PL EN


2018 | 45 | 3(528) | 14-20
Article title

POLITYKA I SYTUACJA MIESZKANIOWA JAKO CYWILIZACYJNE WYZWANIE – POLSKA I ŚWIAT

Selected contents from this journal
Title variants
EN
RESIDENTIAL POLICY AND SITUATION AS A CIVILIZATIONAL CHALLENGE. POLAND AND THE WORLD
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The features of the housing policy and housing situation in Poland are a testimony to the structural housing crisis, tightened after 2008 by the structural crisis of capitalism. Challenges in this area are treated in the article as a part of threats and opportunities for the development of the inhabited space and the entire space of living in humanity. Such a message is also supposed to justify the need to search for ways to repair and transform the development of Western civilization focused on balancing the development of living space, through a more comprehensive implementation of sustainable development with a pro-residential slope. This kind of rooting of habits that counteract the mega-crisis and mega-violence requires global thinking and action from the local to the global dimension.
PL
Cechy polityki i sytuacji mieszkaniowej w Polsce są świadectwem strukturalnego kryzysu mieszkaniowego zaostrzonego po 2008 r. strukturalnym kryzysem kapitalizmu. Wyzwania w tym zakresie traktowane są w artykule jako cząstka zagrożeń i szans rozwoju przestrzeni zamieszkanej i całej przestrzeni zamieszkiwania ludzkości. Przekaz taki ma także uzasadnić konieczność poszukiwań sposobów naprawy i przekształceń rozwoju cywilizacji zachodniej skoncentrowanej na równoważeniu rozwoju przestrzeni zamieszkiwania przez wydatniejszą realizację zrównoważonego rozwoju o nachyleniu promieszkaniowym. Tego typu zakorzenienie zamieszkiwania przeciwdziałające megakryzysowi i megaprzemocy wymaga globalnego myślenia i działania od wymiaru miejscowego do światowego.
Year
Volume
45
Issue
Pages
14-20
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa
References
 • Alvarez L.J., Cabrero A. (2010), Does housing really lead the business cycle?, ,,Documentos de Trabajo” Nr 1024, Banco de Espana, Madrid.
 • Andrzejewski A. (1977), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1914–1974, PWE, Warszawa.
 • Andrzejewski A. (1987), Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa.
 • Bauman Z. (2016), Nieprawda, że ignorancja stała się wartością, wywiad Zygmunta Baumana, udzielony włoskiej gazecie „La Republica” w czerwcu 2016 http://krytykapolityczna.pl/swiat/bauman-goldkorn-wywiad/ [dostęp 10.03.2017].
 • Braudel F. (1999), Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa.
 • Cesarski M. (2007), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988–2005 – dziedzictwo i przemiany, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cesarski M. (2009), Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospodarcze XX i XXI w., w: J. Osiński (red. nauk.), Wymiary kryzysu – przyczyny, przejawy, prognozy i środki zaradcze, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cesarski M. (2012a), Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej – kwestie równoważenia rozwoju, „Studia i Prace KES”, nr 3.
 • Cesarski M. (2012b), Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania – rola infrastruktury osadniczej, „Studia i Prace KES”, nr 2 (10).
 • Cesarski M. (2013a), Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918–2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cesarski M. (2013b), Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej – sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego, w: J. Osiński (red. nauk.), Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cesarski M. (2016a), Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych i rodzin w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/inne/ [dostęp 30.04.2017].
 • Cesarski M. (2016b), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002–2014 – światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cesarski M. (2016c), Sprawiedliwość społeczna migracji osiedleńczych w kapitalizmie, w: J. Osiński (red. nauk.), Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Demographic change will have big economic impacts (2015), „The Economist”, Sep 26th.
 • Demographic Yearbook (2013 i 2016), UN, New York.
 • Dol K., Haffner M., red. (2010), Housing statistics in the European Union 2010, OTB Research Institute for the Built Environment, Delft University of Technology, Hague.
 • Eurostat (2011), Population projections 2010–2060, Luxembourg.
 • Fading echoes. East Germany’s population is shrinking (2017), „The Economist”, Apr 15th.
 • GUS (2003), Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, Warszawa.
 • GUS (2012), Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna, Narodowy Spis Powszechny 2011, Warszawa.
 • GUS (2013a), Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS Warszawa.
 • GUS (2013b), Mieszkania, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
 • GUS (2013c), Zamieszkane budynki, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
 • GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014–2050, Warszawa.
 • GUS (2016), Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r., Warszawa.
 • Harvey D. (2012), Bunt miast. Prawo do miast i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Heidegger M. (1977), Budować, mieszkać myśleć, w: M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Czytelnik, Warszawa.
 • House prices are on the rise again around the world (2015), „The Economist”, Oct 3.
 • Household composition statistics (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_composition_statistics#Main_tables [dostęp 15.09.2015].
 • Household composition statistics Eurostat (2016), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_composition_statistics#Source_data_for_tables_and_figures_.28MS_Excel.29 [dostęp 15.04.2017].
 • Kunicki-Goldfinger W.J.H. (1993), Znikąd do nikąd, PIW, Warszawa.
 • Kuźniarz B. (2014), Świętość pracy. Posłowie, w: T. Eagleton, Dlaczego Marks miał rację, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Mitterer J. (2004), Ucieczka od dowolności, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • New OECD Affordable Housing Database (2016), http://www.oecd.org/social/affordable-housing-database.htm [dostęp 15.04.2017].
 • Nowak A.W. (2008), Przyszłość nie jest już tym, czym była kiedyś, Przedmowa, w: I. Wallerstein, Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka, Poznań.
 • Okólski M., Kaczmarczyk P. (2013), Przyszłość demograficzna Polski, „Opinie i Rekomendacje OBMF” nr 1.
 • Oniszczuk J. (2014), Budowanie nowoczesnej polis, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Oniszczuk J. (2017), Przemoc, pokój, prawa człowieka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013–2060) (2015), Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Tugendhat E. (1999), Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Wallerstein I. (2008), Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, Oficyna Wydawnicza ,Bractwa Trojka, Poznań.
 • Wojtkun G. (2008), Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Wizje a rzeczywistość, „Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej” nr 591(nr 46), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin.
 • World population ageing (2013), UN, New York.
 • Założenia polityki ludnościowej Polski 2013 (2014), Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-383ed461-ed35-405a-aeda-5c8532faca24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.