Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 62-74

Article title

Globalization in highly developed countries and reasons for differentiation

Content

Title variants

PL
Globalizacja w krajach wysoko rozwiniętych i przyczyny jej zróżnicowania

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The main goal of this paper is to show the level of globalization, its changes and the reasons of differentiation in highly developed countries. The advanced hypothesis states that a convergence process is taking place in the sphere of globalization. The research methods used were the following: historical, literature, descriptive analysis and statistical methods. Statistical data used in this paper come from KOF Globalization Index, and the World Bank Database. The research covered 16 countries of Western Europe, the USA, Canada, Japan, Australia and New Zealand. The time range of the research is 1990–2018. The conclusions of the study are as follows: highly developed countries are the most globalized. The level of globalization in individual countries varies, but the differences are not considerable. Medium-sized European countries are the most globalized, while non-European countries are the least globalized. The index of de jure globalization is much higher than the index of de facto globalization, especially in non-European countries. Starting from the 1990s, the level of globalization has increased significantly, although it has varied considerably. The highest increase was in the less globalized countries, the lowest in the most globalized ones. As a result, the differences between them have significantly decreased. Thus we can see the convergence in the sphere of globalization in highly developed countries. Differences in the level of globalization relate to land area, population number, population density, geographical location (distance from other highly developed countries) and participation in the integration process (countries that take part in it are virtually more globalized).
PL
Głównym celem artykułu jest pokazanie zmian w poziomie globalizacji krajów wysoko rozwiniętych oraz przyczyn jego zróżnicowania. Postawiono hipotezę, że w krajach tych ma miejsce proces konwergencji w sferze globalizacji. Wykorzystano następujące metody badawcze: analiza historyczna, literatury, opisowa oraz metody statystyczne. Dane statystyczne wykorzystane w artykule pochodzą z KOF Globalization Index oraz World Bank Database. Badaniami objęto 16 krajów Europy Zachodniej oraz USA, Kanadę, Japonię, Australię i Nową Zelandię. Zakres czasowy badań to lata 1990–2018. Wnioski wynikające z badań są następujące: kraje wysoko rozwinięte są najbardziej zglobalizowane. Stopień globalizacji poszczególnych krajów jest zróżnicowany, ale różnice te nie są duże. Najbardziej zglobalizowane są kraje europejskie średniej wielkości, najmniej kraje pozaeuropejskie. Indeks globalizacji de jure jest znacznie wyższy w porównaniu z indeksem de facto, zwłaszcza w krajach pozaeuropejskich. W latach 1990–2018 poziom globalizacji zwiększył się znacznie, chociaż wzrost ten był zróżnicowany. Największy wzrost miał miejsce w krajach najmniej zglobalizowanych, a najmniejszy w krajach najbardziej zglobalizowanych. W efekcie różnice między nimi znacznie się zmniejszyły. Dlatego możemy mówić o procesie konwergencji w sferze globalizacji w krajach wysoko rozwiniętych. Na różnice w poziomie globalizacji poszczególnych krajów wpływają takie czynniki, jak: obszar kraju, liczba ludności, gęstość zaludnienia, położenie geograficzne (odległość od innych krajów wysoko rozwiniętych) oraz uczestnictwo w procesie integracyjnym (kraje, które uczestniczą w nim, są zdecydowanie bardziej zglobalizowane).

Contributors

 • Department of Economics University of Economics in Katowice

References

 • Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: PIW.
 • Budnikowski, A. (2000). Globalizacja a integracja. Warszawa: SGH.
 • Casseli, M. (2008). Measuring … What? Note on Some Globalization Indices. Globalizations, 5(3), 383–404. DOI: 10.1080/14747730802252529.
 • Dicken, P. (1998). Global shift: transforming the world economy. London: Paul Chapman Publishing.
 • Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index of Globalization. Applied Economics, 10, 1091–1110. DOI: org/10.1080/ 00036840500392078.
 • Dreher, A., Gaston, N., Martens, P. (2008). Measuring globalization – gauging its consequences. New York: Springer.
 • Figge, L., Martens, P. (2014). Globalisation Continues: The Maastricht Globalisation Index Revisited and Updated. Globalizations, 11, 875–893. DOI: 10.1080/ 14747731.2014.887389.
 • Flejterski, S., Wahl, P. T. (2003). Ekonomia globalna. Synteza. Warszawa: Difin.
 • Gozgor, G. (2018). Robustness of the KOF index of economic globalization. World Economy, 41(2), 414–430. DOI: 10.1111/twec.12546.
 • Gygli, S., Haelg, F., Potrafke, N., Sturm, J-E. (2019). The KOF Globalization Index – Revisited. The Review of International Organizations, 14(3), 543–574. DOI: 10.1007/s11558-019-09344-2.
 • KOF Index of Globalization. Retrieved from: http://www.globalization.ethz.ch (2019.08.1).
 • Liberska, B. (2002). Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej. In: B. Liberska (Ed.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania (pp. 17–37). Warszawa: PWE.
 • Lockwood, B. (2004). How Robust is the Foreign Policy/Kearney Globalization Index? World Economy, 27(4), 507–523. DOI: 10.1111/j.0378-5920.2004.00611.x.
 • Lockwood, B., Redoano, M. (2005). CSGR working paper. Technical report, 155(04).
 • Martens, P., Castelli, M., De Lombaerde, P., Figge, L., Scholte, J. A. (2015). New Directions in Globalization Indices. Globalizations, 12, 217–228. DOI: 10.108014747731.2014.944336.
 • Martens, P., Dreher, A., Gaston, N. (2010). Globalisation, the global village and the civil society. Futures, 42, 574–582. DOI: 10.1016/j.futures.2010.01.008.
 • Measuring globalization (2001). Foreign Policy, 22, 56–65.
 • Potrafke, N. (2015). The evidence on globalisation. The World Economy, 38(3), 509–522. DOI: 10.1111/twec.12174.
 • Scholte, J. A. (2008). Defining Globalisation. World Economy, 31(11), 1471–1502. DOI: 10.1111/j.1467-9701.2007.01019.x.
 • Swadźba, S. (2007). Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Swadźba, S. (2018). Globalization in the new countries of the European Union. In: Proceedings of 187th International Scientific Conference Globalization and its socio-economic consequences. Zilina: University of Zilina, 952–971. Also available: https://ke.uniza.sk/en/conference.
 • Swadźba, S. (2020). Globalization and economic growth in highly developed countries, SHS Web of Conferences, 74, 05025. DOI: 10.1051/shsconf/20207405025.
 • Szymański, W. (2004). Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji. Warszawa: Difin.
 • Villaverde, J., Maza, A. (2011). Globalization. Growth and convergence. The World Economy, 34(6), 952–971. DOI: 10.1111/j.1467-9701.2011.01.359.x.
 • Vujakovic, P. (2010). How to measure Globalisation? A New Globalisation Index (NGI). Atlantic Economic Journal, 38(2), 237–237. DOI: 10.1007/s11293-010-9217-3.
 • World Bank Database. Retrieved from: https://data.worldbank.org (2019.08.1).
 • Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-381cbef7-e6c1-42de-a756-371cbaa334f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.