PL EN


2010 | 4(74) | 48-53
Article title

Zakres ochrony budynków mieszkalnych od skutków powodzi w ofercie krajowych towarzystw ubezpieczeń

Content
Title variants
EN
The Scope of Flood Risk Insurance of Houses Offered by Polish Insurance Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań, którym poddano wszystkie krajowe towarzystwa ubezpieczeń majątkowych mające w ofercie ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów dla osób prywatnych – łącznie 24 podmioty. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczeń (owu) skupiła się na sposobie ujęcia ryzyka powodzi w zakresie ubezpieczenia. W szczególności zwrócono uwagę na zawarte w owu definicje powodzi, dostępność ochrony od tego ryzyka w zakresie podstawowym lub rozszerzonym, dodatkowe zastrzeżenia i wyłączenia oraz spectrum możliwych przedmiotów ubezpieczenia.
EN
The article presents a research conducted on domestic non-life insurers selling fire and property damage insurance for private individuals - total 24 institutions surveyed. The comparative study of general insurance terms has focused on the issue of covering flood risk in a property insurance. Special attention has been put on flood definitions, flood risk coverage availability in basic or extended cover, additional stipulations and exclusions, list of possible insurable objects.
Year
Issue
Pages
48-53
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ubezpieczeń
References
  • Definicja i rodzaje powodzi, RZGW w Krakowie, http://oki.krakow.rzgw.gov.pl
  • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288/27).
  • Egler R., System ochrony przeciwpowodziowej kraju, [w:] Ochrona przed powodzią, (red.) R. Eglera, Ministerstwo Środowiska, Jurata 2002.
  • Komunikat nr 11 w sprawie szkód związanych z powodzią zgłoszonych do zakładów ubezpieczeń, 30.07.2010 r., KNF, www.knf.gov.pl
  • Lambor J., Metody prognoz hydrologicznych, WKiŁ, Warszawa 1962.
  • Model kompleksowej ochrony przed powodzią w obszarze dorzecza górnej Wisły na przykładzie województwa małopolskiego, (red.) M. Maciejewskiego, IMGW, Kraków 2000.
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-379ad2e7-4097-4621-af2e-17ff0369c3ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.