PL EN


Journal
2019 | 1(36) | 61-82
Article title

Milczenie w życiu duchowym człowieka w hałasie ponowoczesności

Authors
Content
Title variants
EN
Silence in the spiritual life in the noise of postmodernity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problem milczenia jest jedną z najważniejszych kwestii na gruncie teologii duchowej oraz formacji chrześcijańskiej. Nabiera on szczególnego znaczenia w obliczu współczesnych antychrześcijańskich i antykatolickich wyzwań i trendów. Proces sukcesywnej sekularyzacji będący wynikiem ponowoczesności, sprawia, że milczenie staje się niejasne i niezrozumiałe. W ten sposób jest zredukowane do poziomu czysto naturalistycznego. Praktyka milczenia ma głębokie biblijne podstawy zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Słowa i postawy Jezusa Chrystusa, które chrześcijanin naśladuje, są wiarygodnym wyznacznikiem pracy nad sobą w tym zakresie. Praktyka Kościoła przez wiele wieków jest także dowodem słuszności tego narzędzia uświęcania. Milczenie znajduje odzwierciedlenie w analizach teologicznych opartych na zasadach nadprzyrodzonych i antropologicznych. Należy powiedzieć, że milczenie występuje w korelacji z ciszą i samotnością prowadzącą do integracji człowieka, a przede wszystkim jest skutecznym narzędziem dążenia do jedności z Bogiem.
EN
The problem of silence is one of the most important issues on the basis of spiritual theology as well as Christian formation. It acquires a special meaning in the face of contemporary anti-Christian and anti-Catholic challenges and trends. The process of successive secularization, which is the result of postmodernity, makes silence become unclear and incomprehensible. In this way, they are reduced to a purely naturalistic level. The practice of silence has its deep biblical foundation in both the Old and the New Testament. The words and attitudes of Jesus Christ, whose the Christian imitates, they are a reliable determinant of working on themselves in this regard. Also, the practice of the Church over many centuries is proof of the validity of this tool of sanctifying. Silence is reflected in theological analyses that are based on supernatural and anthropological principles. It should be said that silence occurs in correlation with silence and loneliness leading to the integration of man and, above all, is an effective tool for striving for union with God.
Journal
Year
Issue
Pages
61-82
Physical description
Dates
published
2019-06-28
References
 • Anzelm od św. Andrzeja Corsini, Droga do miłości doskonałej, Łódź 2017.
 • Benedykt św., Reguła mistrza. Reguła św. Benedykta, Tyniec 2006.
 • Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Rzym 2007.
 • Bokwa I., Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010.
 • Dąbek T. M., Rekolekcje z… Święty Benedykt, Kraków 2002, s. 57.
 • Fotiju E., Hezychazm, w: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin‒Kraków 2002, s. 308-310.
 • Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Rzym 2013.
 • Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, tłum. T. Landy, Niepokalanów 1998.
 • Hume B., Searching for God, Eastbourne 2002.
 • Hume B., St. Ethelwold 912-984, Londyn‒Westminster 16.09.1984, WA G7508.
 • Hume B., St. Paul’s Remembrance Sunday, (b.m.w.) 1985, WA G7508.
 • Hume B., The Intentional Life, Massachusetts 2003.
 • Hume B., The Mystery of Incarnation, Trombrige 2000.
 • Jan od Krzyża św., Droga na Górę Karmel, w: św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1986, s. 116-398.
 • Jan od Krzyża św., Noc ciemna, w: św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1986, s. 399-519.
 • Jan od Krzyża św., Pieśń duchowa, w: św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1986, s. 521-714.
 • Jan od Krzyża św., Rady i wskazówki, w: św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1986, s. 86-116.
 • Jan od Krzyża św., Żywy płomień miłości, w: św. Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1986, s. 715-807.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Rzym 2003.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na krakowskich Błoniach. Kraków, 18 sierpnia 2002 r., w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9, Kraków 2008, s. 908-912.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Placu Zwycięstwa. Warszawa, 2 czerwca 1979 r., w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9, Kraków 2008, s. 30-33.
 • Kamiński S., Bacon Francis, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1995, s. 1246-1247.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.
 • Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990.
 • Mattei R. de, Dyktatura relatywizmu, tłum. P. Tobola-Pertkiewicz, E. Turlińska, Warszawa 2009.
 • Matulewicz E., Cisza, która nie jest pustką. Znaczenie ciszy w życiu duchowym człowieka, „Duchowość w Polsce” 12 (2010), s. 229-247.
 • Nowak A. J., Homo religiosus, Lublin 2003.
 • Ogórek P., Mistrz Jan Eckhart a Święty Jan od Krzyża, Warszawa 1999.
 • Ratzinger J., Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. W. Szymona, Kraków 2005.
 • Sheldrake P. F., Explorations in spirituality. History, Theology and Social Practice, New Jersey 2010.
 • Špidlik T., Modlitwa według chrześcijańskiego Wschodu, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2006.
 • Tatar M., Duchowość pokoju w teologii Kardynała Basila Hume’a, Warszawa 2013.
 • Tatar M., Elementy psychologii w formacji duchowej człowieka, w: D. Pater (red.), Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Zaburzenia psychiczne, Warszawa 2017, s. 112-133.
 • Trethowan I., Mysticism and Theology, Londyn 1975.
 • Urbański S., Etapy rozwoju życia mistycznego, w: W. Słomka, M. Chmielewski, J. Misiurek, A. J. Nowak (red.), Teologia duchowości katolickiej, Lublin 1993, s. 263-305.
 • Węgrzynowicz L., Psychologia a duchowość – między nauką a wiarą, https://arsbenevivendi.files.wordpress.com/2014/09/psychologia-a-duchowoc59bc487.pdf (odczyt z dn. 15.03.2017 r.).
 • Witek S., Teologia życia duchowego, Lublin 1986.
 • Zawada M., Droga do Boskiej kontemplacji, Kraków 2002.
 • Zawada M., Milczenie. Aspekt duchowy, w: Encyklopedia katolicka, t. 12. Lublin 2008, s. 1036-1037.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-377d92b6-9420-403b-be4e-59a3fd5b4ca6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.