PL EN


2017 | 15 | 227-238
Article title

AN EMPLOYEE OF GENERATION Y IN THE FACE OF CHANGES IN THE GLOBAL LABOUR MARKET

Content
Title variants
PL
PRACOWNIK POKOLENIA Y W OBLICZU PRZEMIAN GLOBALNEGO RYNKU PRACY
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The analysis carried out in this paper focuses on two themes, usually analysed separately, i.e. changes taking place on the postmodern labour market and analysis of the behaviour of the generation Y on the labour market. Normally, the postmodern labour market (and the changes it has experienced in the modern phase) is perceived as a hostile and threatening place for modern workers. At the same time, a new generation of workers, i.e. Generation Y, which knows no other reality than those resulting from postmodernity, enter to labour market. The study concluded that people from Generation Y do not perceive the postmodern labour market as a place of full danger; on the contrary, they believe that the modern labour market is stifling and requires changes, so that the young workers would be able to make full use of their capabilities in its structures.
PL
Analiza przeprowadzona w niniejszym artykule skupia się na dwóch wątkach, zwykle analizowanych oddzielnie, tj. na przemianach mających miejsce na ponowoczesnym rynku pracy oraz analizie zachowań Pokolenia Y na rynku pracy. Zwykle ponowoczesny rynek pracy (i przemiany, które na nim wystąpiły, względem nowoczesnego rynku pracy) jest postrzegany jako miejsce nieprzyjazne i pełne zagrożeń dla współczesnego pracownika, które jest wyrazem tzw. społeczeństwa ryzyka. Jednocześnie na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie pracowników, tzw. Pokolenie Y, które nie zna innych realiów niż te wynikające z ponowoczesności. W przeprowadzonej analizie stwierdzono, iż Pokolenie Y nie postrzega ponowoczesnego rynku pracy jako miejsca pełnego zagrożeń, wręcz przeciwnie uważają oni, iż współczesny rynek pracy jest skostniały i wymaga zmian, by najmłodsi pracownicy mogli w pełni wykorzystać swoje możliwości w jego strukturach.
Year
Issue
15
Pages
227-238
Physical description
Contributors
References
  • Bauman, Z. (2000). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warsaw.
  • Bauman, Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Cracow.
  • Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warsaw.
  • Chodubski, A. (2012). Współczesna edukacja a wektory przemian cywilizacyjnych. Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, 9.
  • Generation Y. What they want from work. A summary report of the “Tell it how it is”. (2008). Talentsmoothie.
  • Godlewska-Werner, D, Celińska, S. and Nieckarz, Z. (2014). Konsumpcjonizm w pracy znakiem naszych czasów?. In A.M. Zawadzka, M. Niesiobędzka and D. Godlewska-Werner (eds.), Kultura konsumpcji – wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska. Warsaw.
  • Hutchinson, K., Brown, J. and Longworth, K. (2012). Attracting and maintaining the Y Generation in nursing: a literature review, Journal of Nursing Management, 20.
  • Kamińska, A. (2012). The Transformation of the Labour Market in the Processes of Globalization Context. In K. Denek, A. Kamińska and P. Oleśniewicz (eds.), Education of Tomorrow. From Nursery School to the Professional Activity. Sosnowiec.
  • Kopertyńska, M.W. and Kmiotek, W. (2014). Podejście do pracy i wartości związane z pracą pracowników pokolenia Y. In A. Stabryła and S. Wawak (eds.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Cracow.
  • Kubacka-Jasiecka, D. and Passowicz, P. (2014). Dorastanie we współczesności. Postawy, wartości i doświadczanie czasu a kryzysy rozwoju pokolenia po transformacji. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 20/2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37c103c0-84de-44e4-9a67-a340af4a0a1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.