PL EN


2019 | 6(984) | 7-24
Article title

Teoretyczny i praktyczny wymiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarki

Authors
Title variants
EN
The Theoretical and Practical Dimensions of International Economic Competitiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Powiązanie informacji naukowych dotyczących międzynarodowej konkurencyjności z ich potencjalnym zastosowaniem w polityce gospodarczej. Metodyka badań: Analiza teoretycznych oraz praktycznych aspektów międzynarodowej konkurencyjności, prezentacja sposobów pomiaru tego zjawiska oraz opis determinujących ją czynników. Omówienie i prezentacja kluczowych informacji dotyczących wybranych międzynarodowych rankingów konkurencyjności. Wyniki badań: Analiza informacji zawartych w międzynarodowych rankingach konkurencyjności może mieć kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności struktur państwa. Wnioski: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek jest jednym z najważniejszych zagadnień w ekonomii ze względu na kluczowe znaczenie handlu zagranicznego dla rozwoju kraju i poziomu życia jego mieszkańców. Wkład w rozwój dyscypliny: Publikacja uzasadnia sens prowadzenia i analizowania rankingów międzynarodowej konkurencyjności, a płynące z nich praktyczne wskazówki mogą mieć zastosowanie w ustalaniu kierunków reformowania i poprawiania jakości procesów decyzyjnych w państwie.
EN
Objective: To link scientific information on international competitiveness with its potential application in economic policy. Research Design & Methods: The article presents an analysis of theoretical and practical aspects of international competitiveness, a presentation of ways of measuring this phenomenon and description of factors determining it. It discusses and presents key information on selected international competitiveness rankings. Findings: The analysis of information contained in international competitiveness rankings can be of key importance for improving the efficiency of state structures. Implications / Recommendations: International economic competitiveness is among the most important issues in economics due to the key importance of foreign trade for a nation’s development and the living standards of its inhabitants. Contribution: The article justifies the conducting and analysing of international competitiveness rankings. The resulting practical guidelines can indicate the directions reforms should take and how to improve the quality of a nation’s decision-making processes.
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Ekonomii Międzynarodowej, piotr.rubaj@kul.pl
References
 • Adamkiewicz H. (2019), Konkurencyjność międzynarodowa krajów, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Aiginger C., Bärenthaler-Sieber S., Vogel J. (2013), Competitiveness under New Perspectives Work Package 301MS46, Working Paper nr 44.
 • Bieńkowski W. i in. (2008), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, Prace i Materiały nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Corruption Perception Index (2019), Transparency International, https://www.transparency.org/cpi2018 (data dostępu: 31.12.2019)
 • Doing Business 2019. Training for Reform (2019), International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington, https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf (data dostępu: 31.12.2019).
 • The Global Competitiveness Report 2018 (2018), red. K. Schwab, World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf (data dostępu: 31.12.2019).
 • The Global Competitiveness Report 2019 (2019), red. K. Schwab, World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (data dostępu: 31.12.2019).
 • Global Multidimensional Poverty Index 2019. Illuminating Inequalities (2019), http://hdr.undp.org/sites/default/files/mpi_2019_publication.pdf (data dostępu: 31.12.2019).
 • Human Development Report 2019 (2019), United Nations Development Programme, New York, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (data dostępu: 31.12.2019).
 • IMD World Competitiveness Ranking 2019 (2019), https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019/ (data dostępu: 31.12.2019).
 • IMD World Competitiveness Yearbook 2019 (2019), IMD World Competitiveness Center, https://www.imd.org/contentassets/0b8ed32e71b249ea9b79c19ad785541c/com_may_2019.pdf (data dostępu: 31.12.2019).
 • Index of Economic Freedom (2019), https://www.heritage.org/index/book/methodology (data dostępu: 31.12.2019).
 • Kordalska A., Olczyk M. (2016), Global Competitiveness and Economic Growth: A One-Way or Two-Way Relationship? „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, vol. 11, nr 1, https://doi.org/10.12775/EQUIL.2016.006.
 • Miller T., Kim A.B., Roberts J.M., Tyrell P. (2019), 2019 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation Washington, https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/index_2019.pdf (data dostępu: 31.12.2019).
 • Misala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 • Polska. Raport o konkurencyjności 2019. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0 (2019), red. A.M. Kowalski, M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SHG, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3781a9d2-abe5-4ee6-ad8a-6aa488f32875
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.