PL EN


2018 | 56 | 133-147
Article title

Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Indebtedness limits of municipalities for the investment tasks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzono analizę trudności finansowych wybranych gmin, dla których organ nadzoru – Regionalna Izba Obrachunkowa opracowała raporty o stanie gospodarki finansowej. Stwierdzono, że w analizowanych przypadkach istniał związek pomiędzy realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych długiem a wystąpieniem trudności finansowych, o których świadczyły: trudności w spłacie zadłużenia, występowanie wymagalnych zobowiązań, prowadzenie przez wierzycieli egzekucji sądowej należności od gminy, zagrożenie realizacji zadań publicznych. Stwierdzono, że braki w zakresie infrastruktury w porównaniu do innych JST nie mogą być uzasadnieniem do ponoszenia znacznych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych długiem, gdyż może to skutkować opracowaniem przez RIO raportu o stanie gospodarki finansowej JST i realizacją programu naprawczego. Ponadto ustalono, że dysponowanie środkami finansowymi na realizację zadań inwestycyjnych, bez konieczności zaciągania zadłużenia, nie może być uzasadnieniem do ponoszenia wydatków na tworzenie infrastruktury, która nie będzie w wystarczającym zakresie wykorzystywana przez mieszkańców JST.
EN
Article concerns the analysis of chosen municipalities’ financial difficulties, for which RIO (supervisory authority) has prepared reports on their financial management. It has been stated that in analyzed cases there was a connection between completing investments (debt financing) versus their financial difficulties what was proven by: difficulties in debt repayment, existence of due liabilities, court enforcement proceedings led by debtors towards municipalities, risk for completing public tasks. It has been stated that shortages in the area of infrastructure in comparison to others municipalities may not be a sufficient justification for incurring expenditures financed by debt, as it may result in preparing by RIO reports of municipality’s financial management and imposing the recovery plan. It has also been established that disposing of financial means for the investment projects (with no necessity of debt financing) may not be a justification to undertake investment expenditures to create an infrastructure that will not be to vital extent utilized by the local residents.
Year
Volume
56
Pages
133-147
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, gonetw@interia.pl
References
 • Bauer H., 1980, Grenzen der kommunalen Verschuldung, Druck- und Verlagsanstalt Gutenberg, Linz 1980.
 • Borodo A., 2011, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń.
 • Kowanda C., PPL rozbuduje lotnisko w Radomiu, nie w Modlinie, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1744166,1,ppl-rozbuduje-lotnisko-w-radomiu-nie-w-modlinie.read (dostęp: 10.05.2018 r.).
 • Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Rewal, RIO w Szczecinie, http://www.szczecin.rio.gov.pl/?c=501 (dostęp: 17.07.2018 r.).
 • Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Ostrowice, RIO w Szczecinie, http://www.szczecin.rio.gov.pl/?c=317 (dostęp: 17.05.2018 r.).
 • Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Bielice, RIO w Szczecinie, http://www.bip.szczecin.rio.gov.pl/?c=495 (dostęp: 17.05.2018 r.).
 • Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Płaska, RIO w Białymstoku, http://www.bip.bialystok.rio.gov.pl/pliki/Raporty_gosp_fin/2015_Raport_ o_sfg_Plaska.pdf (dostęp: 17.05.2018 r.).
 • Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Krzywcza, RIO w Rzeszowie http://bip.rzeszow.rio.gov.pl/files/2014/uchwala _2014_4195-raport_ krzywcza.pdf (dostęp: 17.05.2018 r.).
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/wstep2014.html (dostęp: 17.05.2018 r.).
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, http://www.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&file=index&page=publ_sprawozdania (dostęp: 17.05.2018 r.).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).
 • Ustawa z 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 561).
 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 827).
 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577).
 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1432).
 • Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37b6adab-1fae-4e3d-9fdd-5b57d7db45d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.