PL EN


2017 | 3 (368) Tom I | 132-141
Article title

Korzyści zewnętrzne z funkcjonowania ekoinnowacji organizacyjnych jako skutki wyborów strategicznych

Content
Title variants
EN
External Benefits of Organisational Eco-Innovations Functioning as Results of Strategic Choices
RU
Внешние выгоды от функционирования организационных экоинноваций как последствия стратегических выборов
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Implementacja proaktywnych i proinnowacyjnych modeli biznesowych jest i będzie w przyszłości przedmiotem rozważań w ramach wyborów strategicznych coraz większej ilości przedsiębiorstw. Celem artykułu było przeanalizowanie, jakich korzyści zewnętrznych oczekiwano oraz jakie korzyści osiągnięto w wyniku funkcjonowania certyfikowanych ekoinnowacji organizacyjnych (bazujących na wymaganiach międzynarodowego standardu ISO 14001) w przedsiębiorstwach z województwa podkarpackiego. Badaniom (zrealizowanym w postaci wywiadów pogłębionych) poddano przedstawicieli najwyższego kierownictwa odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskowego z 64 przedsiębiorstw. Były one zróżnicowane zarówno pod względem profilu działalności, formy organizacyjno-prawnej, jak i wielkości. Wśród osiągniętych korzyści zewnętrznych m.in.: 69,8% badanych wskazało ochronę bądź poprawę stanu zasobów przyrody: wody, powietrza, gleby, fauny i flory; 67,4% − poprawę wizerunku firmy, a tym samym uzyskanie silniejszej pozycji negocjacyjnej; 60,4% − demonstrowanie poprawy działań środowiskowych na zewnątrz, 58,2% − zwiększenie konkurencyjności firmy, 55,8% wzmocnienie dobrych stosunków ze społecznością lokalną, 53,5% zwiększenie zaufania klientów/zwiększenie liczby lojalnych odbiorców/ zyskanie nowych klientów.
EN
The implementation of proactive and pro-innovative business models (based on organisational eco-innovations) is and will be the subject of discussion within the strategic choices framework. The aim of this article is to analyse the range of external benefits (expected and achieved) after implementing and functioning of the certified environmental management systems (based on ISO 14001 requirements). The results of in-depth research realised in 62 enterprises from the Podkarpackie Province were shown. The most important achieved benefits (according to own research) were: 69.8% of respondents indicated protection or improvement of the natural resources (water, air, soil, flora, and fauna); 67.4% – improving the image of the company, and thus achieving a stronger negotiating position; 60.4% – demonstrating the improvement of the outside environmental action, 58.2% – increasing the competitiveness of companies, 55.8% strengthening of good relations with the local community, 53.5% increasing in customer confidence/increasing plural loyal audience/gaining new customers.
RU
Внедрение проактивных и проинновационных бизнес-моделей представляет собой и будет в будущем представлять собой предмет рассуждений в рамках стратегических выборов все большего числа предприятий. Цель статьи – провести анализ, каких внешних выгод ожидали и каких выгод достигли в результате функционирования сертифицированных организационных экоинноваций (основанных на требованиях международного стандарта ISO 14001) на предприятиях из Подкрпатского воеводства. Изучение (проведенное в форме углубленных интервью) охватило представителей высшего руко- водства, ответственных за функционирование систем управления средой из 64 предприятий. Они отличались друг от друга как по профилю деятельности, организационно-правовой формы, так и по величине. Среди достигнутых внешних выгод, в частности, 69,8% опрошенных указали защиту или улучше- ние состояния природных ресурсов: воды, воздуха, почвы, фауны и флоры; 67,4% – улучшение имиджа фирмы, тем самым обретение более сильной позиции в переговорах; 60,4% – демонстрирование улучшения действий на благо среды наружу; 58,2% – повышение конкурентоспособности фирмы; 55,8% – укрепление хороших отношений с местными жителями; 53,5% – повышение доверия клиентов/увеличение числа лояльных покупателей/обретение новых клиентов.
Year
Pages
132-141
Physical description
Contributors
References
  • Cascio J. (1994), International Environmental Management Standards, „ASTM Standardization News”, Vol. 22, No. 4.
  • Hajduk-Stelmachowicz M. (2015), Środowiskowy audyt wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia ekoinnowacji organizacyjnych, (w:) Borys T., Bartniczak B., Ptak M. (red.), Zrównoważony rozwój organizacji − odpowiedzialność środowiskowa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 377.
  • Hajduk-Stelmachowicz M. (2016a), Pułapki decyzyjne a system zarządzania środowiskowego, (w:) Dziawgo D. (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 436.
  • Hajduk-Stelmachowicz M. (2016b), Bariery w realizacji celów w przedsiębiorstwach wdrażających ekoinnowacje organizacyjne, (w:) Kaleta A., Moszkowicz K., Witek-Crabb A. (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 444.
  • Kaleta A. (2013), Ryzyko wyboru strategicznego i metody jego ograniczania, (w:) Urbanowska-Sojkin E., Brzozowski M. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Komisja Europejska (2017), Ekoinnowacje klucz do przyszłej konkurencyjności Europy, http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf [dostęp: 29.01.2017].
  • Matuszak-Flejszman A. (2001), Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, PZIiTS, Poznań.
  • Ratajczak-Mrozek M. (2010), Wybory strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w sieciach biznesowych, (w:) Urbanowska-Sojkin E. (red.), Wybory strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Ritter T., Wilkinson I.F., Johnston W.J. (2004), Managing in Complex Business Networks, “Industrial Marketing Management”, Vol. 33, No. 3.
  • Urbanowska-Sojkin E. (2015), Wybory strategiczne w warunkach niepewności, „Marketing i Rynek”, nr 9 (CD).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37c665c8-1ff3-44e8-b6e8-71d0b553ca06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.