PL EN


2016 | 19 | 4 | 33-48
Article title

Lifelong Learning: History and the Present State of the Politically-Educational Concept

Content
Title variants
PL
Uczenie się przez całe życie. Historia i teraźniejszość koncepcji polityczno-oświatowej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Learning, which has always been an inherent feature of human life activity, naturally inscribed in human biographies, is today an intriguing phenomenon representatives of various scientific disciplines. They come with the help of educational policy. This article presents the genesis of the idea of learning throughout life, whose beginnings can be discerned in ancient times. The evolution of this idea is the result of social change, new challenges to the man, his knowledge and skills. Today, learning is seen as a requirement for the individual; as a condition of her personal development and success in professional and social life. At the same time politics and the economy put their knowledge and skilled workers hope for economic development and to meet competitive in the global world. The authors point to the need to support the learning processes of individuals and societies, politics, economy, education and science. By pressure on the society should go to activities supporting man in his throughout life learning process. Hence the need, among others, research on learning of adults commitment of budgetary resources to the development of modern institutions of adult education or creating incentives for learning throughout life.
PL
Uczenie się, które zawsze było immanentną cechą ludzkiego życia, aktywnością w sposób naturalny wpisaną w ludzkie biografie, stanowi dziś fenomen intrygujący przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Przychodzą oni z pomocą polityce oświatowej. Celem artykułu jest przedstawienie genezy idei uczenia się przez całe życie, której początków można dopatrzeć się już w czasach starożytnych. Ewolucja tej idei jest wynikiem zmian społecznych, nowych wyzwań wobec człowieka, jego wiedzy i umiejętności. Współcześnie uczenie się jest postrzegane jako wymóg stojący przed każdą jednostką; jako warunek jej osobistego rozwoju i pomyślności w życiu zawodowym i społecznym. Równocześnie polityka i gospodarka pokładają w wiedzy i kwalifikacjach pracobiorców nadzieję na rozwój ekonomiczny i sprostanie konkurencyjności w globalnym świecie. Autorzy wskazują na konieczność wspierania procesów uczenia się jednostek i społeczeństw przez politykę, gospodarkę, instytucje edukacyjne i naukę. Za presją wywieraną na społeczeństwie winny iść działania wspierające człowieka w jego całożyciowym procesie uczenia się. Stąd potrzeba m.in. badań nad uczeniem się ludzi dorosłych, zaangażowania środków budżetowych w rozwój nowoczesnych instytucji edukacji dorosłych czy tworzenia bodźców do uczenia się przez całe życie.
Year
Volume
19
Issue
4
Pages
33-48
Physical description
Dates
online
2016-12-27
Contributors
 • Technische Universität in Kaiserslautern, Germany, nuissl@umk.pl
References
 • Aleksander T., Andragogika, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom – Kraków 2009.
 • Bund-Länder-Kommission, Bildungsgesamtplan, Stuttgart 1973.
 • Suchodolski B., “Wstęp do przekładu”, in: J. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, transl. E. Hartleb, PWN, Warszawa 1957.
 • Clement W., Edding F. (eds.), Recurrent education und berufliche Flexibilitätsforschung, Duncker & Humblot, Berlin 1979.
 • Dave R.H., Foundations of Lifelong Education, UNESCO Institute for Education and Pergamon Press, Oxford 1976.
 • Delors J. [et al.], Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, transl. W. Rabczuk, Wydawnictwo UNESCO, Warszawa 1998.
 • Dohmen G., Das lebenslange Lernen. Leitlinien einer modernen Bildungspolitik, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung u. Technologie, Bonn 1996.
 • Faure E., Herrera E., Kaddoura A.R., Lopes H., Pietrowski A.W., Rahnema W., Ward F., Uczyć się, aby być, transl. Z. Zakrzewska, PWN, Warszawa 1975.
 • Grześkowiak A., “Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce”, Ekonometria = Econometrics 2013, vol. 40, no. 2, p. 22–35.
 • Klink C., Universitäre Bildung in der Öffnung für das Lebenslange Lernen, WAXMANN, Münster 2000.
 • Komisja Europejska, Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1997.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę, Brussels, 23.10.2006, KOM(2006)614, final version, <http://www.grundtvig.org.pl/sites/grundtvig.org.pl/files/ksztalcenie_doroslych_nigdy_nie_jest_za_pozno_na_nauke.pdf>.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, 2010, <www.sdsiz.pl/.../memorandum_o_kształceniu_ustawicznym_2000r.doc>.
 • Kraus K., Lebenslanges Lernen – Karriere einer Leitidee, Bertelsmann, Bielefeld 2001.
 • Parsons S., Bynner J., Foudouli V., “Measuring basic skills for longitudinal study. The design and development of instruments for use with cohort members in the age 34 follow up in the 1970 British Cohort Study (BCS70)”, in: Report of the National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy, University of London, London 2005.
 • Śliwerski B., Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji, Impuls, Kraków 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5366
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37ecd88c-52d7-4e65-b5bd-474eec86f3b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.