PL EN


2016 | VI | 113-131
Article title

Warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe zwolnienie po noweli z 20 lutego 2015 roku z perspektywy art. 4 § 1 kk – wybrane zagadnienia

Authors
Content
Title variants
EN
Conditional conviction and conditional release following the amendment introduced on the 20th of February 2015 from the perspective of art. 4 § 1 penal code – selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł odnosi się do niezwykle ważkiej w praktyce kwestii warun- kowego zawieszenia wykonania kary oraz warunkowego zwolnienia w świetle przepisów intertemporalnych prawa karnego. Autor dokonuje wnikliwej, szczegółowej analizy zmian ustawodawczych i nakreśla perspektywy w zakresie ich praktycznego wykorzystania, zarówno na płaszczyźnie materialnego prawa karnego jak i prawa karnego wykonawczego.
EN
The article is related to the extremely important practical issue of conditional suspension of penalty and conditional release in the light of intertemporary regulations of penal law. The author carries out a thorough, detailed analysis of legislative changes and presents perspectives of their practical use, both on the level of material penal law and executive penal law.
Year
Volume
VI
Pages
113-131
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
  • Nita B., Światłowski A.R, Zakaz łącznego stosowania przepisów ustawy nowej i ustawy dawnej na tle art. 4 § 1 kk, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 3. Postanowienie SN z 28 sierpnia 2013 r., V KK 160/13, OSNKW 2013, nr 12, poz. 106.
  • Postulski K., Stosowanie przepisów kodeksu karnego w postępowaniu wykonawczym (wątpliwości, nieścisłości, propozycje), [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012.
  • Wróbel W., Aktualne problemy intertemporalne okresu przejściowego po wejściu w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Część I, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” (wersja elektroniczna) 2015, nr 4.
  • Wróbel W., Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003.
  • Wyrok TK z dnia 17 lipca 2015 r., SK 9/10, Dz.U. 2013, poz. 905.
  • Zgoliński I., [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2015.
  • Zoll A., [w:] Kodeks karny. Cześć ogólna, t. I, Warszawa 2012.
  • Zoll A., [w:] W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego z 2015 r. Komentarz, Kraków 2015.
  • Żółtek S., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. I: Komentarz do art. 1–31, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-4601
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37a4d47a-a260-4d54-b4fa-a95ad2c225c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.