. (2006). Wojny w zatoce nie było. Warszawa: Sic!
 • Burszta, W.J. (2015). Preteksty. Gdańsk: Katedra.
 • Carr, N. (2013). Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg? Gliwice: Helion.
 • Delsol, Ch. (2017). Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesność. Warszawa: PAX.
 • Delsol, Ch. (2018). Kamienie węgielne. Na czym nam zależy. Kraków: Znak.
 • Hopfinger, M. (2010). Literatura i nowe media po 1989 roku. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • aklewicz, T. (2017). Pokolenie smartfona. Pobrane z: https://www.gosc.pl/doc/4346417.Pokolenie- -smartfona (30.11.2017).
 • Kasprzak, P., Kłakówna, Z.A., Kołodziej, P., Regiewicz, A., Waligóra, J. (2016). Edukacja w czasach cyfrowej zarazy. Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności. Toruń: Wyd. A. Marszałek.
 • Lindstrom, M. (2005). Dziecko reklamy. Dlaczego nasze dzieci lubią to co lubią. Warszawa: Świat Książki.
 • Llosa, M.V. (2015). Cywilizacja spektaklu. Kraków: Znak.
 • Mirzoeff, N. (2016). Jak zobaczyć świat? Kraków, Warszawa: Karakter.
 • Postman, N. (2002). Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show – businessu. Warszawa: Muza.
 • Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk: Dobra Literatura.
 • Sztompka, P. (2012). Wyobraźnia wizualna i socjologia. W: M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków: Znak.
 • Twenge, J. (2017). iGen.The 10 Trends Shaping Today’s Young People and the Nation. New York, Atria.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-376d6423-01b3-4d5c-bcad-5544db5a0160
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.