PL EN


2016 | 9 | 1(16) | 145-166
Article title

Trends in Reading Research

Content
Title variants
PL
Trendy w badaniach czytelnictwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper analyses reading research trends in Lithuania (1990–2004) based on main research directions listed in Action 1404 E-READ of an international research organization COST. Digital technologies are replacing paper media at an increasing pace, which affects the reading process. The research directions defined by COST represent this trend. These directions are compared with main trends in reading research, done in Lithuania. The purpose of the paper is to analyse reading research trends of Lithuanian and international researchers during the last decade. Information for this research was gathered using National bibliography database, database “Lituanistika”, Lithuanian academic digital library E-LAB, Google search engine, information on COST (Cooperation between Science and Technology) Action 1404 E-READ webpage and internal network. Metadata was structured by showing the main themes. The bibliographic information was analyzed using theoretical abstraction method, which is used to define the structure and position of the object studied. Theoretical description of reading was developed using deductive and inductive analysis methods of the scientific publication content. It allowed to distinguish and compare main trends in reading research. The paper further presents summarized information about reading research in Lithuania.
PL
Artykuł dotyczy trendów czytelnictwa na Litwie w latach 1990–2014 w kontekście głównych zmian wynikających z wprowadzania nowoczesnych technologii (wymiana nośników papierowych na cyfrowe), a wskazywanych w działaniu COST Action 1404 (Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej). Celem artykułu jest analiza trendów badawczych w zakresie czytelnictwa litewskich i zagranicznych naukowców w ciągu ostatniej dekady. Podstawą badań stały się dane pochodzące z elektronicznej bibliografii narodowej, bazy „Lituanistika”, litewskiej akademickiej Biblioteki Cyfrowej e-LAB, wyszukiwarki Google oraz wewnętrznych stron WWW sieci COST. Zebrany materiał poddano analizie za pomocą metod teoretycznej abstrakcji, metod dedukcyjnych i indukcyjnych, co pozwoliło poznać i nakreślić główne trendy w zakresie badań czytelnictwa oraz odnieść je dodatkowo do poziomu czytelnictwa na Litwie.
Year
Volume
9
Issue
Pages
145-166
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
author
References
 • Benedetto Simone, Drai-Zerbib Veronique, Pedrotti Marco [et al.], E-Readers and Visual Fatigue. “PLOS ONE” [online] 2013, vol 8, iss. 12 [access: May, 31, 2016]. Available at: http://journals.plos.org/ plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083676c.
 • Bukantienė Janina, Intaitė Diana, Ugdomoji sąveika neformaliojo vaikų skaitymo kontekste [Educational Relationship in the Context of Non-Formal Child Reading]. In: XX nacionalinė konferencija “Vaclovo Biržiškos skaitymai: bibliotekininkystes ir informacijos mokslai” [20th National Conference “Readings of Vaclovas BirBiržiška: Librarianship and Information Sciences”], Vilnius 2009, pp. 32–40.
 • Cicėnienė Viliunė, Periodinių leidinių paplitimas ir skaitymas: tyrimo rezultatai [Reach and Reading of Periodicals: Results of the Study], ed. by Vytautas Rimša, Vilnius 1998.
 • Daujotytė Viktorija, Kalba ir jos menas : filologiniai tyrimai ir patyrimai [Language and the Art of It: Research and Experiences in Philology], Vilnius 2009.
 • Davoli Christopher C. [et al.], When Meaning Matters, Look But Don‘t Touch: The Effects of Posture on Reading, “Memory and Cognition“ 2010, no. 38 (5), pp. 555–562.
 • Dudaitė Jolita, Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas [Programme for International Student Assessment: OECD PISA 2009], Vilnius 2010.
 • Elijio Aistė. Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimo ataskaita [Progress in International Reading Literacy Study: PIRLS 2006], Vilnius 2007.
 • Gajauskas Auridas, Fenomenologinė Algio Mickūno kultūros filosofija: disertacija [Philosophy of Phenomenological Culture in Works of Algis Mickūnas: Dissertation], Vilnius 2011.
 • Gedutienė Reda, Rugevičius Mindaugas, Effects of Emerging Literacy Skills on the Development of First-Grade Reading and Writing, ”Spring University. Changing Education in a Changing Society” 2005, no. 1, pp. 62–67.
 • Gudinavičius Artūras, Skaitmeninės knygos kokybė vartotojo požiūriu [Quality of a Digital Book from User Perspective: Dissertation, Vilnius 2012.
 • Indrašienė Valdonė, KapočiūtėEglė, Skaitymo strategijų taikymo socialinio pedagogo darbe, sprendžiant paauglių socialines ir pedagogines problemas, prielaidos [Assumptions of Using Reading Strategies in Social Pedagogue’s Work with Teenage Social and Pedagogical Problems], “Pedagogika“ 2008, vol. 91, pp. 87–94.
 • Jacobs Arthur M., Toward a Neurocognitive Poetics Model of Literary Reading. In: Cognitive Cognitive Neuroscience of Natural Language Use, ed. by R. Willems, Cambridge 2015, pp. 136–159.
 • Jakavonytė-Staškuvienė Daiva, Pradinių klasių mokinių negrožinio teksto supratimo gebėjimų ugdymas analizuojant lietuvos nacionalinių parkų aprašymus [Development of Non-Fiction Understanding Skills Among Primary School Pupils While Analysing Descriptions of Lithuanian National Parks], “Pasaulis Vaikui: Ugdymo Realijos ir Perspektyvos” 2011, part 4, pp. 243–259.
 • Jakavonytė-Staškuvienė Daiva, Textlesen als Grund für Bildung der Kommunikativen Kompetenz der Grundschüler: Zusammenfassung der Doktordissertation: Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft (07 S), Pädagogik und Didaktik (S 270) [Text Reading as a Basis of Communication Competence Development in Primary School Pupils], Klaipėda 2009.
 • Janavičienė Daiva, Biblioterapija bibliotekose: metodikų analizė [Bibliotherapy in Libraries: Analysis of Methodologies]. In: XX nacionalinė konferencija “Vaclovo Biržiškos skaitymai: bibliotekininkystes ir informacijos mokslai” [20th National Conference “Readings of Vaclovas BirBiržiška: Librarianship and Information Sciences”], Vilnius 2009, pp. 43–50.
 • Janavičienė Daiva, Biblioterapijos, skaitymo ir gyvenimo kokybės sąsajos: tarpdisciplinarinis požiūris [Relationship between Bibliotherapy, Reading, and Quality of Life: an Interdisciplinary Approach], “Knygotyra” 2005, vol. 44, pp. 230–238.
 • Jaunimo skaitymo psichologiniai ypatumai = Psychological peculiarities of youth reading: research anthology, ed. by V. Rimša et. al., Vilnius, 1992.
 • Jonutytė Jurga, Skaitymo fenomenologija, arba kaip Džefersonas tapo Telšiais, o Telšiai-Džefersonu [Phenomenology of Reading, or How Jefferson Became Telšiai and Telšiai-Jefferson]. In: Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis, Vilnius 2005. pp. 134–144.
 • Jurgutienė Aušra, Fenomenologinis teksto interpretavimas [The Phenomenological Text Interpretation], “Teksto Slėpiniai” 2005, no. 8, pp. 5–25.
 • Jurgutienė Aušra, Fenomenologinis, hermeneutinis ir recepcinis teksto interpretavimas [Phenomenological, Hermeneutical, and Receptional Text Interpretation]. In: XX amžiaus literatūros teorijos, Vilnius 2006. p. 17–62.
 • Kalesnikienė Danguolė, Theoretical and Empirical Substantiation of Diagnostics of the Fourth Formers’ Understanding of the Read Text: Summary of Doctoral Dissertation: Social Sciences, Educational Science (07S), Vilnius 2007.
 • Kamil I. Michael, Afflerbach Peter P., Pearson P. David, Moje Elizabeth Birr, Reading Research in a Changing Era: An Introduction. In:Handbook of Reading Research, Vol. 4., New York – London 2011, pp. XIII–XXIV.
 • Kanišauskaitė-Šaltmerė Kritina, Mažėjančio skaitymo grimasos arba kaip netapti patiklia ir blaivaus mąstymo stokojančia tauta [Scary Faces of Reading Decline or How Not To Become a Naive and Dim-Witted Nation], “Veidas” 2014, no. 6, pp. 44–46 (journalistic investigation).
 • Klimaitė-Keturakienė Eglė, Mitologinio mąstymo principai ir archetipinės vaizdinių reklamų struktūros [Principles of Mythological Thinking and Archetypical Structures in Images Advertisement]. In: Viešojo diskurso retorika ir lingvistika, Vilnius 2008, pp. 90–110.
 • Krakytė Asta,Senojo Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės skaitybos tyrimai: istoriografijoa aspektai [Reading Research of the Old Vilnius University Academic Community: Historiography Aspects], “Knygotyra“ 2006, no. 46, pp. 118–137.
 • Krauls Ineta, Methodological Aspects of Research in Culture of Reading: Pedagogical Paradigm in the Lithuanian Library Science Since 1918: Summary of Doctoral Dissertation: Humanities, Communication and Information (06 H), Vilnius 2009.
 • Lamanauskas Vincentas, Bilbokaitė Renata, Gedrovics Janis, Lithuanian and Latvian Students’Attitude Towards Science Teaching/Learning Methods: Comparative Analysis, “Problems of Education in the 21st Century“ 2010, vol. 19, pp. 55–62.
 • Lapienienė Audronė, Merkys Gediminas, Vaikų kultūrinio kapitalo skirtumai urbanizuotose ir neurbanizuotose Lietuvos vietovėse [Differences in Child Cultural Capital Among Urbanized and Non-Urbanized Areas of Lithuania], “Ekonomika ir Vadyba: Aktualijos ir Perspektyvos” 2009, no. 3 (16), pp. 221–228.
 • Macevičiūtė Elena, Information Needs Research in Russia and Lithuania, 1965–2003, “Information Research“ 2006, vol. 11, no. 3, p. R256.
 • Mangen Anna, Veley Jean-Luc, Cognitive Implications of New Media. In: The Johns Hopkins Guide to Digital Media, Baltimore 2014, pp. 72–77.
 • Mangen Anne, Walgermo Bente R., Bronnick Kolbjorn, Reading Linear Texts on Paper versus Computer Screen: Effects on Reading Comprehension, “International Journal of Educational Research” 2013, no. 58, pp. 61–68.
 • Melienė Rita, Ruškus Jonas, Skaitymo motyvacijos diagnostika: testo patikimumo įvertinimas [Diagnostics of Reading Motivation: Evaluation of Test Reliability], “Specialusis Ugdymas” 2005, no. 1 (12), pp. 61–73.
 • Memorandum of Understanding for the Implementation of a European Concerted Research Action Designated as COST Action ISI1404 Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ) [online]. Brussels: European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research – COST, 2014, 24 pp. [access: May, 31, 2016]. Available at: http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/ISCH/ Action_IS1404/mou/IS1404-e.pdf.
 • Merkys Gediminas [et al.], Mokslinio tyrimo “IEA PIRLS 2006 antrinė duomenų analizė” ataskaita: [Quality of a Digital Book from User Perspective] [online] [access: May, 31, 2016]. Available at: https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/624_43d66586657dc4f4c8238bfe10eecf23.pdf.
 • Milerienė Rita, Teksto supratimo gebėjimų ugdymas ir skaitymo motyvacijos stiprinimas mokant(is) metakognityvinių skaitymo strategijų heterogeninėje klasėje [Development of Text Comprehension Skills and Strengthening of Motivation to Read While Teaching Metacognitive Reading Strategies in a Heterogeneous Group: Dissertation], Vilnius 2008.
 • Mozūraitė Vita, Kodėl ir kaip skaito vaikai [Why and What Do Children Read], “Gimtasis Žodis” 2000, no 6, pp. 22–29, 46; “Gimtasis žodis” 2000, no. 7, pp. 22–25, 47.
 • Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projektas [National Science Program Project “Welfare Society”] (2014) [online] [access: May, 31, 2016]. Available at: http://www.lmt.lt/lt/naujienos/ viesas-svarstymas/parengti-nauju-nacionaliniu-heth.html].
 • Raguotienė Genovaitė, ....atversta knyga [a Bit about Reading], Vilnius 2008.
 • Rimša Vytautas, Visuomenės skaitymo interesų ir jų tenkinimo būklės tyrimai bibliotekose [Survey of the Level of Society’s Reading Interest Satisfaction Levels in Libraries]. In: Biblioteka ir skaitytojas, Vilnius 2001, pp. 42–65.
 • Salienė Vilija, Negrožinio teksto supratimo mokymas pagrindinėje mokykloje: kaip įgyvendinti programos reikalavimus ugdymo procese? [Teaching to Understand Non-Fiction in Primary School: How To Implement Program Requirements in the Teaching Process?], “Žmogus ir Žodis” 2010, vol. 12, no. 1, pp. 150–157.
 • Sapetkaitė Vaiva, Lietuvių skaitymo ypatumai [Reading Peculiarities of Lithuanian], “Veidas” 2015, no. 14, pp. 70–71 (journalistic investigation).
 • Satkauskytė Dalia, Tarp teksto ir konteksto: sociokritika kaip kompromisas [Between Text and Context: Social Critics as Compromise], “Colloquia” 2013, no. 31, pp. 13–29.
 • Serafinas Gintaras, Liūdnos neskaitymo pasekmės [Sad Consequences of Not Reading], “Veidas“ 2013, no. 11 p. 4.
 • Šernas Vytautas, Racionalaus tyliojo skaitymo kompetencija ir sintezuotas jos ugdymas [Development of Rational Silent Reading Competency], “Santalka” 2006, vol. 14, no. 2, pp. 54–65.
 • Sirvydė Rūta,Džiaugsmo metonimijos: kur dingo šypsena [Metonymies of Joy: The Absence of Smile], “Filologija“ 2011, no. 16, pp. 61–68.
 • Skaitymas, skaitytojas, bibliotekininkas: bibliotekininkystės mokslo darbai [Reading, Reader, Librarian: Librarianship Research], ed. by Vytautas Rimša, Vilnius 1997.
 • Škudienė Vida, Comparison of Reading Models, Their Application to the Classroom and Their Impact on Comprehension, “Kalbų studijos” 2002, no. 2, pp. 94–99.
 • Šmitienė Giedrė, Eilėraščių skaitymas [Reading Poems], “Žmogus ir Žodis” 2006, vol. 8, no. 4, pp. 51–59.
 • Stoškuvienė Vaida, Auga antra lietuvių karta, neskaitanti knygų [Second Generation on Lithuanian, Who Do Not Read Books], “Veidas” 2011, no. 35, pp. 44–45.
 • Sučylaitė Jūratė, Laimės žiburio sielai ir kūnui beieškant [Looking for a Light of Happiness Torch for the Body and Soul], “Teksto Slėpiniai” 2009, no. 12, pp. 43–56.
 • Tamošiūnas Tadas [et al.], Skaitymo mastas, kryptingumas ir poreikiai [Reading: Scale, Direction, and Needs] [online] [access: May, 31, 2016]. Available at: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r= 440&p_k=1.
 • Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas [Programme for International Student Assessment: OECD PISA 2012 Report], Vilnius 2013.
 • Theoretical Models and Processes of Reading, 6th Ed., ed. by Donna E. Alvermann, Norman J. Unrau, Robert B. Ruddell, Newark 2013.
 • Vaitiekūnas Dainius, Liūdesio recepcija (Jono Biliūno prozos interpretacija) [The Reception of Sadness (an Interpretation of Jonas Biliūnas’ Prose)], “Teksto Slėpiniai” 2006, no. 9, pp. 31–41.
 • Valentas Skirmantas, Alfabetas poezijoje ir alfabeto poezija Vlado Braziūno ir Sigito Gedos (per)skaitymas [Alphabet in Poetry and Poetry of an Alphabet by Vladas Braziūnas and Sigitas Geda], “Acta Humanitarica Universitatis Saulensis“ 2007, vol. 3, pp. 154–168.
 • XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika, ed by Aušra Jurgutienė, Vilnius 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3789bc10-15cb-40e6-94a9-fcfe0e263ff2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.