PL EN


2017 | 7 | 19-27; 19-27
Article title

Wpływ wydatków rządowych na konsumpcję gospodarstw domowych w krajach V4

Content
Title variants
EN
The impact of government expenditure on household consumption in V4 countries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych kategorii wydatków rządowych na konsumpcję prywatną gospodarstw domowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Problemem badawczym była odpowiedź na pytanie, czy wydatki rządowe w krajach V4 korzystnie wpływają na wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych? Postawiona została hipoteza, że różne rodzaje wydatków w krajach V4 wpływają odmiennie na wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych. Do analizy wykorzystano metodę regresji panelowej z efektami ustalonymi. Krajem odniesienia była Polska. Wykorzystano także analizę statystyczną dla wydatków rządowych i wskazano zależności między PKB per capita a wielkością wydatków do PKB. Otrzymane rezultaty wykazały, że różne typy wydatków rządowych w różny sposób wpływają na konsumpcję gospodarstw domowych, przy czym najsilniejszy dodatni wpływ na konsumpcję wywierają wydatki na zabezpieczenie społeczne.
EN
The article presents the impact of selected categories of government expenditure on private consumption of households in the Visegrad Group countries. The research problem was the answer to the question whether the government spending in V4 countries had a positive impact on consumer spending in households. It was hypothesized that different types of expenditure in V4 countries have a different effect on consumer spending of households. The analysis used a panel regression method with fixed effects. The country of reference was Poland. A statistical analysis of government expenditures was also used, and the relationship between GDP per capita and expenditure to GDP was indicated. The results showed that different types of government expenditure affect household consumption in a variety of ways, with social security spending having the strongest positive impact on consumption.
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Boldenau F.T., Tache I. (2015), Public expenditures by subdivision and economic growth in Europe, „BASIQ 2015 – New Trends in Sustainable Business and Consumption”, Bucharest.
 • Bukowski M., Kowal P., Lewandowski P., Zawistowski J. (2005), Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy. Doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski, NBP, Warszawa.
 • Carter J., Craigwell R., Lowe S. (2013), Government Expenditure and Economic Growth in a Small Open Economy: A Disaggregated Approach, Central Bank of Barbados.
 • Chen Y., Luan F., Huang W. (2014), The Effect of Government Expenditure on Private Consumption: Evidence from China, „Journal of Global Economics”, no. 2: 120, DOI: 10.4172/2375-4389.1000120.
 • Czyż A. (2014), Grupa Wyszehradzka – 20 lat współpracy, „Atheaneum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 42.
 • Dada M.A. (2013), Composition Effects of Government Expenditure on Private Consumption and Output Growth in Nigeria: a Single-Equation Error Correction Modelling, „Romanian Journal of Fiscal Policy”, vol. 4, issue 2(7).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_exp&lang=en, (dostęp: 15.03.2017).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_co3_p&lang=en, (dostęp: 15.03.2017).
 • http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec 100&plugin=1 (dostęp: 15.03.2017).
 • Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej (2012), Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 • Kańduła S. (2010), Prawo Wagnera w gospodarce jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 620, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 61.
 • Kobzová J. (2012), The Visegrad Group in Eastern Europe: An actor, not a leader, „Visegrad Insight”, nr 2.
 • Krajewski P. (2017), Regionalne zróżnicowanie oddziaływania wydatków rządowych na zatrudnienie – wnioski z analizy SVAR, „Bank i Kredyt”, nr 48 (1).
 • Kubin T. (2014), Grupa Wyszehradzka – perspektywy dalszej współpracy, „Atheaneum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 42.
 • Mahmoodi M., Mahmoodi E. (2014), Government Expenditure-GDP Nexus: Panel Causality Evidence, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, nr 3(1).
 • Sawulski J. (2016), Finanse publiczne w Polsce – diagnoza na tle innych krajów, „IBS Policy Paper”, nr 4.
 • Siwińska-Gorzelak J. (2012), Sektor publiczny w gospodarce, w: Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-380baf99-57a7-482c-b482-a3d920b7d61a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.