PL EN


2016 | 76 | 385-409
Article title

Problem zanieczyszczeń wód w Polsce w latach 1945–1961: wstęp do badań

Authors
Content
Title variants
EN
The issue of water pollution in Poland in the years 1945–1961: introduction to research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera jedną z pierwszych prób historycznej analizy opartej na badaniach źródłowych zanieczyszczenia wód w Polsce w latach 1945–1961, tj. od końca II wojny światowej do uchwalenia ustawy o ochronie wód przed zanieczyszczeniami. Autor próbuje odpowiedzieć na pytania o najważniejsze elementy składowe oraz uczestników dyskursu na temat czystości wód w Polsce oraz kreśli obraz zanieczyszczeń wód i problemów z tym związanych, jaki wyłania się z analizowanych dokumentów. Podstawę źródłową opracowania, oprócz specjalistycznej prasy naukowej i popularnonaukowej, stanowią wcześniej niewykorzystywane przez historyków materiały przechowywane w Archiwum Akt Nowych, w takich zespołach, jak: Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Wodnej, Kancelaria Sejmu PRL, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, oraz korespondencja wpływająca do Biura Listów Polskiego Radia, aktualnie dostępna w Archiwum Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A. Opracowanie stara się również ustalić, kiedy pojawia się świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego oraz jakie postawy i zachowania można uznać za symptomy jej narodzin.
EN
The paper contains one of the fi rst attempts to carry out a historical analysis of water pollution in Poland in the years 1945–1961, i.e. from the end of World War II until the adoption of the Act on the protection of waters against pollution, on the basis of available source studies. The author aims to answer the question concerning the most important components and participants of the discourse on the quality of Polish waters and provides a description of water pollution and its consequences based on the analysed source materials. Apart from specialised academic and popular science press, the main basis for the overview are materials which have not yet been exploited by historians. They are kept in the Archive of New Records in such fonds as: Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego [National Commission for Economic Planning], Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Wodnej [Ministry of Navigation and Water Management], Kancelaria Sejmu PRL [Chancellery of the Sejm of the People’s Republic of Poland], Ministerstwo Gospodarki Komunalnej [Ministry of Public Utilities], and incoming correspondence of the Letter Offi ce of the Polish Radio, currently available at the Archive of Documentation and Programme Collection of TVP S.A. The paper is also aimed at determining the time of the appearance of environmental conscience among the Polish population, as well as the attitudes and behaviours that can be seen as the symptoms of its emergence
Publisher

Year
Volume
76
Pages
385-409
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-377c5ba9-b9ac-4a38-8641-19840042a83a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.