PL EN


2016 | 10 | 1 | 107-117
Article title

Hermeneutyka biblijna i teologia hermeneutyczna

Authors
Content
Title variants
EN
Biblical and theological hermeneutics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Biblia zawiera w sobie pewien „paradoks hermeneutyczny”. Polega on na tym, że z jednej strony Pismo Święte zawiera w sobie sens obiektywny (doktrynalny) niepodlegający interpretacji wierzącego, z drugiej zaś słowo Boże w nim zawarte stanowi przestrzeń osobistego spotkania człowieka z Bogiem i nieodłącznej egzystencjalnej i podmiotowej interpretacji tekstu natchnionego. Rodzi się zatem pewien problem interpretacyjny, polegający na konieczności przedstawienia odpowiedniej hermeneutyki, dzięki której będzie możliwe dokonanie korelacji sensu obiektywnego (doktrynalnego) z sensem osobistym. Jednakże do satysfakcjonującegonrozwiązania owego „paradoksu hermeneutycznego” nie wystarczy wskazać jedynie na odpowiednie zasady interpretacji tekstu natchnionego. Potrzeba tutaj całościowego podejścia do Objawienia właśnie na sposób hermeneutyczny. Biblia, jak każda narracja, domaga się odpowiedniej interpretacji. Domaga się zatem teologii hermeneutycznej, która respektując metodologiczne kanony, będzie „sztuką interpretacji” słowa Bożego.
EN
The fi rst part of this paper is dedicated to a problem of correlation between doctrinal sense of the Bible and personal and subjective interpretation of the word of God in the believers’ life. The Bible demands a proper interpretation, calls for a theology which will be the art of interpreting the word of God which respecting the methodological canons. Therefore, we lean not only on the issue of biblical hermeneutics, but go a step further and take into consideration the issue of theology as ars interpretandi of Revelation.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
107-117
Physical description
Contributors
  • doktor teologii dogmatycznej, personalista
References
  • Barth G., Hermeneutyka osoby, Lublin 2013.
  • Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum Domini”, Watykan 2010.
  • Św. Hieronim, Epistula, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 55.
  • Hryniewicz W., Hermeneutyka w dialogu, Opole 1998.
  • Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Watykan 1993.
  • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum”, Watykan 1965.
  • Strzelczyk G., Doświadczenie wiary a teologia. Próba wstępnej systematyzacji problematyki, TwP 1 (2007), nr 1, s. 37–49.
  • Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. I–XXXV, oprac. P. Bełch, Londyn 1975.
  • Winling R., Teologia współczesna, Kraków 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3826a442-a237-479e-b12d-2658f0f19972
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.