PL EN


2018 | 6/2018 (79), t.1 | 139-150
Article title

Management of Trade Accounts Receivable as a Critical Success Factor for Agricultural Suppliers

Authors
Content
Title variants
PL
Zarządzanie należnościami krytycznym czynnikiem sukcesu w spółkach zaopatrzenia rolnictwa
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Application of long payment terms and numerous risks attached to Polish farms, make cumulatively the process of trade accounts receivable management a critical success factor for Polish agricultural suppliers. Furthermore, introduced recently by laws limitations regarding execution of farms made the collection process even more challenging. The aim of this paper is to study relationships between the levels of trade accounts receivable, profitability and growth of sales of agricultural suppliers. The objective of the paper is achieved through application of case study methodology and statistical tests. This paper shows clearly that Polish agricultural suppliers should decrease levels of trade accounts receivable, which should improve their profitability and do not affect the growth of sales.
PL
Stosowanie długich terminów zapłaty, a także liczne rodzaje ryzyka, jakimi obarczone są polskie gospodarstwa rolne powodują, że zarządzanie należnościami jest krytycznym czynnikiem sukcesu dla spółek zaopatrujących gospodarstwa rolne. Ponadto wprowadzone w ostatnim okresie ograniczenia ustawowe w zakresie windykacji gospodarstw rolnych spowodowały, że proces odzyskiwania należności stał się jeszcze trudniejszy. Jako cel pracy wyznaczono zbadanie wzajemnych relacji pomiędzy poziomem należności od gospodarstw rolnych a rentownością i wzrostem sprzedaży spółek zaopatrujących je. Cel pracy został zrealizowany za pomocą metodologii studium przypadku oraz testów statystycznych. W pracy wykazano, że polskie przedsiębiorstwa zaopatrujące gospodarstwa rolne powinny zmniejszać poziomy należności z tytułu dostaw i usług, co powinno poprawić ich rentowność, nie powodując istotnego spadku przychodów ze sprzedaży.
Year
Pages
139-150
Physical description
Dates
published
2019-01-08
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
References
 • 1. Antonowicz, P. (2011). Długość cyklu inkasa należności i rotacji zapasów w przedsiębiorstwach na trzy lata przed sądowym ogłoszeniem upadłości. Problemy Zarządzania, 9(1), 53–71.
 • 2. Baños-Caballero, S., García-Teruel, P.J. i Martínez-Solano, P. (2012). How does working capital management affect the profitability of Spanish SMEs? Small BusinessEconomics, 39(2), 517–529. https://doi.org/10.1007/s11187-011-9317-8.
 • 3. Connel, W. (2014). The Economic Impact of Late Payments. Economic Papers, 531. https://doi.org/10.2765/8075. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp531_en.pdf.
 • 4. Dankiewicz, A.R. (2018). Wpływ przeterminowanych należności na kondycję polskich przedsiębiorstw – analiza branżowa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio H, LII(1), 39–48. https://doi.org/10.17951/h.2018.52.1.39.
 • 5. Deloof, M. (2003). Does working capital management affect profitability of Belgian firms? Journal of Business Finance and Accounting, 30, 573–587. https://doi.org/10.1111/1468-5957.00008.
 • 6. García-Teruel, P.J. i Martínez-Solano, P. (2007). Effects of working capital management on SME profitability. International Journal of Managerial Finance, 3(2), 164–177. https://doi.org/10.1108/17439130710738718.
 • 7. Jagoda, R. (2015). Zarządzanie należnościami w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 374, 70–80. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.374.06.
 • 8. Luty, P. (2017). Okres spłaty należności a zyskowność spółek w latach 2002-2009 – badanie spółek przejmujących przygotowujących się do połączenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 471, 309–317. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.471.28.
 • 9. Lyngstadaas, H. i Berg, T. (2016), „Working capital management: evidence from Norway”. International Journal of Managerial Finance, 12(3), 295–313. https://doi.org/10.1108/IJMF-01-2016-0012.
 • 10. Pais, M.A. i Gama, P.M. (2015), „Working capital management and SMEs profitability: Portuguese evidence”. International Journal of Managerial Finance, 11(3), 341–358. https://doi.org/10.1108/IJMF-11-2014-0170.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U. 2017, poz. 1385).
 • 12. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 585).
 • 13. Wysłocka, E. (2013). Kredyt kupiecki w zarządzaniu płynnością małych i średnich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 11, 9–14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37b7b445-2ebe-4d22-9c99-620ea57d16ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.