PL EN


2014 | 3(89) | 25-30
Article title

Wpływ decyzji owarunkach zabudowy na ład przestrzenny polskich miast

Content
Title variants
EN
The Effect of the Decision on Development Conditions on the Spatial Order of Polish Cities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article is the institution of the decision on development conditions, regulated by the Spatial Planning and Development Act of 27th March 2003. In the perfect or even utopian system - as one may think – in current Polish conditions, the decision on planning conditions should be “merged in” the planning process. This process should respect the rules of the sustainable development of cities. Practically speaking, due to erratic legal regulations, the integrated cities' development strategies – even these created correct (according to the Leipzig Charter on Sustainable European Cities and the rules of the urban planning “art”) represent only propaganda value, useful only during election campaigns, or didactic value (which shows how “far away” from each other are noble ideas and bland practice). It has been six years since the signing of the Leipzig Charter, a period which was squandered in Polish conditions. There still exists a lack of legal instruments which could allow elimination of systemic causes of the existing pathologies in the spatial management of Polish cities. Some of these instruments are easy to introduce – e.g. the ones regarding the provision which states that the Study of conditions and directions of spatial development in a commune is of local law character. Others require a deeper afterthought – in order to take the experience of economically developed EU countries into account. This afterthought should regard the institution of the decision on development conditions, including i.e. the rules of delimiting the effect area, continuation of function or nearby properties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podaży na rynku mieszkań dwupokojowych w Krakowie w latach 2010–2013 wraz z analizą ich cen, także w ujęciu prognostycznym. W analizach wykorzystano własną, unikatową bazę danych utworzoną z ogłoszeń sprzedaży 14.000 mieszkań dwupokojowych w Krakowie z rynku pierwotnego i wtórnego.Wielkość i struktura podaży została opisana za pomocą miar statystycznych. Przeprowadzono analizę porównawczą dzielnic Krakowa obejmującą liczbę mieszkań dwupokojowych wystawionych na sprzedaż, gęstość zaludnienia, średnie ceny i ich rozstępy. Wykazano malejący trend ceny metra kwadratowego mieszkań oraz zróżnicowanie cen i ich rozstępu względem lokalizacji (dzielnic) i usytuowania (piętra). Dowiedziono braku istotnej statystycznie korelacji cen i podaży, która wystąpiła tylko jako silna na poziomie wartości średnich, opisując niedoskonałość rynku.
Year
Issue
Pages
25-30
Physical description
Dates
published
2014-09-30
Contributors
author
 • Instytut Rozwoju Miast
 • Instytut Rozwoju Miast
References
 • Bajerowski T., Podstawy teoretyczne. Niepewnosc jako podstawa prognozowania skutków zmian sposobów uzytkowania przestrzeni, [w:] T. Bajerowski (red.) Zarzadzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowan planistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 • Cymerman R., Bajerowski T., Kryszk H., Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wyd. EDUCATERIA Sp. z o.o., Olsztyn 2008.
 • Czuczman E., Niemczewski Z., Roszczenie o wykup nieruchomosci z art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. [dostep 15.04.2013] <http://www.ptrm.pl>.
 • Hernik J., Olejniczak G., Planowanie przestrzenne w RFN, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Kraków 2006.
 • Karta Lipska na rzecz zrównowazonego rozwoju miast europejskich - przyjeta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójnosci terytorialnej w Lipsku 24-25 maja 2007 r. <http://www.mrr.gov.pl> .
 • Korecki D., Wierzchowski M. W., Podstawy prawne prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , „Swiat Nieruchomosci” 2010, nr 3(73).
 • Leonski Z., Szewczyk M., Krus M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Matey D., Zintegrowane zarzadzanie miastami i obszarami metropolitalnymi, infos nr 4 (41) zagadnienia społeczno-gospodarcze, BAS Biuro Analiz Sejmowych, 21 lutego 2013.
 • Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, 4. wydanie, WYDAWNICTWO C.H. BECK, Warszawa 2008.
 • Nowak M. J., Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wady, zalety i postulowane zmiany [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, redakcja naukowa I. Zachariasz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Popielowski A., Planowanie zagospodarowania przestrzennego – kolejna gruntowna reforma ograniczona do ustawy? [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, redakcja naukowa I. Zachariasz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Regulski J. , Elementy teorii polityki urbanistycznej. [w:] J. Regulski (red.) Miasto i jego władze, PAN, Wrocław 1984.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z pózn. zm. ogłoszonymi w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21).
 • Wierzchowski M. W., Wybrane elementy prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Swiat Nieruchomosci” 2010, nr 4(74).
 • Wierzchowski M.W., Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Swiat Nieruchomosci” 2012, nr 3(82).
 • Zachariasz I. (red. naukowa), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Ziobrowski Z., Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy [w:] Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, (red.) J.M. Chmielewski, G. W
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37da9d79-7de8-4f22-b0dc-01f611888121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.