PL EN


Journal
2017 | 2 | 553-566
Article title

Zasada wolności religijnej w deklaracji Dignitatis humanae. Wybrane zagadnienia prawno-wyznaniowe

Content
Title variants
EN
The freedom of religion in the declaration Dignitatis humanae. Selected legal and denominational issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest odniesienie do wolności religijnej w ujęciu kościelnej deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae. Najpierw autor podjął się ogólnej charakterystyki tego soborowego dokumentu, a następnie zajął się analizą podstawowych pojęć tam wykorzystanych. Kolejno odniósł się do godności człowieka jako podstawy jego praw i wolności, wolności religijnej, wolności kultu religijnego, tolerancji religijnej, wolności sumienia i religii oraz wolności wyznania, a także kwestii dotyczących podmiotów wolności religijnej. W konkluzji podkreślono znaczenie koncepcji zawartych w Deklaracji dla późniejszych rozwiązań przyjętych w ustawodawstwach państwowych i prawie międzynarodowym.
EN
The author of the article discusses the freedom of religion in the light of the declaration Dignitatis humanae. He outlines the content of the declaration and describes the main terms used in the text. He views human dignity as the basis for human rights and personal freedom. He also discusses freedom to practice one’s religion, religious tolerance, freedom of conscience and religion and the issues relating to the subjects of the freedom of religion. Finally, the author stresses the impact of the declaration on the local and international law.
Journal
Year
Issue
2
Pages
553-566
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
 • A. Abramowicz, Przedmiotowy zakres wolności religijnej, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, t. 10, 2007
 • A. Łopatka, Prawo do swobodnego wyrażania opinii, Warszawa 1993
 • A. Mączyński, Wolność sumienia i religii w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego”, nr 1, 1999
 • D. Walencik, Związki wyznaniowe, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon obywatela, Warszawa 2008
 • E. Schwierskott, Gwarancja wolności sumienia w systemach Polski i Niemiec, „Przegląd Sejmowy”, nr 6, 2003
 • F. J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001
 • F. J. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła (od papieża Leona XIII do papieża Jana Pawła II), Lublin 1991
 • H. Misztal, Idea wolności religijnej, [w:] H. Misztal, P. Stanisz (red.), Prawo wyznaniowe, Lublin 2003
 • H. Misztal, Kościelne pojęcie wolności religijnej a ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, „Kościół i Prawo”, t. 11, 1993
 • H. Misztal, Kościelne pojęcie wolności religijnej a ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, „Kościół i Prawo”, t. 11, 1993
 • H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996
 • J. Eska, Wolność religijna, „Więź”, t. 94, nr 2, 1966
 • J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000
 • Jan XXIII, Encyklika „Mater et magistra” z 15 maja 1961 r., Watykan 1961
 • Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris”, 11 kwietnia 1963 r., AAS, t. 55, 1963
 • K. Warchałowski, Rozwój idei wolności religijnej od początków chrześcijaństwa do czasów nowożytnych, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, t. 8, 2005
 • M. Piechowiak, Wolność religijna – aspekty filozoficzno-prawne, „Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju”, nr 3, 1996
 • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 43; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005
 • M. Winiarczyk-Kossakowska, Wolność sumienia i religii, „Studia Prawnicze”, nr 1, 2001
 • P. Sobczyk, Kościół a wspólnoty polityczne, Warszawa 2005
 • S. Moysa, Uwagi na temat Deklaracji o wolności religijnej, „Znak”, t. 142, nr 4, 1966
 • Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, nr 1, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002
 • T. Płoski, Prawo do wolności sumienia i religii w Polsce, „Prawo Kanoniczne”, nr 26, 2003
 • T. Ślipko, Godność osoby ludzkiej, „Ateneum Kapłańskie”, t. 74, z. 2, 1970
 • W. Granat, Godność człowieka i jej współczesne uzasadnienia, [w:] B. Bejze (red.), Aby poznać Boga i człowieka. O człowieku dziś, Warszawa 1974
 • W. Johann, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym – status jednostki, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego”, numer specjalny, 1999
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Komentarz, Kraków 1998
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-378023dd-1803-4547-afbe-bc1caaa6ccc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.