PL EN


2018 | 12(2)/2018 | 123-132
Article title

ANALIZA PRZEBIEGU EGZEKUCJI Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZAPISANYCH NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Authors
Content
Title variants
EN
ANALYSIS OF THE EXECUTION OF FINANCIAL INSTRUMENTS RECORDED ON THE SECURITIES ACCOUNT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Egzekucja z instrumentów zapisanych na rachunku papierów wartościowych jest nową instytucją przewidzianą przez ustawodawcę. Ten sposób egzekucji jest niedoskonały i posiada wiele wad. Ten sposób egzekucji jest również skomplikowany i często rozległy w czasie. Ze względu na ekonomikę postępowania egzekucyjnego, a także chęci wierzyciela na szybkie odzyskanie należności zasądzonych tytułem wykonawczym wierzyciele składają wnioski o przeprowadzenie egzekucji z innego majątku dłużników. Z praktycznego punktu widzenia często nie jest to skuteczny sposób egzekucji z racji braku znaczącej wartości wskazanych przedmiotów. Celem artykułu jest przedstawienie przebiegu egzekucji z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych.
EN
Enforcement from instruments entered into a securities account is a new institution provided for by the legislator. This method of execution is imperfect and has many disadvantages. This method of execution is also complicated and often extensive in time. Due to the economics of the enforcement proceedings, as well as the willingness of the creditor to quickly recover the claims awarded in the enforcement title, the creditors submit applications for enforcement from another debtor's property. From a practical point of view, it is often not an effective way of execution due to the lack of significant value of the items indicated. The purpose of the article is to present the course of execution from financial instruments recorded on the securities account.
Contributors
author
References
 • Chłopecki A. [w:] System prawa prywatnego, t. 18, pod red. A. Szumańskiego, War-szawa 2016
 • Cieślak S., Egzekucja przeciwko spółce handlowej oraz z akcji i udziałów w tej spółce, PPE 2003
 • Dumnicka O. [w:] Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do części drugiej i trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego, pod red. M. Romańskiej, War-szawa 2009
 • Julke G. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egze-kucyjne. Komentarz, pod red. Z. Szczurka, Sopot 2013
 • Rośniak M., Zawiadomienie dłużnika o zajęciu instrumentów finansowych zapisanych na jego rachunku oraz brak obowiązku powiadamiania o tym fakcie spółki, PPE 2007
 • Rośniak-Marczuk M., Egzekucja sądowa z instrumentów finansowych, Warszawa 2011
 • Rośniak-Marczuk M. [w:] Kodeks postępowania cywilnego, pod red. J Jankowskiego, Warszawa
 • 2015
 • Rośniak-Marczuk M., Egzekucja sądowa z instrumentów finansowych, Warszawa 2011
 • Rośniak-Rutkowska M., Egzekucja z akcji, PPE, nr 4, Sopot 2004
 • Sychowicz M. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Postępowanie nieproce-sowe, w razie zginięcia i zniszczenia akt , zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do artykułów 506-1088, pod red. K. Piaseckiego, A. Marciniaka, Warszawa 2012
 • Uliasz M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008
 • Ustawa z dnia 29.07.2005 o Obrocie Instrumentami Finansowymi (Dz.U. z 2016 poz. 1636 ze zm.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37a553fc-2a3d-4a89-a615-76879d2c9613
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.