PL EN


2015 | 38 | 44-57
Article title

UMOWA UE – UKRAINA O UTWORZENIU POGŁĘBIONEJ I KOMPLEKSOWEJ STREFY WOLNEGO HANDLU (DCFTA) JAKO PRZYKŁAD NOWEJ GENERACJI POROZUMIEŃ PREFERENCYJNYCH

Content
Title variants
EN
THE EU-UKRAINE AGREEMENT ON DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA (DCFTA) AS AN EXAMPLE OF A NEW GENERATION OF PREFERENTIAL AGREEMENTS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest Umowa UE – Ukraina o utworzeniu Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA) będąca częścią umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Jest ona przykładem nowej generacji porozumień preferencyjnych, które w sposób kompleksowy regulują kwestie związane z dostępem do rynków. W artykule analizie poddano treść umowy w kontekście bieżących relacji handlowych UE Z Ukrainą oraz celów unijnej polityki handlowej.
EN
The paper analyzes the EU-Ukraine agreement on the creation of Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which is a part of the EU -Ukraine Association Agreement. The agreement is an example of a new generation of preferential agreements which regulate in a complex way the issues regarding the access to markets. The analysis of the agreement is presented in the context of the current EU-Ukraine trade relations and the objectives of the EU trading policy.
Year
Issue
38
Pages
44-57
Physical description
Dates
published
2015-12-30
References
 • Balassa B., The Theory of Economic Integration, Allen & Urwin, London 1961.
 • Baldwin R., Economics, [in:] Preferential Trade Agreements Policies for Development. A Handbook,
 • (ed.) J.-P. Chauffour, J.-Ch. Maur, World Bank, Washington 2011.
 • Com (2013)75 final, 2013/0048 (COD), Product Safety and Market Surveillance Package, European Commission, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0075:FIN:EN”PDF (15.04.2015).
 • Duszczyk M., Polskie firmy mają szansę wprowadzić Ukrainę do Unii, [in:] Rzeczpospolita, 18 grudnia 2014.
 • Eu-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area, European Commission, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf, (12.04.15).
 • European Union - Trade in goods with Ukraine, European Commission, Directorate-General for Trade, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113459.pdf (18.02.2015).
 • Grossman G. M., The Politics of Free Trade Agreements, [in:] The American Economic Review, 1995, vol. 85, No. 4.
 • Informacja o stosunkach gospodarczych Polski z Ukrainą, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%2018%2009%202014.pdf (18.02.2015).
 • Jackson J., The World Trading System. Law and Policy of International Economic Relations, Cambridge, Mass, 1997.
 • Kawecka- Wyrzykowska E., Preferencyjne porozumienia handlowe: ułatwienie czy bariera dla wielostronnego systemu handlowego WTO oraz handlu międzynarodowego, paper prepared for the PAN and RAN scientific conference, June 2013, www.kawecka.eu/files/preferencje_porozumienia_handlowe-2013.pdf (15.04.2015).
 • Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa 2001.
 • Machlup F., Integracja gospodarcza – narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986.
 • Mucha – Leszko B., Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej, [in:] Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, (ed.) W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska, Wyd. Cedetu, Warszawa 2012.
 • Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2015, GUS, www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty, (15.04.2015).
 • The WTO Agreement approved by the decision of the Council (CE) 94/800/WE of 22 December 1994, Annex 1A, Official Journal of EU, L336, 23.12.1994..
 • Prawo celne – międzynarodowe, wspólnotowe, polskie, [ed.] K. Lasiński – Sulecki, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 • Preferential Trade Agreements Policies for Development. A Handbook, (red.) J.-P. Chauffour, J.-Ch. Maur, World Bank, Washington 2011.
 • Regulation No 1294/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December establishing an action program for customs in the European Union for the period 2014 – 2020.
 • Regulation No 450/2008 of the European Parliament and of the Council.
 • Council Regulation (EC) No. 118/2009.
 • Council Regulation (EC) No. 1383/2003.
 • Commission Regulation (EC) No. 1891/2004.
 • Staszczyk A., Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec procesu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unią Europejską, [in:] Polityka i Społeczeństwo, 2013, No. 3.
 • TARIC, http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultations.jsp
 • Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, Official Journal of EU, L 161, 29 May 2014.
 • Walczak T., Współczesne stosunki Polsko-Ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, UMCS, Lublin 2002.
 • Yasui T., Trade Facilitation in Regional Trade Agreements, [in:] WCO Research Paper, March 2014, No. 30.
 • The European Union Explained: Trade, European Commission, Publication Office of the EU , Luxemburg 2014 www.europa.eu/pol/index_en.htm (18.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37e7a265-a232-42ea-8537-f87f912d8190
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.