PL EN


2018 | 2(52) | 173-181
Article title

Local Specialization of Cities of the Lubelskie Voivodship

Authors
Title variants
PL
Specjalizacja lokalna miast województwa lubelskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents an attempt to determine the economic specialization of cities of the Lubelskie Voivodship. High level market specialization can result from the dominant function of a city related to the socio-economic activities of the citizenship. The study employs Florence’s location quotient, also known as the local specialization index. The analysis was carried out on the basis of Statistics Poland data. The main source of information was the REGON register database (National Official Register of National Economy Entities). The survey proved that the vast majority of cities located in the Lubelskie Voivodship have been characterized by a relatively low level of local specialization. This may indicate that the economic structure of the survey units is quite diverse. In the case of smaller centers, lack of the dominant function can result from a problem with proper identification factors constituting the economic base of a given city, and therefore suggest small chances for development.
PL
W artykule podjęto próbę określenia rodzaju i natężenia specjalizacji gospodarczej miast województwa lubelskiego. Specjalizacja miasta wynika z jego funkcji dominującej związanej z aktywnością gospodarczą. W badaniu wykorzystano iloraz lokalnej specjalizacji Florence`a. Podstawowe źródło danych stanowiły zasoby statystyki publicznej w zakresie liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON według sekcji PKD. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iż zdecydowana większość miast województwa lubelskiego wykazuje relatywnie słabą specjalizację lokalną, co może świadczyć o zróżnicowanej strukturze gospodarczej badanych jednostek. W przypadku mniejszych ośrodków brak funkcji dominującej może wynikać z problemu identyfikacji czynników stanowiących bazę ekonomiczną danego miasta i tym samym wskazywać na niewielkie szanse rozwojowe.
Contributors
 • Maria Curie-Sklodowska University
References
 • Basile, R., and C. Ciccarelli. 2015. The Location of the Italian Manufacturing Industry, 1871–1911: a Quantitative Analysis. Paper read at 56th SIE Annual Meeting, 2015.10.22–24, at Naples, Italy.
 • Billings, S.B., and E.B. Johnson. 2012. “The Location Quotient as an Estimator of Industrial Concentration.” Regional Science and Urban Economics 42 (4): 642–647. doi: 10.1016/j.regsciurbeco.2012.03.003.
 • Bronisz, U. 2014. “Potencjał gospodarczy miast województwa lubelskiego.” In Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, edited by K. Kuć-Czajkowska and M. Sidor, 377–390. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bronisz, U., Z. Dymek, A. Jakubowski, and A. Tucki. 2017. Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 r. Analizy Statystyczne. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 • Broszkiewicz, R. 1997. Podstawy gospodarki miejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Czyż, T. 2016. “Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej.” Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (34): 9–19.
 • Domański, R. 2000. Miasto innowacyjne. Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Florence, P.S. 1929. The Statistical Method in Economics and Political Science; a Treatise on the Quantitative and Institutional Approach to Social and Industrial Problems. International library of psychology, philosophy, and scientific method. London – New York: K. Paul, Trench, Trubner & Co.; Harcourt, Brace & Company.
 • Guimaraes, P., O. Figueiredo, and D. Woodward. 2009. “Dartboard Tests for the Location Quotient.” Regional Science and Urban Economics 39 (3): 360–364. doi: 10.1016/j.regsciurbeco.2008.12.003.
 • Hołuj, D., and A. Hołuj. 2006. “Miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postindustrialnej.” Folia Oeconomica Bochniensia. Zeszyty naukowe (4): 47–60.
 • Konecka-Szydłowska, B. 2016. “Ocena przestrzeni publicznej małych miast aglomeracji poznańskiej.” Problemy Rozwoju Miast (3): 5–12.
 • Małuszyńska, E. 2000. “Przemiany strefy podmiejskiej aglomeracji poznańskiej.” In Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, edited by R. Domański, 265–289. Warszawa: KPZK PAN.
 • Obrębalski, M., and M. Walesiak. 2015. “Functional Structure of Polish Regions in the Period 2004–2013. Measurement Via HHi Index, Florence’s Coefficient of Localization and Cluster Analysis.” Statistics in Transition new series 16 (2): 223–242.
 • Runge, J. 2006. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sokołowski, D. 1992. “Zróżnicowanie małych miast Polski w aspekcie funkcjonalnym i infrastrukturalnym.” Czasopismo Geograficzne 63 (3/4): 295–312.
 • Suliborski, A. 1983. “Niektóre problemy badań funkcji miast w świetle podstawowych założeń koncepcji systemowej.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica (2): 3–16. doi: 10.18778/8088-159-4.05.
 • Szymańska, W. 2009. “Specjalizacja lokalnej działalności gospodarczej miast Pomorza.” Słupskie Prace Geograficzne (6): 73–87.
 • Wrana, K. 2013. “Uwarunkowania i procesy rozwoju miast.” Śląskie Studia Regionalne 4 (1): 7–16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37f4f3e3-c516-4537-a70d-76b7218ff915
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.