PL EN


2013 | 2 | 3 | 42-54
Article title

Inicjatywa Jeremie w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2007–2013 i jej funkcjonowanie w Polsce

Content
Title variants
EN
JEREMIE Initiative in the Cohesion Policy of the European Union for 2007–2013 and its implementation in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inicjatywa Jeremie została utworzona w związku z modyfikacją polityki spój-ności na lata 2007–2013. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie dostępu do kapitału MŚP w postaci preferencyjnych pożyczek i poręczeń kredytów. W Polsce inicjatywę tę wdrożyło sześć województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Województwa te przeznaczyły na realizację tej inicjatywy środki z Regionalnych Programów Operacyjnych. W perspektywie finansowej na lata 2014–2020 inicjatywa Jeremie będzie kontynuowana. Jednak na jej realizację przeznaczy się więcej środków, aniżeli w latach 2007–2013.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
42-54
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab. Katedra Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot., dwierzba@wzr.ug.edu.pl
References
 • 1.Czykier-Wierzba D. (2008), Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007–2013, „Wieś i Rolnictwo” nr 3.
 • 2. Daniluk D. (2012), Kredyty z Unii mają przyszłość. „Rzeczpospolita” 13 lipca.
 • 3. Decyzja Rady z 6 października 2006 roku w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, Dz. Urz. UE L 291/11, 21.10.2006.
 • 4. Inicjatywa Jeremie, http//www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Ak-tualności/Strony/Jeremie_240310.aspx 12.12.2012.
 • 5. Inicjatywa Jeremie dla rozwoju Polski, http://www.jeremie.com.pl/, dostęp dnia 8.03.2013.
 • 6. Inicjatywa: Jeremie i Jessica, http//www.rpo.wzp.pl/rpo/konferencja/ inicjatywa_jeremie_ i_jessica.htm, dostęp dnia 4.02.2013.
 • 7. Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska, Luksemburg 2010.
 • 8. Jahns H. (2012), Cała Europa chce więcej pożyczek, „Rzeczpospolita” 23 listopada.
 • 9. Kaczor T. (2013), Czas na tanie gwarancje dla firm, „Rzeczpospolita” 20 lutego.
 • 10. Kała J. (2012), Inicjatywa Jeremie, „Rzeczpospolita” 28 listopada, dodatek „Środki unijne”.
 • 11.Kasiewicz S., Kurkliński L., Marcinkowska M. (2013), Sektor bankowy
 • – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?, Warszawski Instytut Ban-kowości, Warszawa.
 • 12. Kierzkowski T. (2012), Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programu operacyjnego na lata 2014–2020, „Fundusze Europejskie” nr 6/7.
 • 13. Kościjańczuk L. (2011), Jeremie pomaga najmniejszym, „Fundusze Europejskie” nr 5.
 • 14. Niklewicz K. (2010), Rok 2014: rewolucja w funduszach, „Gazeta Wyborcza” 8 października.
 • 15. Oręziak L. (2009), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 16. Osiecki A. (2012a), ETO studzi pożyczkowe plany Brukseli, „Rzeczpospolita” 2 kwietnia.
 • 17. Osiecki A. (2012b), Dolny Śląsk postawił na pożyczki, „Rzeczpospolita” 14 grudnia, dodatek „Pieniądze z Unii”.
 • 18. Osiecki A. (2012c), Mazowsze na finiszu zwiększa pulę zwrotnej pomocy finansowej, „Rzeczpospolita” 14 grudnia, dodatek „Pieniądze z Unii”.
 • 19. Osiecki A. (2012d), Pionierskie podejście Kujaw, „Rzeczpospolita” 14 grudnia, dodatek „Pieniądze z Unii”.
 • 20. Osiecki A. (2012e), Pomorze – bogata oferta pomocy zwrotnej dla firm i sa-morządów, „Rzeczpospolita” 14 grudnia, dodatek „Pieniądze z Unii”.
 • 21. Osiecki A. (2012f), Pożyczki dla firm i na rewitalizację, „Rzeczpospolita” 14 grudnia, dodatek „Pieniądze z Unii”.
 • 22. Osiecki A. (2013), Miliard już u przedsiębiorstw, „Rzeczpospolita” z dnia 10 kwietnia.
 • 23. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dz. Urz. UE L 371, 27.12.2006.
 • 24. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Dz. Urz. UE L 371, 27.12.2006.
 • 25. Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z dnia 26 paździer-nika 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz. U. Nr 245, poz. 1461.
 • 26. Strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia a reforma europejskiej polityki wspólnotowej (2006), Komisja Europejska, Luksemburg.
 • 27. Rozwijające się regiony – rozwijająca się Europa (2007), czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Luksemburg.
 • 28. Wsparcie dla przedsiębiorców (2012), „Rzeczpospolita” 28 listopada, dodatek „Środki unijne”.
 • 29. Zdziebło A. (2012), Mniej dotacji, więcej pożyczek i poręczeń, „Rzeczpospolita” 12 października.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38259437-ef90-4a85-8b3b-749b76390603
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.