Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 25-35

Article title

Elementy polityki proinnowacyjnej w opinii przed- stawicieli krakowskich organizacji typu startup

Content

Title variants

EN
Elements of pro-innovation policy in the opinion of representatives of start-up companies from Cracow

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z kluczowych czynników warunkujących rozwój współczesnej gospodarki jest jej zdolność do generowania i absorpcji innowacji. Stąd działania nakierowane na rozwój innowacyjności stanowią bardzo ważny element polityki gospodarczej realizowanej przez władze publiczne różnych szczebli. Aktorem odgrywającym coraz większą rolę w ekosystemie innowacji są podmioty typu startup, które stają się także coraz częściej adresatami polityk publicznych. Celem artykułu jest przedstawienie czynników i barier rozwoju oraz potrzeb krakowskich organizacji typu startup, a także prezentacja wybranych instrumentów polityki proinnowacyjnej, prowadzonej głównie na szczeblu lokalnym. Badania prowadzono z wykorzystaniem studiów literaturowych, analizy dokumentów oraz danych jakościowych zebranych w drodze wywiadów.
EN
Ability to generate and absorb innovations is one of the key factors determining development of modern economy. Therefore, actions aimed at developing innovation are a very important element of economic policy implemented by public authorities at various levels. Start-up companies play an increasingly important role in the innovation ecosystem and as recipients of public policies. This paper presents factors and barriers to the development and needs of start-up organizations in Cracow. Selected pro-innovation policy instruments will be presented mainly at the local level. Presented research was based on literature review, document analysis and qualitative data collected through interviews.

References

 • Adamczyk M., 2016, An attempt to define the concept of start-up company based on inductive research, QUAERE 2016: reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants, s. 67-74, http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2016.pdf.
 • Blank S.G., Dorf B., 2013, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, Gliwice.
 • Bursiak, L., 2013, Diagnoza i pozycjonowanie sytuacji finansowej firm start-up oraz spółek z rynku NewConnect w roku 2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, nr 59, s. 49-58.
 • Charmaz K., 2009, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gemzik-Salwach A., 2014, Wykorzystanie metody Dave’a Berkusa do analizy potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 2(300).
 • Jegorow D., 2017, Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej przy wsparciu funduszy europejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, s. 65-75.
 • Konecki K., 2012, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, wyd. 1, 2000, w druku na żądanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Korpysa J., 2012, Uwarunkowania przedsiębiorczości indywidualnej przedsiębiorstw typu start-up, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 8, s. 377-388.
 • Kulczycki M., 2014, Bariery i możliwości finansowania przez banki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 35, s. 151-176.
 • Orłowski W., 2013, Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PwC Polska, Warszawa, http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/komercjalizacja_badan_naukowych_w_polsce_-_prof._w._orlowski.pdf.
 • Pachura P., 2017, Identyfikacja relacji organizacyjnych w kontekście ontologii przestrzeni, Organizacja i Kierowanie, nr 2, s. 41-52.
 • Piątyszek-Pych A., 2017, Polityka wspierania klastrów w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 477, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, s. 207-219.
 • Płoszajski P., 2011, Management on the edge of chaos. Challenges of the petabyte age, Journal of Management and Financial Sciences 4, nr 5, s. 54-67.
 • Puślecki Z.W., 2017, Model potrójnej helisy (Triple Helix) we wzroście efektów innowacyjnych i konkurencyjności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, s. 238-257.
 • Ries E., 2011, The lean startup: How today’s entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses, Crown Publishing Group, New York.
 • Skala A., 2017, Spiralna definicja startupu, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 33-39.
 • Smus T.R., 2014, Finansowanie start-upów w Polsce, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 35, s. 217-231.
 • Urmański J. (red.), 2016, Komercjalizacja badań naukowych. Spojrzenie inwestorów i naukowców, MIT Enterprise Forum Poland, http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/raport_komercjalizacja_badan_2016.pdf.
 • Węgrzyn G., 2014, Zróżnicowanie innowacji w sektorze usług w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 353, Usługi 2014 Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju, s. 229-239.
 • Zegarowicz Ł., Wildowicz-Giegiel A., 2017, Wspieranie działalności B+R a efekt wypychania w krajach OECD, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, s. 415-428.
 • Żabiński A., 2015, Realizacja funkcji stymulacyjnej w uldze na zakup nowych technologii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 402, Polityka ekonomiczna, s. 409-421.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3800151e-25f3-48f8-be97-2bb878e0dd94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.