PL EN


2013 | 3 | 79-98
Article title

Ocena wybranych aspektów mających wpływ na przebieg procesów prywatyzacyjnych

Content
Title variants
EN
Evaluating Selected Aspects Influencing The Course Of Privatization Procedures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podjęte w końcu lat 80. XX w. przeobrażenia polskiej gospodarki miały rangę zmiany ustrojowej i oznaczały rezygnację z dotychczasowych „realno-socjalistycznych” form gospodarowania. Twórcy polskiego modelu prywatyzacji musieli określić od podstaw wszystkie aspekty działań prywatyzacyjnych, w tym zwłaszcza cele i metody prywatyzacji, jej granice, warunki społecznej akceptacji i partycypacji oraz charakter i przebieg reform z nią związanych. Patrząc na przebieg procesu przekształceń własnościowych w minionej dekadzie z punktu widzenia wymienności między szybkością a szeroko rozumianą jakością prywatyzacji, dotychczasowy bilans należy ocenić korzystnie. Celem niniejszego artykułu jest ocena celów, zakresu, sekwencji i tempa prywatyzacji polskiej gospodarki, co składa się na „polski model prywatyzacji”.
EN
The restructuring of the Polish economy at the end of the 1980s meant a fundamental transformation of the political system and the dismissal of an economy that up to then had been dictated by the rules and principles of the so called “real socialism”. The initiators of the Polish model of privatization had to clearly define all aspects concerning the implementation of privatization, as there are: its objectives and methods, the prerequisites for public acceptance and participation as well as the character and time schedule of the consecutive steps to be taken. Considering the time schedule of the ownership transformation process in the past decade under the terms of interchangeability between the time invested and the quality of privatization in a broader sense, it generally can be counted a success. This paper attempts to assess the objectives, the range, the time schedule and the time invested in the privatization of the Polish economy, all together listed under the generic term of the “Polish privatization model”.
Year
Issue
3
Pages
79-98
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epoki, WN PWN, Warszawa 1998.
 • Bielecki J., Nigel Lawson o polskich reformach; Prywatyzacja podstawą zdrowego kapitalizmu, „Rzeczpospolita” 21 marca 1994 r.
 • Bogdanowicz-Bindert C., Czekaj J., Stan zaawansowania i perspektywy prywatyzacji polskiej gospodarki,[w:] Sektorowe programy restrukturyzacji, prywatyzacja majątku państwowego. Wybór ekspertyz, [red.] H. Bochniarz, S. Krajewski, „Przedświt”, Warszawa 1997.
 • Borowiecki R., Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce, TNOiK, Kraków 1991.
 • Brainard L., Strategies for Economic Transformation in Eastern Europe: The Role of Financial Market Reform. Referat na seminarium ESD, Paris 1990.
 • Edwards S., The Sequencing of Economic Reform: Analytical Issues and Lessons from Latin American Experiences, „World Economy” 1990, nr 1.
 • Fischer S., Comments, „Brookings Papers on Economic Activity” 1990, nr 1.
 • Gajda J., Prywatyzacja w krajach o gospodarce rynkowej, [w:] Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce, [red.] R. Borowiecki, TNOiK, Oddział w Krakowie, Kraków 1991.
 • Gardawski J., Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji, WN PWN, Warszawa 1996.
 • Gilejko L., Prywatyzacja a interesy różnych grup społecznych, [w:] Partycypacja i akcjonariat pracowniczy w Polsce, [red.] L. Gilejko, „Typografika”, Warszawa 1995.
 • Hausner J., Raport o przekształceniach własnościowych w 1999 roku, Warszawa 2000.
 • Kaczmarek J., Krzemiński P., Litwa P., Szymka W., Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 • Kozarzewski P., Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych, ISN PAN, Warszawa 2006.
 • Lipton D., Sachs J., Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland, „Brookings Papers on Economic Activity” 1990, nr 1.
 • McKinnon R. I., Financial Control in Transition to Market Economy, Stanford University 1991. Maszynopis powielony.
 • Milanovic B., Privatisation in Post-Communist Societies, „Communist Economies and Economic Transformation” 1991, nr 1.
 • Murrell P., Big Bang versus Evolution: East European Economic Reforms in the Light of Recent Economic History, „PlanEcon Report” 1990, nr 26.
 • Nuti D. M., Privatization of Socialist Economies: General Issues and the Polish Case. Referat na seminarium ESD, OECD, Paris 1990.
 • Prusek A., Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele, programy i ocena jej rezultatów, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 • Savas E. S., Prywatyzacja – klucz do lepszego zarządzania, PWE, Warszawa 1992.
 • Staniek Z., Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji, SGH, Warszawa 2001.
 • Stępień J., Prywatyzacja – skutki i dylematy, Warszawa 1996.
 • Stryjek J., Polski model prywatyzacji, [w:] Kto wygrywa na prywatyzacji? Historyczne, ekonomiczne i społeczne aspekty przekształceń własnościowych, Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, Warszawa 2010.
 • Suwalski A., Problemy polskiej prywatyzacji. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych w latach 1990 – 1997, Wydawnictwo AE, Poznań 1998.
 • Wilczyński W., Transformacja gospodarki polskiej po pięciu latach 1989 – 1994, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994.
 • Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska, WN PWN, Warszawa 1995.
 • Wojtyna A., Stabilization vs. Privatization in Poland: A Sequencing Problem at Macro- and Microeconomic Levels”, [w:] A Fourth Way? Privatization, Property, and the Emergence of New Market Economies, [red.] G. S. Alexander, G. Skąpska, London 1994. Vickers J., Yarrow G., Privatization: An Economic Analysis, Cambridge, Mass, The Mit Press, 1998. www.prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/23/24802 Przekształcenia_własnościowe_przedsiębiorstw_państwowych.html [dostęp 13.06.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
204-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-378c1948-b548-4296-8a32-e18fef00b0a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.