PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 171-184
Article title

Polskie księgozbiory i polonika w zbiorach białoruskich

Authors
Content
Title variants
EN
Polish and Polonica collections in Belarusian institutions
Languages of publication
PL EN DE RU
Abstracts
PL
Ze względu na wspólną przeszłość, sięgającą korzeniami wieloetnicznej i wielojęzycznej dawnej Rzeczypospolitej, rzeczą naturalną jest obecność licznych poloników w zbiorach białoruskich. Druki te zostają ujawnione m.in. dzięki postępującym pracom nad stworzeniem pełnego bibliograficznego katalogu-repertuaru drukowanej książki na Białorusi (od 1517 r.) oraz bibliograficznego rejestru zabytków książkowych. W związku z tym obszary badawcze polskich i białoruskich bibliologów nierzadko pokrywają się, co sprzyja działaniom zespołowym i projektowym, aktywnie prowadzonym od lat 90. XX w. W artykule przedstawiono liczne przykłady zrealizowanych badań indywidualnych i instytucjonalnych, w wyniku których dokonano rejestracji historycznych księgozbiorów w zasobach białoruskich, w tym zawierających cenne polonika. Efekty tych działań pozwalają na określenie tematyki i kierunków dalszych wspólnych przedsięwzięć badawczych.
EN
Due to the common past, rooted in the multi-ethnic and multi-lingual Polish-Lithu- anian Commonwealth, it’s natural to see the presence of many Polonica in the Belarusian collections. They have been revealed during works on a complete bibliographical catalogue of printed books in Belarus (from 1517), and bibliographical register of book monuments. Therefore, research areas the Polish and Belarusian book scientists overlap quite frequently, influencing positively team and project work, actively pursued since the 90’s of the 20th century. The paper presents many examples of individual and institutional studies, resulting in registration of historical book collections, including valuable Polonica. These effects enable indication of problems and trends in future common projects.
Contributors
References
 • Jaroszewicz-Pieresławcew Z., Księgozbiory z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Stan badań i postulaty badawcze, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 2, red. W. Walczak i K. Łopatecki, Białystok 2010, s. 75-84.
 • Kałamajska-Saeed M., Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w Grodnie. Inwentarz z 1925 r. i stan współczesny, Wrocław 2015.
 • Kireeva G., Książki z nieświeskiej biblioteki Radziwiłłów w zbiorach Biblioteki Narodowej Białorusi, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2011, t. 41, s. 61-66.
 • Kisarauskas V., Lietuvos knygos ženklai. 1518-1918, Vilnius 1984.
 • Kovkiel L., Slizienių šeimos knygos ir knygų rinkiniai XIX a., [w:] Liubavas : Rapolas Slizienis, Liubavas 2017, s. 91-107.
 • Mieczkowska H., «Polonicum» – definicja pojęcia, zakres doboru materiału, zastosowanie w bibliografii, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2015, t. 9, s. 21-30.
 • Milewska L., Powstanie Biblioteki Historycznej w Grodnie w 1937 r., „Białostocczyzna” 1998, nr 2 (50), s. 138-142.
 • Nastulczyk T., Piśmiennictwo wielojęzyczne a problem bibliografii narodowych, [online] <http://www.estreicher.uj.edu.pl/pdf/web/viewer.html?file=tnpw_pl.pdf> [dostęp 23.05.2017].
 • Polska-Białoruś – wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939. Tom 1.: Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego, oprac. i red. nauk. E. Rosowska [i in.], Warszawa 2013.
 • Roszczina T., Druki wydane w Lublinie z XVII-XVIII wieku w zbiorach Narodowej Biblioteki Białorusi, [w:] Lublin a książka [materiały z konferencji naukowej Lublin-Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002 r.], pod red. A. Krawczyka, E. Józefowicz-Wisińskiej Lublin 2004, s. 229-234.
 • Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator. 1: Polskie i polonijne księgozbiory instytucji, oprac. B. Bieńkowska, E. Maruszak, J. Puchalski. Warszawa 2009.
 • Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator. 2: Polonika w bibliotekach obcych, oprac. B. Bieńkowska, E. Maruszak, J. Puchalski. Warszawa 2016.
 • 450 год беларускага кнігадрукавання, 1517-1967: [зборнік артыкулаў], [рэдкаллегія: К. К. Атраховіч і інш.], Мінск 1968
 • Бе¬ларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зборнік навуковых артыкулаў: у 2 ч. [Вып. 1], Мінск 2006.
 • Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 2, Мінск 2008.
 • Беларуская кні¬га ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: гісторыя і сучаснасць: зборнік навуковых артыку¬лаў. [Вып. 3], Мінск 2011.
 • Беларуская кні¬га ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: вылучэнне і захаванне: зборнік навуковых артыку¬лаў. [Вып. 4], Мінск 2012.
 • Беларуская кні¬га ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зборнік навуковых прац. Вып. 5: Слова. Мова. Тэкст. Духоўны патэнцыял кніжнай культуры, Мінск 2014.
 • Беларуская кні¬га ў кантэксце сусветнай кніжнай культурыю. Вып. 6: Часапрастора кнігі і бібліятэкі: навуковае і культурнае ўзаемадзеянне: зборнік навуковых і літаратурна-мастацкіх прац, ахвяраваных Валерыю Герасімаву да 60-годдзя з дня нараджэння, Мінск 2015.
 • Берасцейскія кнігазборы: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання», Брэст, 30-31 кастрычніка 2008 г., склад. А.М. Мяснянкіна, Т.С. Кавенька, пад агул. рэд. М.В. Нікалаева, Брэст 2010.
 • Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследвання: матэрыялы і даклады ІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 31 мая – 3 чэрвеня 2012 г., склад. А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька, пад агул. рэд. М.В. Нікалаева, Брэст 2013.
 • Берасцейскія кнігазборы. Праблемы і перспектывы даследавання: матэрыялы і даклады III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 22-25 верасня 2015 г., склад. А.М. Мяснянкіна, пад агул. рэд. М. В. Нікалаева, Мінск 2016.
 • Берасцейскія кнігазборы: Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры ХVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання. Матэрыялы і даклады міжнароднага круглага стала, Брэст, 29-31 мая 2013 г., складальнікі А.М. Мяснянкіна, Т.С. Кавенька, пад агульнай рэдакцыяй М.В. Нікалаева, Брэст 2014.
 • Березкина Н.Ю., История книжной культуры Беларуси в исследованиях белорусских и польских авторов, [in:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 2, Мінск 2008, s. 47-53.
 • Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации: каталог изданий из фонда Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. XV-XVI века, сост. А. В. Стефанович, М. М. Лис, редкол. Н. Ю. Березкина (гл. ред.), Минск 2010.
 • Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации: каталог изданий из фонда Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. XVII век, сост. А.В. Стефанович, М.М. Лис, редкол. Н.Ю. Березкина (гл. ред.), ред. библиогр. записей О.М. Дрозд, И.Л. Мурашова, Минск 2012.
 • Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации: каталог изданий из фонда Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. XVIII век. Кн. 1: (1701-1750), сост. А.В. Стефанович, М.М. Лис, редкол. Н.Ю. Березкина (гл. ред.), ред. библиогр. записей О.М. Дрозд, И.Л. Мурашова, Минск 2013.
 • Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills’ of Nesvizh Ordynation: каталог изданий из фонда Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. XVIII век. Кн. 2: (1751-1770), сост. А.В. Стефанович, М.М. Лис, ред. библиогр. записей О.М. Дрозд, И.Л. Мурашова, редкол. Н.Ю. Берёзкина (гл. ред.), Минск 2014.
 • Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills’ of Nesvizh Ordynation: каталог изданий из фонда Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. XVIII век. Кн. 3: (1771-1785), сост. А.В. Стефанович, М.М. Лис, ред. библиогр. записей О.М. Дрозд, И.Л. Мурашова, редкол. А.И. Груша (гл. ред.), Минск 2014.
 • Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills’ of Nesvizh Ordynation: каталог изданий из фонда Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. XVIII век. Кн. 4: (1786-1800), сост. А.В. Стефанович, М.М. Лис, ред. библиогр. записей О.М. Дрозд, И.Л. Мурашова, редкол. А.И. Груша (гл. ред.), Минск 2015.
 • Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordynation: каталог изданий из фондов Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси: XIX век: 1801-1830. В 2 кн. Кн. 1: (A-M), сост. А.В. Стефанович, М.М. Лис, ред. библиогр. записей О.М. Дрозд, И.Л. Мурашова, редкол. А.И. Груша (гл. ред.), Минск 2016.
 • Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordynation: каталог изданий из фондов Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси: XIX век: 1801-1830. В 2 кн. Кн. 2: (N-Z), сост. А.В. Стефанович, М.М. Лис, ред. библиогр. записей О.М. Дрозд, И.Л. Мурашова, редкол. А.И. Груша (гл. ред.), Минск 2016.
 • Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordynation: каталог изданий из фондов Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси: XIX век: 1831-1865. В 3 кн. Кн. 1: (A-К), сост. А.В. Стефанович, М.М. Лис, ред. библиогр. записей О.М. Дрозд, И.Л. Мурашова, редкол. А.И. Груша (гл. ред.), Минск 2017 .
 • Библиотека Хрептовичей, 2-е изд., Cоставители Л.Г. Кирюхина, Л.А. Дубровина; под научной редакцией Л.Г. Кирюхиной, Т.И. Рощиной, Минск 2010. [DVD-ROM].
 • Билевич В.В., Збралевич Л.И., Польские издания XVI-XVIII веков в фондах библиотек Белоруссии, [in:] Библиотечное дело и библиография в системе библиотек Академии наук БССР, Минск 1976, s. 57-71.
 • Билевич В.В., Старопечатные иностранные книги естественнонаучной тематики в фондах ЦНБ НАН Беларуси, [in:] Путь длиною в полстолетия. К 50-летию образования отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Минск 2015, s. 16-29.
 • Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: новыя даследванні і матэрыялы = Biblia Brzeska – unikatowy zabytek kultury XVI wieku: nowe badania i materiały, склад. А.М. Мяснянкіна, пад агул. рэд. В. Валецкага, Мінск 2015
 • Вашкевич И.Е., Издания XVIII в. на польском языке в коллекциях НИО книговедения Национальной библиотеки Беларуси: проблемы выявления, исследования и научной обработки, [in:] Международная электронная конференция Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной (ноябрь 2007 г.) [online] <http://www.knizhkult.narod.ru/Vashkevich.htm> [dostęp 23.05.2017].
 • Вашкевич И.Е., Полоника XVIII в. в фонде НИО книговедения Национальной библиотеки Беларуси: проблемыи перспективы выявления, научной обработки и исследования, [in] Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 9, Мінск 2007, s. 220-227.
 • Вашкевич И.Е., Травник Симона Сирениуса в фонде Национальной библиотеки Беларуси, [in:] Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 14, Мінск 2012, s. 108-119.
 • Герасімаў В.М., Гістарычныя калекцыі ў структуры фонду аддзела страдрукаў і рэдкіх выданняў Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, [in:] Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 15, Мінск 2013, s. 277-283.
 • Герасімаў В., Кнігазнаўчыя даследаванні Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, [in:] Беларуская кні¬га ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры… Вып. 2, Мінск 2008, s. 99-113.
 • Герасімаў В., Кніжніца Дома Урада і яе скарбы (да 80-годдзя Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь), [in:] Беларуская кні¬га ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры… Вып. 5, Мінск 2014, s. 180-199.
 • Голенченко Г.Я., Библиографический список белорусских старопечатных изданий XVI-XVIII вв., Минск 1961; Кніга Беларусі (1517-1917) = Книга Белоруссии (1517-1917): зводны каталог, [складальнікі: Г.Я. Галенчанка, Т.В. Непарожная, Т.К. Радзевіч; навуковыя рэдактары: С.Х. Александровіч, Н.Б. Ватацы, І.П. Хаўратовіч], Мінск 1986.
 • Джумантаева Т., Ашуева В., Полацкаму музею беларускага кнігадрукавання – 20. „Роднае Слова” 2010, № 8, s. 96-99.
 • Доўнар Л.І., Беларуская кніга як універ¬сум нацыянальнай культуры, [in:] Беларуская культура ва ўмовах глабалізацыі: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 35-год¬дзю БДУКМ (3 снежня 2010 г.), Мінск 2011, t. 2, s. 92-96.
 • Доўнар Л.І., Гісторыя беларускай кнігі: вучэбны дапаможнік, Мінск 2012.
 • Доўнар Л., Кніжная справа ў Мінску (канец XVIII – пачатак XX стагоддзяў), Мінск 2015.
 • Доўнар Л., Праблемнае поле беларускай кнігазнаўчый навукі і адукацыі, [in:] Бе-ларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зборнік навуковых артыкулаў: у 2 ч. [Вып. 1], Ч. 2, Мінск 2006, s. 204-209.
 • Доўнар Л.І., Рэгіянальныя даследаванні гісторыі кнігі ў Беларусі: да пытання аб рэгіянальным кнігазнаўстве, [in:] Библиотеки и политика открытого доступа к информации и знаниям: материалы VII Международных книговедческих чтений, Минск, 10-11 ноября 2011 г., Минск 2011, s. 62-71.
 • Збралевич Л.И., Из истории формирования фондов отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси, [in:] Путь длиною в полстолетия. К 50-летию образования отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Минск 2015, s. 239-246.
 • Збралевич Л.И., Редкие книги и рукописи в фондах библиотеки Академии наук БССР, [in:] Библиотечное дело и библиография в системе библиотек Академии наук БССР, Минск 1976, s. 37-46.
 • Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 1-19, Мінск 1995-2016.
 • Каталог выданняў XV-XVI стагоддзяў. З фондаў Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея. Аўтары-складальнікі В.І. Шоцік, А.І. Саўчук, Г.Г. Паўлоўская. Слонім 2003.
 • Каляга А., Фонд Слізняў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Гродна: агляд крыніц, [in:] Гродна і гродзенцы: дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада). Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гродна 2008, s. 109-112.
 • Киреева Г.В., Провененции на польских старопечатных книгах в фонде Национальной библиотеки Беларуси, [w:] Libri recogniti. Nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii = Новые инспирации для исследований польских старопечатных изданий по библиотекам России, Белоруссии, Украины, Литвы и Финляндии, pod red. S. Siess-Krzyszkowskiego i W. Waleckiego, Kraków 2013, s. 115-130.
 • Кніга Беларусі, 1517-1917 [Электронны рэсурс]: зводны каталог, складальнікі: Г.У. Кірэева, А.А. Суша, К.В. Языковіч; рэдактары: Г.У. Кірэева (адказны рэдактар) [і інш.], Мінск 2005 [CD-ROM].
 • Книга в Белоруссии: сборник материалов научной конференции, редкол. Г.Я. Голенченко и др., Минск 1988.
 • Лаврик Ю.Н., К проблеме изучения книжных собраний францисканцев-обсервантоin: (Попытка реконструкции библиотеки бернардинского писателя ХVIII в. о. Михаила Пашкевича), [in:] Берковские чтения «Книжная культура в контексте международных контактов. 2011»: Материалы Международной конференции (Минск, 25-26 мая 2011г.), Минск, Москва 2011, s. 202-206.
 • Лаўрык Ю., Беларускія кніжныя інскрыпцыі XVI-XVIII стст., [in:] Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 6, Мінск 2004, s. 114-162.
 • Лаўрык Ю.М., Бібліятэка нясвіжскіх дамініканаў напрыканцы XVIII ст., [in:] Материалы Международного конгресса “Библиотека как феномен культуры” (Минск, 23-24 октября 2013 г.), Минск 2013, s. 153-161.
 • Лаўрык Ю.М., Віленскія выданні Статута Вялікага Княства Літоўскага ў зборах Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, [in:] Матэрыялы ІХ Кнігазнаўчых чытаннях «Статут ВКЛ у гісторыі культуры Беларусі» (Мінск, 18-19 красавіка 2013), Мінск 2013, s. 48-55.
 • Лаўрык Ю.М., Выдавецкія характарыстыкі кніжнай прадукцыі Радзівілаўскай (езуіцкай) друкарні ў Нясвіжы 2-й пал. XVIII ст. (на падставе збораў Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь), [in:] Матэрыялы ХХ Міжнародных Кірыла-Мяфодзеўскіх чытанняў, прысвечаных Дням славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 20-23 мая 2014 г.): зборнік навуковых артыкулаў, Мінск 2014, s. 145-150.
 • Лаўрык Ю. М., Выданні нясвіжскай езуіцкай друкарні 2-й паловы XVIII ст. у фондах Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, [in:] Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 16, Мінск 2013, s. 169-179.
 • Лаўрык Ю.М., Два тамы трактата А. Танэра «Universa Theologia Scholastica» з Ружанскай бібліятэкі Сапегаў (у фондах Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь), [in:] Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання XIV-ХХ ст.: Матэрыялы і даклады ІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Брэст, 31 мая - 3 чэрвеня 2012 г.), Брэст 2013, s. 417-423.
 • Лаўрык Ю.М., Кнігазнаўчыя даследаванні ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі, [in:] Беларуская кні¬га ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры… Вып. 2, Мінск 2008, s. 114-118.
 • Лаўрык Ю.М., Кнігі і брашуры з фонду Бібліятэкі Беларускага музея імя І. Луцкевіча ў Вільні ў зборах НГМ РБ, „Музейны Веснік” 2011, Вып. 5, s. 19-24.
 • Лаўрык Ю.М., «Я нічога не чытаў апрача гісторыкаў і класікаў…”, або «Шляхціц Завальня» з гледзішча кнігазнаўцы, „Музейны Веснік” 2011, Вып. 5, s. 94-104.
 • Лявончыкаў В.Е., Беларуская кніга: падыходы да вызначэння зместу і аб’ёму паняцця, [in:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры. [Вып. 1], ч. 1, Мінск 2006, s. 13-19.
 • Мякишев В.П., Возвращенное наследие. Об экземпляре Литовского Статута 1588 года из фондов Музея истории Могилева, [in:] Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікаў VIІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 26-27 чэрвеня 2013 г., Магілёў 2013, s. 248-260.
 • Нікалаеў М.В., Гісторыя беларускай кнігі. Т. 1: Кніжная культура Вялікага княства Літоўска¬га, Мінск 2009.
 • Нікалаеў М.В., Доўнар Л.І., Лукоўская М.А., Матульскі Р.С., Гісторыя беларускай кнігі. У 2 т. Т. 2: Кніжнасць новай Беларусі (ХІХ-ХХІ стст.), Мінск 2011.
 • Radziviliana: дакументальныя помнікі з фондаў НББ: творы прадстаўнікоў роду Радзівілаў, Cкладальнік Т.І. Рошчына, Мінск 2009. [CD-ROM].
 • Radzіvіlіana: дакументальныя помнікі з фондаў НББ: паўнатэкставыя копіі старадрукаў з фондаў НББ, Минск 2009. [DVD-ROM].
 • Рошчына Т., Беларуска-польскае супрацоўніцтва ў галіне кнігазнаўства і бібліятэказнаўства: стан і перспектывы, „Acta Albaruthenica : Literatura. Język. Kultura” 2007, t. 7, s. 378-383.
 • Рошчына Т.І., Беларускі суперэкслібрыс: terra incognito, [in:] Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 15, Мінск 2013, s. 194-203.
 • Рошчына Т.І., Бібліятэка Будслаўскага кляштара бернардзінцаў: да праблемы рэканструкцыі, [in:] Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі», Мінск, 18-19 красавіка 2013 г., Мінск 2013, s. 155-160.
 • Рошчына Т., Да вызначэння паняцця «нацыянальны дакумент»: беларускія старадрукі (XVI-XVIII стст.), [in:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры. Вып. 6: Часапрастора кнігі і бібліятэкі: навуковае і культурнае ўзаемадзеянне: зборнік навуковых і літаратурна-мастацкіх прац, ахвяраваных Валерыю Герасімаву да 60-годдзя з дня нараджэння, склад. Л.І. Доўнар, Т.А. Самайлюк, рэдкал. Л.І. Доўнар (адк. рэд.) [і інш.], Мінск 2015, s. 30-36.
 • Рошчына Т.І., Да праблемы вызначэння пераплётаў беларускага паходання, [in:] Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 17, Мінск 2014, s. 71-77.
 • Рошчына Т.І., Знакі першых уладальнікаў, [in:] Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 13, Мінск 2011, s. 221-238.
 • Т. Рошчына, Палоніка ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, [in:] Badania księgozbiorów Radziwiłłów: materiały międzynarodowej sesji (Olsztyn, 6-7 października 1994 r.), [red. tomu Z. Jaroszewicz-Pieresławcew],Warszawa 1995, s. 87-93.
 • Рошчына T.І., Правененцыйныя даследаванні ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, [in:] Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: зборнік навуковых артыкулаў. [Вып. 1], Ч. 1, Мінск 2006, s. 147-157.
 • Рощина Т.И., Белорусские исторические книжные коллекции в фондах Национальной библиотеки Белоруссии, „Вестник Белорусской библиотечной ассоциации”, 1998 № 3
 • Рощина Т.И., Белорусский и польский суперэкслибрис: судьбы книжных собраний (по фондам Национальной библиотеки Беларуси), [w:] Kultura – Historia – Książka : zbiór studiów [dedykowane prof. A. Krawczykowi z okazji 70. rocznicy urodzin], red. A. Dymmel, B. Rejakowa, Lublin 2012, s. 201-212.
 • Рощина Т.И., Коллекция суперэкслибрисов в Национальной библиотеке Беларуси: проблемы изучения и атрибуции, [in:] Берковские чтения: книжная культура в контексте международных контактоin: материалы Международной научной конференции (Минск, 25-26 мая 2011 г.), Минск; Москва 2011, s. 296-300.
 • Рощина Т.И., По следам книжных собраний Слизней, [in:] Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития: Материалы Международного научного семинара, Минск, 2-3 апрля 2014 г., Минск; Москва 2014, s. 122-126.
 • Сапега Т., Польская кніга ў экспазіцыі музея кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: да распрацоўкі канцэпцыі, [in:] Гісторыя выдавецкай дзейнасці ў Польшчы і Беларусі ў XVI-XX стагоддзях, [рэдкал. Н.Ю. Бярозкіна (адк. рэд.) і інш.], Мінск 2003, s. 70-76.
 • Сапегиана: книжное собрание рода Сапег = Сапегіяна: кнігазбор роду Сапегаў, Cоставители: Л.Г. Кирюхина, К.В. Суша; под научной редакцией Н.В. Николаева, Т.И. Рощиной, Минск 2011. [DVD-ROM].
 • Святлова Н., Што чыталі Радзівілы? Найноўшыя магчымасці аднаўлення гістарычных бібліятэк, „Літаратура і Мастацтва” 1 ліпеня 2016, № 26, s. 11.
 • Шопина М.М., «Terra incognita»: слуцкое издание «монархии турецкой» из фондов Национальной библиотеки Беларуси, [in:] Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов, 2013: материалы Международной научной конференции, Минск, 16-17 мая 2013 г., Минск; Москва 2013, s. 447-450.
 • Юзаф Ігнацый Крашэўскі (1812-1887) = Józef Ignacy Kraszewski = Юзеф Игнаций Крашевский = Юзеф Ігнацій Крашевський, складальнікі Л.В. Гарбачова, А.М. Мяснянкіна, пад навуковай рэдакцыяй Т.В. Кузьмініч, Мінск 2013 [2 CD-ROM].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-384467d2-827f-4281-b80a-db35cc9afba8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.