PL EN


2015 | 3(13) | 82-95 (14)
Article title

PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE ZMIAN SAMORZĄDOWEGO SYSTEMU WYBORCZEGO W KODEKSIE WYBORCZYM – UWAGI I REFLEKSJE NA TLE WYBORÓW 2014 ROKU

Content
Title variants
EN
PRACTICAL CONSEQUENCES OF CHANGES IN LOCAL–GOVERNMENT ELECTORAL SYSTEM IN ELECTORAL CODE – NOTES AND REFLECTIONS AFTER THE 2014 ELECTION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article contains the first notes and reflections upon the consequences of changes in the Polish electoral system implemented in the Electoral Code formulated following the 2014 local–government election. The author focuses on three types of changes. The first one covers only the reforms of the local–government electoral system (e.g. changes in electoral formula or electoral districts). The second includes reforms of electoral pro-cedures applicable to all Polish elections (voting act and candidate registration). The last one touches upon the general purpose of electoral law codification, primarily the stabili-zation of the electoral system.
Year
Issue
Pages
82-95 (14)
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagiel-loński, ul. Jabłonowskich 5, 31–114 Kraków, e-mail: dominik.sieklucki@uj.edu.pl
References
 • Antoszewski A., 2012, System polityczny RP, Warszawa.
 • Banaszak B., 2014, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa.
 • Bankowicz M., 2006, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków.
 • Chmaj M., Skrzydło W., 2011, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Kalina-Prasznic K. (red.), 2005, Encyklopedia prawa, Warszawa.
 • Komorowski zapowiada prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, http://m. wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,17080189,Komorowski_zapowiada_pre zydencki_projekt_nowelizacji.html (04.12.2014)
 • Michalak B., Sokala A., 2010, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa.
 • Nohlen D., 2004, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa.
 • Obwieszczenia komisarzy wyborczych o wynikach wyborów na terenie województw w 2014 r. http://pkw.gov.pl/aktualnosci/strona,2.html (01.12.2014).
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 22 listopada 2014 r. o wy-nikach wyborów do rad na terenie województwa śląskiego, s. 25, http://katowice. pkw.gov.pl/ (01.12.2014).
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wyni-kach wyborów do rad na terenie województwa małopolskiego, s. 24–25, 32, 35, http://krakow.pkw.gov.pl/aktualnosci/wybory-samorzadowe-2014.html (01.12.2014).
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 listopada 2014 r. o wy-nikach wyborów do rad na terenie województwa mazowieckiego, s. 63, 67, http://warszawa.pkw.gov.pl/wybory-samorzadowe/obwieszczenie-komisarza-wybor czego-w-warszawie-o-wynikach-wyborow-na-obszarze-wojewodztwa-mazowieckie go. html (01.12.2014).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad przeprowadzonych na terenie kraju 21 listopada 2010 r., DzU 2010, nr 222, poz. 1454.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., DzU 2014, poz. 1642.
 • Patrzałek A., Skrzydło W., 1997, Cele i zasady kodyfikacji prawa wyborczego w Polsce, „Przegląd Sejmowy” nr 2(19).
 • Piasecki A.K., 2012, Wybory w Polsce 1989–2011, Kraków.
 • PiS proponuje zmiany w Kodeksie Wyborczym, TVN24, http://www.tvn24. pl/wiadomo sci-z-kraju,3/pis-proponuje-zmiany-w-przepisach-dot-wyborow,495292.html (04. 12.2014).
 • Raciborski J., 1997, Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Warszawa.
 • Regulski J., 2011, „W interesie nas wszystkich samorząd należy poprawiać”. Samorząd gminny w Polsce – bariery rozwoju [w:] XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – problemy – perspektywy, red. J. Kowalik, A. Bednarz, Kielce.
 • Ruch Obywatelski na Rzecz Jednomandatowych Okręgów wyborczych, www.jow.pl (04.12.2014).
 • Rzążewski K., Słomczyński W., Życzkowski K., 2014, Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów, Warszawa.
 • Rzeczkowski G., 2014, Horror i error, „Polityka” nr 48(2986).
 • Sejm RP, VII kadencja, Druk nr 1015, Warszawa, 9 listopada 2012.
 • Sejm RP, VII kadencja, Druk nr 1438, Warszawa, 15 stycznia 2013.
 • Sejm RP, VII kadencja, Druk nr 2110, Warszawa, 11 grudnia 2013.
 • Sieklucki D., 2010, Kłopoty (polityczne) to nasza specjalność. Wybory samorządowe w Małopolsce [w:] Wybory do sejmików województw w 2006 roku, red. R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wrocław.
 • Sieklucki D., 2013, System wyborczy do organów samorządu terytorialnego a partycy-pacja obywateli w polityce lokalnej [w:] Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. A. Kołomycew, B. Ko-tarba, Rzeszów.
 • Skotnicki K., 2011, Przebieg prac nad kodeksem wyborczym [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, DzU 2011, nr 21, poz. 112.
 • Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1990, nr 67, poz. 398.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-ków województw, DzU 1998, nr 95, poz. 602.
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2001, nr 46, poz. 499.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezyden-ta miasta, DzU 2002, nr 113, poz. 984.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, DzU 2004, nr 25, poz. 219.
 • Waszak M., Zbieranek J., 2010, Propozycja obniżenia wieku czynnego prawa wyborcze-go do 16 lat. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
 • Wybory samorządowe 2010 r., PKW, http://wybory2010.pkw.gov.pl (01.12.2014).
 • Wybory samorządowe 2014 r., PKW, http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/ (01.12.2014).
 • Wybory samorządowe 21 listopada 2010 r. cz. 1. Wybory do rad, 2012, Państwowa Komisja Wyborcza, Warszawa.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11, DzU 2011, nr 149, poz. 889.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37f8cd60-9c47-4aa1-b5a4-9c5a31f1702a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.