PL EN


2014 | 6(42) | 3 | 129-146
Article title

Cierpienie, które doskonali i prowadzi do dojrzałości. Część I: Rola cierpienia w dążeniu do doskonałości

Authors
Title variants
EN
Suffering that Perfect, and Leads to Maturity. Part I: The Role of Suffering in Pursuit of Excellence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera się w nurcie psychologii egzystencjalnej, która każdego człowieka traktuje indywidualnie, każdego jako kogoś wyjątkowego. Nawiązuje do pism Viktora Frankla, który na temat sensu cierpienia pisał m.in., że może być ono potrzebne lub niepotrzebne, a przede wszystkim, że nie ma takiej sytuacji życiowej, która byłaby naprawdę bezsensowna, gdyż tragiczną triadę winy, cierpienia i śmierci można przekształcić w coś pozytywnego. Artykuł nawiązuje też do nauczania Kościoła katolickiego na temat doskonalącego znaczenia cierpienia. Kościół podkreśla, że wielkość cierpienia psychicznego jest nie mniejsza od wielkości cierpienia fizycznego, a zdaje się, jakby było ono mniej dostrzegalne przez kogoś drugiego. Cierpienie uszlachetnia przez miłość. Artykuł odwołuje się również do pism A. Maslowa na temat dojrzałości. Człowiek w pełni dojrzały, to człowiek samorealizujący się, jednakże samourzeczywistnienie zdarza się u mniej niż 1% dorosłych ludzi. Cierpienie, wraz z odniesieniem do Boga, może mieć pozytywny wpływ na człowieka i może pozytywnie wpływać na dojrzałość osoby.
EN
This article contains itself in a stream of existential psychology that treats every person individually, each as someone exceptional This Article refers to the writings of Viktor Frankl. He wrote, among others, on the meaning of suffering, that suffering may be necessary or unnecessary, and above all, there is no such situation in human life, that would be really senseless since the tragic triad of guilt, suffering and death can be transformed into something positive. Then, this article refers to the teaching of the Catholic Church on perfecting meaning of suffering. Church emphasizes that size of mental suffering is not smaller than the physical suffering, but seems like a less visible by someone else. Suffering ennobles through love. Then, this article refers to the writings of A. Maslow on maturity. Fully mature man is a self-realizing man, however it occurs in less than 1% of adults. Suffering together with reference to God, can have a positive effect on a human, and can have a positive impact on the maturity of the person.
Contributors
References
 • Bugental J.F.T., Los gorszy od śmierci – strach przed zmianą, „Nowiny Psychologiczne” 1978, nr 2.
 • Dąbrowski K., Trud istnienia, Warszawa: Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega 1986.
 • Ertelt B.J., Schulz W.E., Iveyem A.E., Podstawy doradztwa kariery, Warszawa–Kraków: Narodowe Forum Doradztwa Kariery 2010.
 • Frankl V., Homo patiens, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1976.
 • Frankl V., Człowiek wolny, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1976.
 • Frankl V., Man's Search for Meaning, Washington: Square Press 1996.
 • Frankl V., Self Transcendence as a Human Phenomenon, „Journal of Humanistic Psychology” 1998, nr 2.
 • Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości, Warszawa: PWN 1998.
 • Jan Paweł II, Vita consecrata, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM 1999.
 • Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1984.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1994.
 • Kornas-Biela D., Cierpienie rodziny z osobą z niepełnosprawnością, w: Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia, red. J. Kossewska, Kraków: Wydawnictwo JAK 2014, s. 125-145.
 • Maslow A.H., W stronę psychologii istnienia, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1986.
 • Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1990.
 • May R., Psychologia i dylemat ludzki, Warszawa: PAX 1989.
 • Merton T., Soughts in Solitude, New York 1958.
 • Myśli Jana Pawła II, „Newsweek” z 17.04.2005.
 • Noworol A., Cierpienie, które doskonali i prowadzi do dojrzałości. Badanie mężczyzn konsekrowanych. Praca magisterska, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2010.
 • Ostrowski T.M., Psychologiczne determinanty i następstwa zaprzeczania chorobie po zawale serca, „Przegląd Psychologiczny” 42(1999), nr 4.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wyd. IV, Poznań: Pallottinum 1996.
 • Ratzinger J., Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, Kraków: Znak 1995.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków: Znak 1996.
 • Sękalski C., Misterium przemiany wewnętrznej. Droga duchowego rozwoju w „Ćwiczeniach ignacjańskich”, Kraków: Wydawnictwo WAM 2003.
 • Szestow L., Ateny i Jerozolima, Kraków: Znak 1993.
 • Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych 1977.
 • Uchnast Z., Psychologiczna analiza świata, w którym żyjemy. Podstawowe założenia psychologii fenomenologiczno-egzystencjalnej, w: Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna, red. A. Gałdowa, (Prace psychologiczne, zeszyt 9), Kraków: UJ 1993.
 • Z Jezusem przez życie, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne Garmond 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3813b2f2-e02b-459c-9383-3cc5c4ca7f36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.