PL EN


2016 | 3 | 145-157
Article title

Próba oceny bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Attempt of the evaluation of the food security in Poland
RU
Проба оценки продовольственной безопасности в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo żywnościowe należy do grupy potrzeb, które są odczuwalne przez człowieka. Może być rozpatrywane z punktu widzenia gospodarstw domowych, krajowego, regionalnego i międzynarodowego. Współcześnie boryka się z różnymi zagrożeniami wynikającymi m.in. ze wzrostu liczby ludności na świecie, zapotrzebowania na żywność, ograniczeniu zasobów wodnych, zmian klimatu, rosnących cen oraz marnotrawienia artykułów spożywczych. Według FAO około 805 milionów ludzi jest niedożywionych. W opracowaniu skoncentrowano się na określeniu dostępności fizycznej, ekonomicznej oraz odpowiedniej jakości żywności na polskim rynku w latach 2011-2013. Z przeprowadzonych badań wynika, że Polska była samowystarczalna w dostarczaniu podstawowych artykułów rolno‑spożywczych, wydatki na żywność gospodarstw domowych utrzymywały się na stabilnym poziomie oraz najmniej uchybień stwierdzono w krajowym i unijnym jedzeniu dostępnym na naszym terytorium. Analiza wartości Globalnego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności w 2014 roku pozwoliła stwierdzić, że Polska znajduje się wśród trzydziestu najlepszych państw zapewniających odpowiednią dostępność, przystępność oraz jakość żywności w kraju.
EN
The food security belongs to the group of needs which are perceptible by the man. It can be analyzed at the household, national, regional and global levels. In our times it is contending with different threats resulting among others from the population increase in the world, demand for the food, reducing aquatic resources, climate change, soaring prices and wasting food products. According to the FAO about 805 million people are undernourished. The study focused on determining the physical, economic availability and appropriate food quality on the Polish market from 2011 to 2013. The conducted examinations shows that Poland was self‑sufficient in supplying agri-food commodity, food expenditure of households remained stable and least failings stated in national and EU food available on our territory. The value engineering of the Global Index Food Security in 2014 was allowed to say that Poland is among a thirty of the best states ensuring the appropriate availability, the accessibility and the food quality in the country.
Продовольственная безопасность принадлежит группе потребностей, которые ощутимые через человека. Может быть imN в разрезе домашних хозяйств, отечественного, областного и международного. По-современному борется с разными угрозами вытекающими между прочим из роста числа населения в мире, затребования на пищу, ограничить гидроресурсов, изменений климата, растущих цен и расточание продовольственных товаров. По ФАО примерно 805 миллионов люди истощить. Целью статьи было познакомление продовольственной безопасности в Польше и в мире по случаю осуществления с общественную функцией пищевой промышленности. В разработке сосредоточились на определить доступности физического, экономического и соответствующего качества пищи на польском рынке в годы 2011-2013. Из проведенных изучение вытекает, что Польша довлела себе в доставлянии основных статей рольно пищевой, расходы по пище домашних хозяйств удерживались на стабильном уровне и наиболее мало погрешности констатировали в отечественной и союза доступной еде на нашей территории. Анализ стоимости Глобального Индекса Безопасности Пище в 2014 году позволил констатировать, что Польша расположен среди тридцати наиболее хороших уверяющих государств соответствующую доступность, сходность и качество пищи на родине.
Year
Volume
3
Pages
145-157
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
References
 • FIRLEJ K., 2008, Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • FIRLEJ K., Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Agrobiznes 2014, Problemy ekonomiczne i społeczne, (red.), A. Olszańska, J. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 360, Wrocław.
 • FIRLEJ K., ŻMIJA D. (2014). Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, p. 8-13, ISBN 978-83-62511-33-4.
 • Food and Agriculture Organization if the United Nations, 2014, The State of Food Insecurity in the World. Strengthening the enabling environment for food security and nutrition, Rome, http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf (dostęp: 15.03.2015).
 • Food and Agricultural Organization of the United Nation Agricultural and Development Economic Division, 2006, Food Security, Policy Brief, June, Issue 2.
 • Food Security, http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/ (dostęp: 28.02.2015).
 • Food Security in focus; Europe 2014, http://foodsecurityindex.eiu.com/Resources (dostęp: 16.03.2015).
 • Globalny raport głodu 2014, http://www.dw.de/globalny-raport-g%C5%82odu-2014-dwa-miliardy-ludzi-na-%C5%9Bwiecie-jest-niedo%C5%BCywionych/a-17993765 (dostęp: 08.03.2015).
 • GUS, Budżety gospodarstw domowych w 2013 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2013-r-9,8.html (dostęp: 19.03.2015).
 • GUS, Dochody i warunki życia ludności Polski 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/dochody-i-warunki-zycia-ludnosci-polski-raport-z-badania-eu-silc-2013,6,7.html (dostęp: 19.03.2015).
 • GUS, Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/uprawy-rolne-i-ogrodnicze/produkcja-i-handel-zagraniczny-produktami-rolnymi-w-2013-r-,1,10.html (dostęp: 19.03.2015).
 • GUS, Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-lutym-2015-r-,2,39.html (dostęp: 19.03.2015).
 • KOWALCZYK S., Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności, 2014, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, Tom XVI, Zeszyt 4.
 • MAŁYSZ J., 2009, Współczesny „problem żywnościowy” [w:] Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji, red. nauk. S. Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • MICHALCZYK J., 2012, Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji [w:] Ekonomia, nr 1 (18), Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • MICHALCZYK J., 2013, Główne przesłanki bezpieczeństwa żywnościowego Polski i próba jego pomiaru [w:] Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1, nr 315.
 • MIKUŁA A., 2012, Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, „Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Tom 99, Zeszyt 4, Warszawa.
 • MORKIS G., 2014, Systemy wdrażania bezpieczeństwem i jakością żywności w przemyśle spożywczym w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, Tom XVI, Zeszyt 6, Warszawa Poznań-Lublin.
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna, Stan sanitarny kraju w roku 2013, http://www.gis.gov.pl/ ckfinder/userfiles/files/Stan%20sanitarny%20kraju%202013.pdf (dostęp: 19.03.2015).
 • SAPA A., 2010, Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się [w:] Roczniki ekonomiczne, nr 3, http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re3/17Sapa.pdf (dostęp: 28.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37e20669-8d65-4fb3-8522-60917f38da86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.