PL EN


2019 | 60 | 74-83
Article title

The institutional order of the welfare state and its decomposition. A perspective from the Regulation Approach

Authors
Content
Title variants
PL
Porządek instytucjonalny welfare state i jego dekompozycja. Perspektywa podejścia regulacyjnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper adopts the perspective of the French Regulation School. Regulationists assign a special role to the institutional forms in shaping the conditions of sustainable socio-economic development. The basic institutional forms refer to wage relations, competition, the role of the state, the monetary system and integration with the international system. The aim of the paper is to explain from the perspective of The Regulation Approach the conditions that made the welfare state possible, as well as the causes of its crisis. The research thesis assumes that the traditional welfare state was based on a favourable institutional order. Within this order wage relations played the most important role; the changes that occurred since the end of the 1960s made it impossible to implement the welfare state and led to the formation of a state which promotes innovation and competitiveness. The paper explains that in terms of Regulationists, the welfare state was a result of a favourable institutional system determined by wage relations. This system guaranteed the stabilization of wage compromise, strong state intervention with broad social redistribution, expansive monetary policy, competition at the national level in a stable international environment, however in conditions of low opening toward global economy. Transformations related to the process of globalization, internationalization and deepening competitiveness had undermined the Fordist mechanism which guaranteed dynamic growth and the participation of employees in the results of production. Wage relations were under the pressure of other institutional forms, especially competition, and the financial system in the 1990s. The changes in the order of institutional forms induced the evolution of the welfare state to the state which promotes innovations, new technologies and an entrepreneurial innovator.
PL
W artykule przyjęto perspektywę francuskiej szkoły regulacji, która szczególną rolę w kształtowaniu warunków trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego przypisuje formom instytucjonalnym. Podstawowe formy instytucjonalne odnoszą się do stosunków płacowych, konkurencji, roli państwa, systemu monetarnego oraz integracji z systemem międzynarodowym. Celem artykułu jest wyjaśnienie warunków, które pozwoliły na ukształtowanie welfare state, a także przyczyn jego kryzysu z perspektywy podejścia regulacyjnego. Przyjęta w artykule teza badawcza zakłada, że fundamentem tradycyjnego welfare state był sprzyjający układ instytucjonalny, w którym najważniejszą rolę odgrywały stosunki płacowe; zmiany, jakie się dokonały od końca lat 60. XX w. w formach instytucjonalnych uniemożliwiły realizację zasad państwa dobrobytu i doprowadziły do ukształtowania się państwa promującego innowacyjność i konkurencyjność. W artykule wykazano, iż w ujęciu regulacjonistów sukces welfare state był efektem korzystnego układu instytucjonalnego zdeterminowanego przez stosunki płacowe gwarantujące stabilność kompromisu płacowego, silną interwencję państwa z szeroką redystrybucją społeczną, ekspansywną politykę pieniężną, konkurencję realizowaną na poziomie narodowym, w stabilnym otoczeniu międzynarodowym, ale w warunkach słabego otwarcia gospodarek. Przeobrażenia związane z procesem globalizacji, umiędzynarodowienia i pogłębiania konkurencyjności podważyły mechanizm fordowski gwarantujący dynamiczny wzrost i partycypację pracowników w podziale zysków produkcyjnych. Stosunki płacowe znalazły się pod presją pozostałych form instytucjonalnych, zwłaszcza konkurencji, a w latach 90. systemu finansowego. Pod wpływem zmian w porządku instytucjonalnym państwo ewoluowało od welfare state do państwa promującego innowacje, nowe technologie i przedsiębiorczego innowatora.
Year
Volume
60
Pages
74-83
Physical description
Contributors
References
 • Aghion, P., Akcigit, U., Howitt, P. (2015). The Schumpeterian Growth Paradigm. Annual Review of Economics, 7, 557–575. DOI: 10.1146/annurev-economics-080614-115412.
 • Boyer, R. (1995). Vingt ans de recherches sur le rapport salarial: un bilan succinct. In: R. Boyer, Y. Saillard (eds.), La théorie de la régulation. L’état des savoirs (pp. 106–114). Paris: Éditions La Découverte.
 • Boyer, R. (1999). Le politique à l’ère de la mondialisation et de la finance: le point sur quelques recherches régulationnistes. L’Année de la régulation, 3, 13–75.
 • Boyer, R. (2001). The Regulation Approach as a Theory of Capitalism: A New Derivation. In: A. Labrousse, J.-D. Weisz (eds.), Institutional Economics in France and Germany. German Ordoliberalism versus the French Regulation School (pp. 49–92). Berlin: Springer.
 • Boyer, R. (2003). Les institutions dans la théorie de la régulation. Cahiers d’Economie Politique, 44, 79–101.
 • Boyer, R. (2007). Comment concilier solidarité sociale et efficacité économique à l’ère de la globalisation: une lecture régulationniste. In: Serge Paugam (ed.), Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales (pp. 887–914). Paris: PUF.
 • Boyer, R. (2010). La crise, analyseur de l’économie mondiale et de ses théorisations. La Nouvelle Revue Géopolitique, 10, 33–46.
 • Boyer, R. (2015). Économie politique des capitalismes. Théorie de la régulation et des crises. Paris: La Découverte.
 • Esping-Andersen, G. (2010). Współczesna polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 • Golinowska, S. (2005). Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego. Polityka Społeczna, 11–12, 1–9.
 • Jessop, B. (1991). The welfare state in the transition from Fordism to post-Fordism. In: B. Jessop, H. Kastendiek, K. Nielsen, The Politics of Flexibility: Restructuring State and Industry in Britain, Germany and Scandinavia (pp. 82–104). Aldershot: Edward Elgar.
 • Jessop, B. (1993). Towards a Schumpeterian Workfare State? Preliminary Remarks on Post -Fordist Political Economy. Studies in Political Economy. A Socialist Review, 40 (1), 7–39. DOI: 10.1080/19187033.1993.11675409.
 • Jessop, B. (1994). The transition to post-Fordism and the Schumpeterian workfare state. In: R. Burrows, B. Loader (eds.), Towards a post-Fordist welfare state? (pp. 13–37). London and New York: Routledge.
 • Jessop, B., Sum, N.L. (2006). Beyond the Regulation Approach. Putting Capitalist Economies in their Place. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Pęciak, R. (2019). Francuskie podejście regulacyjne we współczesnej teorii ekonomii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Rutkowski, W. (2009). Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Schumpeter, J.A.(1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37b07483-501f-4593-841a-9f09e266d3ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.