PL EN


Journal
2016 | 20 | 3(44) | 23-38
Article title

Ecological challenges to ethics

Content
Title variants
PL
Ekologiczne wyzwania dla etyki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article is an attempt to shed new light on the environmental challenges of ethics related to over‑exploitation of the world by humanity. This article aims to formulate guidelines for the project of new ethics that will be able to respond to these challenges, to appreciate the intrinsic value of the world without diminishing the value of human being. The starting point of the analysis is the increase of ecological awareness, observable both among scientists and politicians as well as among citizens and the Church. In the next part of the article, contemporary ecological ethics are compared with traditional anthropocentric ethics. The paper presents the diagnosis of the reasons for the exploitation of nature resulting with ecological crisis and offers a method of overcoming the crisis. It argues in favour of anthropocentrism, but rejects its radical version. In the last part of the paper there is a proposal to create a new ethics, appropriate for us and the world, which would be an extension and refinement of Christian ethics in dialogue with contemporary secular trends.
PL
Artykuł jest próbą rzucenia nowego światła na ekologiczne wyzwania etyki, związane z nadmierną eksploatacją świata przez człowieka. Celem artykułu jest sformułowanie wskazówek dla skonstruowania projektu nowej etyki, która będzie w stanie odpowiedzieć na te wyzwania, docenić wartość wewnętrzną świata bez pomniejszenia wartości człowieka. Punktem wyjścia analiz jest wzrost świadomości ekologicznej, dający się zaobserwować zarówno wśród naukowców i polityków jak i wśród obywateli. Równolegle wzrastała też świadomość ekologiczna w Kościele. W kolejnej części zestawiane są współczesne etyki ekologiczne z tradycyjną, antropocentryczną etyką. Przybliżone zostają zarówno diagnozy powodów przyzwolenia na eksploatację przyrody, której konsekwencją jest kryzys ekologiczny, jak i metody wyjścia z tego kryzysu. Artykuł broni antropocentryzmu, chociaż odrzuca jego radykalną wersję. W ostatniej części artykułu pojawia się propozycja stworzenia nowej etyki, na miarę człowieka i świata, która byłaby rozwinięciem i udoskonalaniem etyki chrześcijańskiej w dialogu ze współczesnymi świeckimi nurtami.
Journal
Year
Volume
20
Issue
Pages
23-38
Physical description
Contributors
 • The Pontifical University of John Paul II in Krakow
References
 • Bauman Z., Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa 2006.
 • Carson R., Silent spring, Boston 1962.
 • Compedium of the Social Doctrine of the Church, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio‑dott‑soc_en.html (05.09.2016).
 • Devall B., Sessions G., Ekologia głęboka. Żyć w przekonaniu, iż Natura coś znaczy, przekł. E. Marglewicz, Warszawa 1995.
 • Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przekł. B. Pietrzyk, Kraków 2004.
 • Pope Francis, Encyclical Laudato si’.
 • Janusz W., Ekorozwój bez niedomówień, „Aura” (1998) nr 12, s. 4–6.
 • John Paul II, Encyclical Centesimus annus.
 • Kołakowski L., O szacunku dla natury, [in:] L. Kołakowski, Mini‑wykłady o maxi‑sprawach, Kraków 2008, s. 122–127.
 • Lymbery P., Oakeshott I., Farmageddon: the true cost of cheap meat, London 2014.
 • Nowicki M., Polityka ekorozwoju Polski. Wyzwania stojące przed ludzkością w XXI wieku, [in:] Ziemia domem człowieka, t. 2, red. J. L. Krakowiak, Warszawa 1997, s. 59–79.
 • Schumacher E. F., Małe jest piękne, przeł. E. Szymańska, J. Strzelecki, Warszawa 1981.
 • Singer P., Practical ethics, Cambridge 1993.
 • Skolimowski H., Filozofia żyjąca. Ekofilozofia jako drzewo życia, Warszawa 1993.
 • Skolimowski H., Powstanie i rozwój filozofii ekologicznej widziane z perspektywy osobistej, [in:] Wokół eko‑filozofii, red. A. Papuziński, Z. Hull, Bydgoszcz 2001.
 • Skolimowski H., Wizje nowego milenium, Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-382194de-2274-4116-adcc-2828837e5f44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.