PL EN


2018 | 12 | 1 | 15-25
Article title

Zwiastowanie – komunijny przełom w historii zbawienia

Content
Title variants
EN
The annunciation – communional breakthrough in the history of salvation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zwiastowanie przełomowo rozpoczęło czynną rolę Maryi w komunijnej ekonomii zbawienia. Dzięki temu powstało w Niej „środowisko zbawcze” i dokonała się unia hipostatyczna. W zwiastowaniu po raz pierwszy ukazała się jasno Trójca Święta, stająca się źródłem komunijnego błogosławieństwa dla Maryi i wszystkich ludzi. Komunijne posłuszeństwo wiary Maryi ukazało Jej współpracę z łaską Bożą i wrażliwość na Ducha Świętego. Jak wiara Abrahama stanowiła początek Starego Przymierza, tak wiara Maryi stała się początkiem komunii Nowego Przymierza.
EN
The Annunciation in a groundbreaking way began the active role of Mary in the communional economy of salvation. Thanks to this, a ‘saving environment’ was created in her and a hypostatic union took place. In the Annunciation, the Holy Trinity appeared clearly for the first time, becoming the source of the communional blessing for Mary and all people. Communional obedience of the faith of Mary showed her cooperation with God’s grace and sensitivity to the Holy Spirit. As Abraham’s faith was the beginning of the Old Covenant, so the faith of Mary became the beginning of the communion of the New Covenant.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
15-25
Physical description
Contributors
 • Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński – profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Prawosławnej Instytutu Ekumenicznego na Wydziale Teologii KUL, specjalizuje się w teologii komunikacji i komunii;, ksemjot@tlen.pl.
References
 • Bartnik C.S., Matka Boża, Lublin 2012.
 • Bartnik C.S., Teologia historii według Leona Wielkiego, Lublin 22001.
 • Forte B., Maryja, Ikona Tajemnicy. Zarys mariologii symboliczno-narracyjnej, tłum. B. Widła, Warszawa 1999.
 • Grignon de Monfort Ludwik Maria św., Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny (1712), Kraków 2014.
 • Jagodziński M., Maryjny horyzont komunii Boga z ludźmi, w: Credo Domine. Adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi
 • Salijowi OP, red. J. Kupczak, C. Smuniewski, Poznań–Kraków 2017, s. 183–196.
 • Jagodziński M., Węzłowe zagadnienia chrystologii komunijnej, Radom 2013.
 • Jan Damasceński św., De fide orthodoxa, w: Patrologiae Cursus Completus. Series Graecae, red. P. Migne, t. 94, Paris 1864, k. 790–1232.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater” (1987).
 • Katechizm Kościoła katolickiego (1994).
 • Kowalczyk M., Posłowie, w: C.S. Bartnik, Matka Boża, Lublin 2012, s. 319–327.
 • Laurentin R., Matka Pana. Traktat mariologiczny, tłum. r. Siemieńska, Częstochowa 1989.
 • Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego. I. Okres Adwentu. Okres Narodzenia Pańskiego, Poznań 1982.
 • Napiórkowski A.A., Proegzystencja Kościoła, Kraków 2018.
 • Napiórkowski S.C., Usiądek J., Matka i Nauczycielka. Mariologia Soboru Watykańskiego II, Niepokalanów 1992.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (1964).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37c3e405-d57f-4809-8075-9c792ee59531
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.