PL EN


2018 | 18 | 2 | 629-640
Article title

The assessment of sustainability in Polish banks

Authors
Content
Title variants
PL
Ocena społecznej odpowiedzialności banków
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Research background: The issue of sustainable activities of banks is significant because after the last global financial crisis of 2007 (2007 GFC) they have become a symbol of speculation and injustice. These are the financial intermediaries that are blamed for the failure to apply social responsibility standards. Furthermore, the analysis of the literature of the subject confirms the higher standards of social responsibility in developed countries compared with developing ones. Therefore, the question of the level of implementation of social responsibility standards by financial intermediaries in Poland is justified. Goal of the article: The main objective of the study is to identify and assess some chosen aspects of socially responsible activities of the banks listed on the Warsaw Stock Exchange. The scope of this analysis encompasses all dimensions illustrating banks’ activities in terms of social responsibility. Methodology/methods: The analysis of the investigated dilemma was based mainly on the desk research of digital and documentary sources. Findings and Value added: The results indicate relatively huge differences in the implementation of sustainability standards in Polish banks and high dispersion compared to the banks in developed countries. The findings indicate that banks in Poland should focus on increasing sustainability standards, especially in their product offer.
PL
Banki po ostatnim globalnym kryzysie finansowym w 2007 r. (GKF 2007) stały się symbolem spekulacji i niesprawiedliwości. Obwinia się je za niestosowanie standardów odpowiedzialności społecznej. Dodatkowo, analiza literatury przedmiotu potwierdza wyższe standardy społecznej odpowiedzialności stosowane w krajach rozwiniętych. Dlatego kwestia oceny sposobu wdrażania standardów odpowiedzialności społecznej przez pośredników finansowych w Polsce jest uzasadniona. Głównym celem badania jest identyfikacja i ocena wybranych aspektów społecznej odpowiedzialności w działalności banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zastosowano metodę badawczą zwaną analizą treści opartą głównie na analizie źródeł cyfrowych. Wyniki wskazują na stosunkowo duże różnice we wdrażaniu standardów społecznej odpowiedzialności w polskich bankach i wysokie dyspersje w porównaniu do banków w krajach rozwiniętych. Wyniki wskazują, że banki w Polsce powinny koncentrować się na podwyższaniu swoich standardów, szczególnie w swojej ofercie produktowej.
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
629-640
Physical description
Dates
published
2018-06-01
Contributors
author
 • WSB University in Poznan, Poland
References
 • Da Silva, A.F. (2007). Social banking: The need of the hour. In A.F.C. da Silva (ed.), Social Banking – Perspectives and experiences (pp.3-9). Hyderabad, India: The Icafi University Press.
 • Dziawgo L. (2010). Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ganzo M. (2014). Ethical banking. Introduction to ethical banking from a European perspective, [in:] Social Impact Finance, eds. F.M. Atbani, C. Trullols, Palgrave Macmillan, Basingstoke, p. 18-19.
 • Geobey, S., Westley, F.R., Weber, O. (2012). Enabling social innovation through developmental social finance. Journal of Social Entrepreneurship, 3(2), 151-165. DOI: 10.1080/19420676.2012.726006.
 • Giagnocavo S., Gerez S., Sforzi J. (2012). Cooperative Banks Strategies for Social-Economic.Problem Solving: Supporting Social Enterprise and Local Development, [in:] Annals of Public and Cooperative Economics.
 • Edery, Y. (2006). Ethical development in finance: Implications for charities and social enterprise. Social Enterprise Journal, 2(1), 82-100.
 • Financing a Sustainable European Economy; Interim Report, (2017), 10.12.2017. Available at: https://www.e3g.org/library/financing-a-sustainable-european-economy-interim-report. Accessed 1 June 2018.
 • Institute for Social Banking, 10.12.2017. Available at: https://www.social-banking.org/the-institute/#social-banking. Accessed 1 June 2018.
 • Jeucken M. (2004). Sustainability in Finance. Banking on the Planet, Eburon Publishers, Delft.
 • Janik, B. (2017a). Dopasowanie banków z Europy Środkowo-Wschodniej do Modelu M. Jeuckena, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 478/2017.
 • Janik, B. (2017b) Value-based banking in Central and Eastern Europe countries - ecological point of view. Economics and Law, 16 Issue 3, 2017.
 • Jurkowska A. (2012). Instytucje kredytowe jako organizacje społecznie odpowiedzialne, [w:] Zarządzanie instytucjami kredytowymi, A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 • KOM (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Bruksela, Available at: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF. Accessed 1 June 2018.
 • Korenik D. (2009). Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2013), Kapitał Relacyjny banku. Tom I, II, III, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Martin. R. Osberg, S. (2007). Social entrepreneurship: The case for definition. Stanford Social Innovation Review, 5, 28-39.
 • Milano, R. (2011). Social banking, A brief history, In O. Weber, S. Remer (ed), Social banks and in future of sustainable finance (pp. 15-47). London, UK: Routledge.
 • Remer. S. (2011). Social banking at the crossroads, In O. Weber, S. Remer, (ed), Social banking and the Future of Sustainable Finance, (pp. 136-195), London, UK: Routledge.
 • Scheire, C., de Maertelaere, S. (2009). Banking to make a difference (Preliminary Report), Artevelde: Artevelde University College.
 • Weber, O. (2011). Social banking: Products and services. In O. Weber, S. Remer (ed), Social banks and in future of sustainable finance (pp. 96-121). London, UK: Routledge.
 • Zabawa J. (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim we współczesnych bankach w kontekście ich ekologicznej odpowiedzialności, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 330, Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko, red. L. Dziawgo, L. Patrzałek, UE, Wrocław, p. 503-510.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37854671-26a7-4b3b-9771-cee5cb0644d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.