PL EN


2018 | 86 | 3 | 345-357
Article title

Pole badawcze bibliologii i informatologii – wybrane problemy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Research Fields of Book Studies and Information Studies – Selected Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Thesis / Objective – The aim of the article is to present selected issues concerning the definition of the research fields of book studies and information studies. Research methods – The article is based on the analysis of available scholarly publications in Polish which attempt to identify topics researched by book studies and information studies. Most important results and conclusions – Topics researched by book studies and information studies are analyzed occasionally. Available publications are focused on explaining issues researched by selected branches of information studies. Comprehensive analyses are missing, for instance the analyses of research fields presented in all scholarly publications in English or Polish available in scholarly journals and monographs published in a given period of time. One can notice a considerable proliferation of research fields in afore-mentioned branches of science which further complicates the precise definition of their research topics.
PL
Teza/cel – Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów dotyczących ustalania pola badawczego (pól badawczych) bibliologii i informatologii. Metody badań – artykuł powstał na podstawie analizy dostępnych publikacji naukowych w języku polskim poświęconych identyfikacji przedmiotu badań nauki o książce i nauki o informacji. W badaniach wykorzystano analizę piśmiennictwa. Wyniki i wnioski – tematyka przedmiotu badań bibliologii i informatologii podejmowana jest rzadko. Dostępne prace skupiają się głównie na przybliżeniu zagadnień podejmowanych w ramach nauki o informacji, dodatkowo w zawężonych zakresach. Brak jest ujęć kompleksowych, np. analiz repertuaru pól badawczych reprezentowanych we wszystkich publikacjach naukowych napisanych w języku angielskim czy polskim, dostępnych w czasopismach branżowych oraz w monografiach opublikowanych w określonym przedziale czasu. Zauważalna jest duża proliferacja pól badawczych dyscypliny, z czego wynikają trudności w precyzyjnym określeniu przedmiotu jej badań.
Year
Volume
86
Issue
3
Pages
345-357
Physical description
Contributors
References
 • Aleksandrowicz, Renata (2007). Jubileusz Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Biblioteczny, R. 65, z. 1, s. 126-128.
 • Batorowska, Hanna (2015). Nauka o informacji (informatologia) z perspektywy nowych wyzwań edukacyjnych. Edukacja – Technika – Informatyka, t. 3, nr 6, s. 73-80.
 • Bieńkowska, Barbara (2011). Bibliologia dyscypliną rozwojową. W: Bibliologia i informatologia.Pod red. D. Kuźminy. Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział Warszawski, s. 13-22.
 • Cisek, Sabina (2002). Filozoficzne aspekty informacji naukowej. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Cisek, Sabina (2008). Nauka o informacji na świecie w XXI wieku. Badania metanaukowe. E-Lis [online]. [dostęp: 07.07.2016]. Dostępny w WWW: <http://eprints.rclis.org/11098/>.
 • Cisek, Sabina (2009). Nauka o informacji na świecie w XXI wieku. Badania metanaukowe.W: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. Pod red. D. Degen, M. Fedorowicz, Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 47-56.
 • Cisek, Sabina (2010). „Metodologia mieszana” w badaniach nauki o informacji i bibliotekoznawstwa. W: Biblioteki, informacja, książka. Interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku. Pod red. M. Kocójowej, Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Uniwersytet Jagielloński, s. 88-94.
 • Cisek, Sabina (2013a). Informatologia, przedmiot, pole badawcze i miejsce w systemie nauk [online], [dostęp: 11.06.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.slideshare.net/sabinacisek/cisek-xii-forum-2013>.
 • Cisek, Sabina (2013b). Teoria i metodologia bibliologii i informatologii (nauki o informacji) [online], [dostęp: 17.06.2016]. Dostępny w WWW: <http://slideplayer.pl/slide/817530/>.
 • Cisek, Sabina (2017). Podstawy teorii i metodologii informatologii [online], [dostęp: 9.02.2018]. Dostępny w WWW: <https://www.slideshare.net/sabinacisek/teoria-i-metodologia--nkbi-2011-2012>.
 • Cisek, Sabina; Sapa, Remigiusz (2017). Diagnostyczny potencjał informatologii [online], [dostęp: 17.05.2018]. Dostępny w WWW: <https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48809>.
 • Cybulski, Radosław (1984). Struktura i właściwości książki. Studia o Książce, t. 14, s. 3-38.
 • Dembowska, Maria (1991). Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i problematyka badań w Polsce. Warszawa: IINTE.
 • Dróżdż, Andrzej (2007). Dywagacje wokół kwestii założeniowości oraz pola badań bibliologicznych. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, vol. 5, s. 28-36.
 • Gmiterek, Grzegorz (2012). Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Górski, Adam (1977). Informacja naukowa, jej obiekt i pole badawcze. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji, t. 22, nr 4, s. 27-29.
 • Janiak, Małgorzata (2010). Informacja naukowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Dynamika zmian w świetle piśmiennictwa. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kisilowska, Małgorzata (2016). Kultura informacji. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Kotuła, Sebastian D. (2009). Czy programy telewizyjne o książkach mogą być przedmiotem zainteresowań bibliologii? W: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. Pod red. D. Degen, M. Fedorowicz. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 237-244.
 • Kotuła, Sebastian D. (2015). Digital book culture. Toruńskie Studia Bibliologiczne, R. 8, nr 1, s. 107-122.
 • Krakowska, Monika; Pindlowa, Wanda (2002). Badania statystyczno-analityczne czasopism polskich z zakresu informacji naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa, t. XXXVIII, z. 151-152, s. 103-111.
 • Kurek-Kokocińska, Stanisława (2001). Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 2, s. 43-63.
 • Łuszpak, Agnieszka (2007). O potrzebie filozoficznej refleksji w nauce o książce – filozoficzne inspiracje Karola Głombiowskiego. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [online], nr 10 [dostęp: 17.06.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.ebib.pl/2007/91/a.php?luszpak>.
 • Migoń, Krzysztof (1979). Z dziejów nauki o książce. Wrocław: Ossolineum.Migoń, Krzysztof (1984). Nauka o książce. Zarys problematyki, Wrocław: Zakład Narodowy im Ossolińskich.
 • Migoń, Krzysztof (1993). O nazwie dyscypliny, którą uprawiamy. Przegląd Biblioteczny, R. 61, z. 1/2, s. 109-113.
 • Migoń, Krzysztof (2002). Bibliologia wobec medioznawstwa. Izolacja, komplementarność czy integracja. W: Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy. Pod red. M. Judy. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 13-18.
 • Migoń, Krzysztof (2003). Kultura książki. Program dla bibliologii i potrzeba dla studiów bibliologicznych. W: Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie. Pod red. M. Banackiej. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 11-20.
 • Migoń, Krzysztof (2004). O przedmiocie badań współczesnej bibliologii. Konspekt [online], nr 19 [dostęp: 17.06.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.up.krakow.pl/konspekt/19/migon.html>.
 • Migoń, Krzysztof (2005). Bibliologia – nauka o kulturze książki. Nauka, nr 2, s. 49-57.
 • Nabiałczyk, Karina (2014). Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innymi dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2016. W: Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje. Pod red. G. Czapnika, Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego – Warszawa: Wydaw. SBP, s. 97-111.
 • Pacek, Jarosław (2008). Bibliografia 2.0. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 1, s. 35-45.
 • Pindlowa, Wanda (1983). Kształcenie studentów jako użytkowników informacji naukowej. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 2, s. 129-145.
 • Pindlowa, Wanda (2013). Pole badań informacji naukowej – problemy zmienne i niezmienne. W: Nauka o informacji w okresie zmian. Pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, E. Chuchro, przy współpracy M. Luterka. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 53-61.
 • Radwański, Aleksander (2004). Zdetronizowana królowa wieku informacji, czyli rozważania o kondycji informacji naukowej. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [online], nr 7, [dostęp: 17.06.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.ebib.pl/2004/58/radwanski.php>.
 • Ratajewski, Jerzy (1994). Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej). Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sapa, Remigiusz (2007). Wybrane aspekty komunikacji naukowej w informacji naukowej i bibliotekoznawstwie w Polsce. Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 1, s. 91-106.
 • Socha, Irena (2003). Repertuar jako kategoria badawcza w polskiej nauce o książce. W: Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie. Pod red. M. Banackiej. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 90-101.
 • Sordylowa, Barbara (1998). Bibliologia a naukoznawstwo. Przegląd Biblioteczny, R. 66, z. 2/3, s. 129-133.
 • Sosińska-Kalata, Barbara (2007). Współczesne oblicze nauki o informacji w Polsce i za granicą. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane profesor Barbarze Stefaniak. Pod red. E. Gondek, D. Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 93-119.
 • Sosińska-Kalata, Barbara (2013). Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji). Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 2, s. 9-41.
 • Sosińska-Kalata, Barbara (2015). Ewolucja koncepcji informatologii (nauki o informacji). W: Teoretyczne zagadnienia bibliologii oraz informatologii. Studia i szkice. Pod red. E. Gondek. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 115-137.
 • Stefaniak, Barbara (1998). Badania bibliometryczne, informetryczne, naukometryczne. W: Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność. Pod red. E. Ścibora. Olsztyn: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 197-219.
 • Świgoń, Małgorzata (2013). Nauka o informacji (Information Science) czy nauka o wiedzy (Knowledge Science)? Zarządzanie wiedzą w nauce o informacji (informatologii). Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, nr 4, s. 27-36.
 • Więckowska, Helena (1973). Bibliotekoznawstwo polskie. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju. Przegląd Biblioteczny, R. 41, z. 3, s. 259-277.
 • Wójcik, Magdalena (2013). Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki, Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37a55f76-f3f0-4696-9a18-9f8d9b2b2c49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.