PL EN


2012-2013 | 7-8 | 207-2017
Article title

Koncepcja polityki życia – jednostka w społeczeństwie: między lokalnością a globalnością

Content
Title variants
EN
THE CONCEPT OF LIFE POLITICS - INDIVIDUAL IN A SOCIETY: BETWEEN LOCAL AND GLOBAL
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z mojego oscylowania między poszukiwaniem a przeszukiwaniem humanistyki na użytek pedagogiki wyłania się koncepcja polityki życia. Tłem dla tego konstruktu są dyskusje o kondycji i cechach współczesnego świata oraz nowoczesnej indywidualizacji, świadomości, refleksyjności, wyborach i etyce. Polityka życia dotyczy kwestii wynikających z procesów samorealizacji w warunkach post-tradycyjnych, gdzie oddziaływania globalne ingerują w refleksyjny projekt tożsamości, zaś procesy samorealizacji jednostek oddziałują na przebieg zdarzeń w skali globalnej. Polityka życia jest polityką samorealizacji w warunkach dialektyki lokalności i globalności oraz pojawienia się samozwrotnych systemów nowoczesności. Samozwrotność jest to sytuacja, w której relacje społeczne lub elementy świata naturalnego są refleksyjnie organizowane w kategoriach kryteriów wewnętrznych. Polityka życia jest tworzeniem moralnie uzasadnionych sposobów życia, których celem jest samorealizacja w warunkach zależności globalnych. Wiąże się to z rozwojem etyki rozważającej zagadnienie „jak powinniśmy żyć?” w porządku posttradycyjnym i przypomina o doniosłości kryteriów moralnych. Moim zdaniem jest to nośne pedagogicznie.
EN
The concept of life politics appears from my explorations within the Humanities. In my opinion this construct has the potential to bring into Pedagogy. Life politics is a topic related to discussions about condition and characteristics of modern world as well as about individualization, consciousness, reflexivity, choice and ethics. Life politics concerns political issues which flow from processes of selfactualization in post-traditional contexts, where globalizing influences intrude deeply into the reflexive project of the self, and conversely where processes of self-actualization influence global strategies. Life politics is the politics of self-actualization in the context of the dialectic of the local and global and the emergence of the internally referential systems of modernity. Life politics is the creation of morally justifiable forms of life that will promote self-realization in the context of global interdependence. It develops ethics concerning the issue ‘how should we live?’ in a post-traditional order and against backdrop of existential questions. In my view this can be perceived as a pedagogical phenomenon.
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
  • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
  • Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Wyd. PWN, Warszawa 2007.
  • Jaworska-Witkowska M., Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Fragmenty i ogarnięcie, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
  • Jaworska-Witkowska M., W stronę pedagogiki integralnej. Peregrynacje humanistyczne, Wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  • Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Tom 1, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
  • Roos J.P., Life politics: more than politics and life (style)?, <http://www.mv.helsinki.fi/home/jproos/sicinski.html> [18.03.2011].
  • Siciński A., Styl życia, kultura, wybór, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002.
  • Żukowska Z., Styl życia a zagrożenia zdrowia jednostki i społeczeństwa w rozwijającej się cywilizacji, [w:] Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Tom 2, Wyd. PWN, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-5903
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37bd73b7-f2e9-40e3-9bd7-1f681e18c730
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.