PL EN


2002 | 2 | 152-169
Article title

Z prac Instytutu Sztuki PAN nad dokumentacją drewnianej architektury sakralnej w Polsce 1962-2002

Content
Title variants
EN
Select Documentation of Wooden Sacral Architecture in Poland in 1962-2002 at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
June 2002 marks the fortieth anniversary of the inauguration of work conducted on the Documentation of Wooden Sacral Architecture in Poland (further as: DDAS) commenced at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences upon the initiative of Prof. Michał Walicki. In the introduction the author recalls the premises of the specialist documentation which was to be composed of two basic files: inventory of particular monuments and iconography as well as numerous auxiliary catalogues relating to extant and n o n -ex tan t monuments, bibliography, as well as archival and bibliographic abstracts. The first stage of the research encompassed the oldest church buildings from the fifteenth and sixteenth century as well as Uniate objects. The results of the research were to be published in Inwentarz Drewnianej Architektury Sakralnej w Polsce (Inventory of Wooden Sacral Architecture in Poland). First on-the-spot investigations were carried out in 1962, and the first inventory entry concerning the church in Skrzyszów (1517), in which the original vault with stencilled painted decoration dating from the time of the erection of the building was discovered, was issued in 1969. The period under discussion encompasses 21 expeditions (lasting from two to seven days) in connection with more than 300 sacral monuments. The Institute collections grew thanks to the addition of over 5 000 photographs and 67 architectural measurements of C atholic and Uniate churches. Four Inwentarz fascicles containing 28 entries — monographic studies of assorted churches — were issued in 1983— 1993. The fifth fascicle, with five entries, is in print. The DDAS archive contains further 39 entries prepared in 1976-1989. In 1982 pertinent research was expanded so as to include wooden church architecture from the nineteenth and twentieth century; in the wake of the political changes of 1990 it encompassed lands within the former cultural range of the Commonwealth of Two Nations — the joint Polish-Lithuanian state from the end of the fourteenth century to 1795. The enclosed footnotes mention some of the publications which appeared thanks to the conducted investigations, with particular attention due to the following books: Drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej (Wooden Orthodox and Uniate Church Architecture in Poland, Slovakia and Carpathian Ruthenia, 1986); Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej (Wooden Uniate Church A rchitecture in the Crown Lands of the Commonwealth, by Ryszard Brykowski, 1995) and Drewniane kościoły w Polsce 1918-1939. Tradycja i nowoczesność (Wooden Churches in Poland 1918-1939. Tradition and Modern Times, by Grażyna Ruszczyk).
Year
Issue
2
Pages
152-169
Physical description
Dates
published
2002
Contributors
 • Instytut Sztuki PAN, Warszawa
References
 • R. Brykowski, Z prac Instytutu Sztuki PAN nad Dokumentacją Drewnianej Architektury Sakralnej w Polsce (I), „Ochrona Zabytkow”, 21, 1968, nr 4, s. 5 1 -5 8 ;
 • zob. też: R. Brykowski, G. Ruszczyk, Dokumentacja drewnianej architektury sakralnej w Polsce, (w:) Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1 9 4 9 -1 9 9 9 , Warszawa 2000, s. 110-113.
 • R. Brykowski, W sprawie architektury cerkiewnej województwa rzeszowskiego, „Ochrona Zabytkow” 1957, nr 2, s. 9 9 -1 1 2 ;
 • R. Brykowski, W sprawie zabytkowej drewnianej architektury cerkiewnej powiatu Tomaszow Lubelski, „Ochrona Zabytkow”, 25, 1972, nr 2, s. 2 7 6 -2 8 5 .
 • R. Brykowski, Drewniany kościoł z Zborowku z 1459 r., „Biuletyn Historii Sztuki”, 30, 1968, nr 3, s. 3 6 2 -3 7 1 .
 • R. Brykowski, Uwagi o konstrukcji, etapach budowy i konserwacji gotyckiego, drewnianego kościoła w Haczowie, „Ochrona Zabytkow”, 19, 1966, nr 1, s. 2 0 -3 1 ;
 • R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Malopolsce w XV wieku, Ossolineum 1981, s. 2 1 5 -2 1 8
 • R. Brykowski, Drewniany kościoł (niegdyśparafialny) p.w. śś. Filipa i Jakuba Ap. oraz św. Anny w Sękowej, pow. Gorlice, Wstępne studium historyczne do prac konserwatorskich, mpis, Warszawa 1973, Biuro Dokumentacji Zabytkow w Rzeszowie;
 • R. Brykowski, Drewniana cerkiew łemkowska z Rychwałdu-Owczar, „Rocznik Historii Sztuki”, 17, 1988, s. 3 0 9 -3 1 6 .
 • R. Brykowski, Nieznane fragmenty polichromii w małopolskich kościołach drewnianych, „Biuletyn Historii Sztuki”, 27, 1965, nr 4, s. 3 4 5 -3 4 7
 • R. Brykowski, Malowane cerkwie, „Ochrona Zabytkow”, 32, 1979, nr 3, s. 2 2 8 -2 3 8 ),
 • R. Brykowski, Z prac Instytutu Sztuki PAN nad dokumentacją drewnianej architektury sakralnej w Polsce (II). Przykład hasła do kartoteki problemowej, „Biuletyn Historii Sztuki”, 31, 1969, nr 3, s. 3 6 2 -3 7 1
 • R. Brykowski, Wytyczne w sprawie prac rekonstrukcyjno-projektowych przy połnocnej i zachodniej elewacji kościoła w Haczowie, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” 1971, nr 6, s. 5 4 -5 9
 • R. Brykowski, Sprawozdanie z prac Instytutu Sztuki PAN nad dokumentacją drewnianej architektury sakralnej w Polsce (IV). Sprawozdanie z prac na terenie województwa rzeszowskiego 1 9 6 2-1970, „Rzeszowska Teka Konserwatorska” 1974, s. 114-116
 • R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Malopolsce w XV wieku, mpis 1976, praca doktorska obroniona w Instytucie Sztuki PAN, opublikowana w 1981
 • R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna regionu radomskiego, (w:) Materiały ogolnopolskiej konferencji poświęconej ochro nie i konserwacji zabytkowych obiektow architektury i budownictwa drewnianego regionu radomskiego zorganizowanej w Radomiu w dn. 5 -1 7 marca 1971 r., Warszawa 1972, s. 5 3 -7 4 ;
 • R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna diecezji przemyskiej, „Nasza Przeszłość”, 46, 1976, s. 5 3 -1 0 0 ;
 • R. Brykowski, Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej, Ossolineum 1986;
 • R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Malopolsce w XV wieku, Ossolineum 1981 ;
 • R. Brykowski, Kolejne fazy rozwoju cerkiewnego krajobrazu ziemi sanockiej i południowej części ziemi przemyskiej (w. XVIII-XX), (w:) Łemkowie w historii i kulturze Karpat, Sanok 1994, s. 4 9 -8 0 ;
 • R. Brykowski, Architektura drewniana, (w:) Dzieje sztuki polskiej. Architektura gotycka w Polsce, pod red. Teresy Mroczko i Mariana Arszyńskiego, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1995, s. 5 3 -6 0 ;
 • R. Brykowski, Wielkopolskie kościoły drewniane-,
 • G. Ruszczyk, Wykaz kościołow i kaplic drewnianych na terenie w ojew odztwa wielkopolskiego, Patria Polonorum i Księgarnia Św. Wojciecha, 2001;
 • G. Ruszczyk, Drewniane kościoły w Polsce 1 9 1 8 -1 9 3 9 , Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2001.
 • R. Brykowski, Drewniane dwuwieżowe świątynie Rzeczypospolitej, „Biuletyn Historii Sztuki”, 53, 1991, nr 1-2, s. 2 7 -5 4 (tożsamo: Derewiani kultowi sporudy z dwoma wężami na terytorji Reczi Pospolitoj, (w:) Ukraińskie barokko ta jewropejskij kontekst, Kyiw 1991, s. 7 4 -8 7 , 2 3 4 -2 3 5 ;
 • R. Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 1995;
 • G. Ruszczyk, Drewniane kościoły Lwowa, „Spotkania z Zabytkami” 1996, nr 1, s. 10;
 • R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna na Kresach Wschodnich — dzieje i straty. Rozważania wstępne, (w:) Zabytki sztuki polskiej na dawnych Kresach Wschodnich. Materiały z konferencji „Dzień dzisiejszy dawnej sztuki polskiej na Wschodzie”, Warszawa 12 grudnia 1994 r., Instytut Studiow Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1997, s. 17-32;
 • G. Ruszczyk, Drewniana architektura kościelna na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozważania wstępne, (w:) Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., pod red. Jerzego Lileyki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 2 1 1 -2 5 1 .
 • E. Bergman, R. Brykowski, Drewniana synagoga — z problematyki badań nad drewnianą architekturą sakralną w Polsce, „Ochrona Zabytkow”, 36, 1983, nr 1—2, s. 1 12-117;
 • R. Brykowski, J. Tajchman, Zakończenie fazowań i profilowań detali architektonicznych na terenie Polski, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 32, 1987, nr 3 -4 , s. 3 5 7 -3 8 2 ;
 • R. Brykowski, Meczety tatarskie w Rzeczypospolitej, „Ochrona Zabytkow”, 40, 1988, nr 2, s. 1 5 3-172 (toż samo: Tatar Mosques in the Polish-Łithuanian Commonwealth, „Polish Art Studies”, 12, 1991, s. 37-5 0 );
 • G. Ruszczyk, Poglądy na architekturę drewnianą w Polsce w 2 połowie XIX wieku i na p o czątku XX, (w:) Architektura XIX i początku XX wieku, Wrocław-Warszawa-Krakow 1991, s. 137-146;
 • R. Brykowski, Wooden Churches in Poland up to the End o f the Sixteenth Century, „The Polish Art Studies”, 14, 1992, s. 35—43;
 • R. Brykowski, Kierunki panujące w drewnianej architekturze cerkiewnej na dawnych koronnych zie miach Rzeczypospolitej w XIX wieku, (w.) Kultura i polityka. Wpływ polityki rusyfikacyjnej na kulturę zachodnich rubieży imperium rosyjskiego (1 7 7 2 -1 9 1 5 ), Warszawa 1994, s. 8 9 -1 1 6 .
 • R. Brykowski, Drewniane budownictwo sakralne: I. W Europie, 17. Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt la: Kościoły w Małopolsce XV wieku (Mogiła, Olbierzowice, Zborowek), oprać. Ryszar d Brykowski, pod red. A. Ryszkiewicza, Ossolineum 1983.
 • Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4a: Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Blizanow, Domachowo, Graboszewo, Kłodawa, Koźmin, Nowa Wieś Krolewska, Ołobok, Rzgow, Wierzenica), oprać. M. Pawlaczyk, pod red. i z wprowadzeniem R. Brykowskiego, Krakow 1985;
 • jw., zeszyt 7: Kościoły na Ma matezowszu XVI wieku (Białynin, Bukowno, Długa Kościelna, Janisławice), oprać. W. Chmielak-Załęska, pod red. i z wprowadzeniem R. Brykowskiego, Ossolineum 1985;
 • jw., zeszyt 4b: Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku (Dzietrzniki, Gaszyn, Grębień, Jaworzno, Kadłub, Łaszew, Łyskomia, Ochędzyn, Popowice, Wierzbie, Wiktorow), oprać. R. Brykowski, G. Ruszczyk, pod red. i z wprowadzeniem R. Brykowskiego, Warszawa 1993;
 • jw., zeszyt 2: Kościoły na Śląsku XV wieku (Bojszow, Gliwice, Księży Las, Łącza, Poniszowice), oprać. G. Ruszczyk, mpis 2002.
 • R. Brykowski, Problem ochrony przeciwpożarowej drewnianych zaby tkow sakralnych, „Ochrona Zabytkow”, 29, 1976, nr 4, s. 3 1 6 -3 2 6 .
 • R. Brykowski, Z prac Instytutu Sztuki PAN nad Dokumentacją Drewnianą Architektury Sakralnej w Polsce (I)...
 • B. Bieńkowska, Sesja naukowa Stowarzyszenia H istorykow Sztu ki poświęcona zagadnieniom ochrony zabytkow oraz zabytkom woj. rzeszowskiego i krakowskiego (Krakow, 2 5 -2 6 IX 1956), „Biuletyn Historii Sztuki”, 19, 1957, nr 1, s. 105.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37e43fc5-9a2f-492d-81f6-8f001048facf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.