PL EN


2014 | 2(14) | 325-354
Article title

Norma językowa w prasie polskojęzycznej na Ukrainie (wybrane aspekty)

Authors
Content
Title variants
EN
Language norms in the Polish language press in Ukraine (selected aspects)
Languages of publication
Abstracts
EN
The article characterizes contemporary Polish language newspapers in Ukraine and discusses some language features of the texts in reference to language norms that are applied in Poland. Material gathered mostly from the press but also from some other sources (questionnaires, spoken texts etc.) reveal some specific features of pragmatic language norms applied by members of the Polish community in Ukraine. The thesis is specifically on language etiquette norms and explains the different criteria used in Polish language as it is used in Poland, compared with abroad. Data gathered by the author leads to the conclusion that the Polish language etiquette norm as defined by linguists would differ significantly from the norm as defined by average Polish language speakers in Ukraine.
Contributors
 • Katedra Filologii Polskiej, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina, allakrawczuk@gmail.com
References
 • Bugajski M., 1995, O praktycznym zastosowaniu kryteriów poprawności językowej, w: „Poradnik Językowy”, z. 4.
 • Bugajski M., 2007, Język w komunikowaniu, Warszawa.
 • Cirko L., 2009, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Wrocław.
 • Doroszewski W., 1950, Kryteria poprawności językowej, Warszawa.
 • Dunaj B., Mycawka M., 2009, Norma i kodyfikacja, w: Piotrowicz A., Skibski K., Szczyszka M., red., Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, Poznań.
 • Gajda S., 1979, Teoretyczne problemy kultury języka, w: „Poradnik Językowy”, z. 8.
 • Gajda S., Markowski A., Porayski-Pomsta J., red., 2005, Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa.
 • Grybosiowa A., 2003a, Formy ty i pan(i) w kontaktach społecznych, w: tejże, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice.
 • Grybosiowa A., 2003b, Przyczyny zmian w polskim systemie adresatywnym, w: tejże, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice.
 • Jadacka H., 1995, Kryteria oceny faktów morfologicznych w języku, w: „Poradnik Językowy”, z. 4.
 • Jadacka H., 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.
 • Jadacka H., 2007, Kryteria poprawności we współczesnej składni, w: Mikołajczuk A., Pawelec R., red., Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, Warszawa.
 • Janowska-Wierzchoń B., 2005, Grzeczność rzeczywista i pozorna w sposobach zwracania się do innych, w: Garncarek P., red., Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, Warszawa.
 • Karpowicz T., 2009, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja,Warszawa.
 • Krawczuk A., 2011, Leksykologia i kultura języka polskiego, t. 2, Kultura języka, Kijów.
 • Krawczuk A., 2012, Problemy normy języka polskiego w kraju i za granicą (na Ukrainie), „Roczniki Humanistyczne”, t. LX, z. 6.
 • Krawczuk A., 2014, O względności normy w zakresie ogólnopolskiej etykiety językowej – rzutowanie na sytuację języka polskiego na Ukrainie, w: Bugajski M., Steciąg M., red., Tożsamość w komunikowaniu, Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013, Zielona Góra.
 • Kucała M., 1998, O polonijnych normach językowych, w: „Prace Filologiczne”, t. XLIII.
 • Łaziński M., 2006, O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, 2006.
 • Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.
 • Markowski A., red., 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa, 1999.
 • Markowski A., red., 2012, Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, Warszawa.
 • Miodek J., 1983, Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław.
 • Miodek J., 2001, O normie językowej, w: Bartmiński J., red., Współczesny język polski, Lublin.
 • Pisarek W., 1999, Kryteria poprawności środków językowych, w: Urbańczyk S., Kucała M., red., Encyklopedia języka polskiego,Wrocław.
 • Rudnicka E., 2007a, Potrzeby oceny normatywnej współczesnego języka polskiego a warsztat współczesnego językoznawcy normatywisty, w: Mazur J., Rzeszutko-Iwan M., red., Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, Lublin.
 • Rudnicka E., 2007b, O kryteriach oceny poprawności językowej i ich roli w warsztacie współczesnego językoznawcy normatywisty, w: „Przegląd Humanistyczny”, nr 3.
 • Satkiewicz H., 1995, Zakres przydatności kryterium funkcjonalnego w ocenie zjawisk językowych, „Poradnik Językowy”, z. 9–10.
 • Steciąg M., Bugajski M., red., 2009, Norma a komunikacja, Wrocław.
 • Urbańczyk S., 1977, Hierarchia kryteriów poprawności językowej we współczesnym języku polskim, w: tenże, red., Wariancja normy we współczesnych językach literackich, Wrocław.
 • Walczak B., 1986, O kryteriach poprawności językowej – polemicznie, w: „Poradnik Językowy”, z. 9–10.
 • Walczak B., 1995, Przegląd kryteriów poprawności językowej, w: „Poradnik Językowy”, z. 9–10.
 • Walczak B., 2011, Ewolucja języka a kodyfikacja normy, w: „Język Polski”, XCI, z. 2–3.
 • Огорілко, 2009a, Особливості іменникової та прикметникової словозміни в текстах польськомовної преси України, w: Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур, t. 10, Київ.
 • Огорілко, 2009b, Особливості синтаксичної реалізації категорії роду в писемному мовленні полоноцентричних спільнот України, w: Мова і культура, t. Х (135), Київ.
 • Огорілко О., 2014, Синтаксичні особливості текстів сучасної польськомовної преси в Україні (машинопис кандидатської дисертації).
 • Пилинський М., 1976, Мовна норма і стиль, Київ.
 • Фаріон І., 2010, Мовна норма: знищення, пошук, віднова, Івано¬ Франківськ.
 • http://poradnia.pwn.pl, [dostęp 29.06.2012].
 • http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl, [dostęp 22.02.2012].
 • http://www.ukrlit.vn.ua/article/1086.html, [dostęp 15.10.2013].
 • С. Єрмоленко, http://litopys.org.ua/ukrmova/um55.htm, [dostęp 15.10.2013].
 • http://uk/stomat/ptn/українська мова (за професійним спрямуванням)/1/№ 3 Мовні норми. Орфоепічні норми. Стилі мови.htm, [dostęp 15.10.2013].
 • „Dziennik Kijowski”: http://www.dk.com.ua, [dostęp 15.09.2014].
 • „Gazeta Polska”: http://www.ptnz.org.ua/gazeta, [dostęp 01.04.2012].
 • „Kurier Galicyjski”: http://www.lwow.com.pl/kurier¬ galicyjski/gazeta.html, [dostęp 15.09.2014].
 • „Lwowskie Spotkania”: http://www.lwow.home.pl/spotkania/spotkania.html, [dostęp 15.09.2014].
 • „Monitor Wołyński”: http://www.monitor¬ press.com, [dostęp 15.09.2014].
 • „Mozaika Berdyczowska”: http://mozberd.com.ua, [dostęp 15.09.2014].
 • „Polonia Charkowa”: http://polonia.kharkov.ua/pl/media¬ pdf.html, [dostęp 15.09.2014].
 • „Słowo Polskie”: http://www.slowopolskie.org, [dostęp 15.09.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37ba786d-6e20-492e-90f3-8f6d8b9ecf73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.