PL EN


2016 | 1 | 179-196
Article title

Pracownia Teatru Tańca w Zielonej Górze – alternatywny obszar edukacji i animacji osób dorosłych

Content
Title variants
EN
Dance Theatre Atelier in Zielona Góra – alternative area of adult education and animation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest wynikiem refleksji autora nad własną praktyką zawodową, a szczególnie nad kontekstualnym ujęciem edukacji i animacji osób dorosłych realizowanych w Pracowni Teatru Tańca (PTT) w Zielonej Górze. Artykuł prezentuje interesujące poznawczo z perspektywy andragogicznej, a także animacyjnej, przeżycia dorosłych uczestników zajęć z zakresu teatru tańca. Rozważania zostały wzbogacone o subiektywną narrację autora jako pedagoga-badacza, animatora i choreografa zespołu, co pozwoliło mu na prezentację podjętego pola problemowego z perspektywy autoetnograficznej. W tekście wskazane zostały różne konteksty uczestnictwa w PTT, odnoszące się do wypowiedzi dorosłych i młodych dorosłych uczestników zajęć, a także ich odczytań. Za oś porządkującą rozważania autor przyjął prezentację PTT jako układu nakładających się i następujących po sobie przestrzeni: edukacji, animacji, samorealizacji oraz przestrzeni alternatywnej. Przestrzeń rozumiana jest w artykule jako pewien niemający materialnego odniesienia wymiar rzeczywistości społecznej wyznaczony przez sieć powiązań między podmiotami i działania tych podmiotów. Swobodne rozmowy/wywiady autor przeprowadził z siedmioma osobami, które wyraziły chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami, i których staż uczestnictwa w zespole jest minimum pięcioletni. Ich treść została zarejestrowana cyfrowo, a następnie poddana transkrypcji. Tekst nie jest finalnym rezultatem zaprojektowanych badań prowadzonych w orientacji jakościowej. Zaproponowana formuła wspierana wypowiedziami uczestników oraz interpretacje autora mają charakter wyjaśniający, eksplikacyjny, porządkujący i opisujący społeczny fenomen funkcjonowania w amatorskim zespole artystycznym.
EN
The text is a result of the author’s reflexion on his own professional practice and especially on the contextual conceptualization of education and animation of adults implemented in the Dance Theatre Atelier in Zielona Góra. The article presents experiences of adult participants which are cognitively interesting from andragogical and animation perspective in the field of dance theatre. The considerations have been enriched with the author’s subjective narration as a pedagogue – researcher, animator and choreographer of the group which allowed him to make an attempt to present undertaken issue from the autoethnographic perspective. In the text different contexts of participation in the Dance Theatre Atelier have been indicated referring to the statements of young and adult participants of classes as well as to their readings. As an axis arranging his considerations the author has accepted the presentation of the Dance Theatre Atelier as a system of overlapping and alternating spaces: education, animation, self- realization and alternative space. The space, of course, is understood in the article as a dimension of social reality determined by a chain of connections among subjects and their activities which does not have material designatum. The author interviewed seven people with at least five years’ training experience in the group who expressed their desire to share their knowledge and skills. The content of the interviews has been recorded digitally and then transcribed. The text is not a final result of the designed research conducted in the qualitative orientation. The proposed formula assisted by the statements of participants and the author’s interpretations are explanatory, explicative, classificatory in nature and describe the social phenomenon of functioning in the amateur artistic group.
Year
Issue
1
Pages
179-196
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Borowska-Beszta B. (2009), W tym cieniu jest tyle słońca. Autoetnografia, „Pedagogika Kultury. Studia i szkice metodologiczne” 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 81-96.
 • Chodorow J. (1991), Dance Therapy and Depth Psychology: The Moving Imagination, Taylor & Francis Ltd, Londyn.
 • Idzikowski B. (2000), Edukacja kulturalna – między szkołą a instytucjami kultury, [w:] B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec (red.), Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, Centrum Animacji Kultury, Regionalne Centrum Animacji Kultury, Zielona Góra, s. 264-266.
 • Idzikowski B. (2006), Kompetencje animatora kultury. Między samorodnym talentem a wytrenowanymi umiejętnościami, „Dydaktyka Literatury”, t. 26, s. 165.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2002), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jedlewska B. (2003), Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Kargul J. (2012), Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kopczyńska M. (1993), Animacja społeczno-kulturalna, Centrum Animacji Kulturalnej, Warszawa.
 • Koziełło D. (2002), Taniec i psychoterapia, KMK Promotions, Poznań.
 • Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Malicka M. (1996), Twórczość jako kategoria pedagogiczna, [w:] J.M. Śnieciński (red.), Świat człowieka, świat sztuki, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa, s. 78-84.
 • Maslow A. (1982), Postawa twórcza, „Literatura na Świecie” 3/4, s. 47-53.
 • Maslow A. (1990), Motywacja i osobowość, Wydawnictwo PAX, Warszawa.
 • Santon-Jones K. (1992), An Introduction to DMT In Psychiatry, Routledge, Londyn.
 • Szmidt K. (2007), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Van Maanen J. (1996), Ethnography, [w:] A. Kuper, J. Kuper (red.), The Social Science Encyclopedia, Taylor & Francis, Londyn, s. 263-265.
 • Wojnar I. (1976), Teoria wychowania estetycznego. Zarys problematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-379af1f6-a8a7-484a-b09a-dc1c81a98d40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.