PL EN


Journal
2016 | 12 | 2 | 129-145
Article title

Evaluation model for production process economic efficiency

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Model oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Economic activity focused on manufacturing and supplying products for sale is one of the basic processes in the logistics supply chain. The specificity of production processes requires concentration on the product manufacturing factors in terms of both business practice and in relation to the source literature, which are crucial for the continuity of the material flow. A significant impact of production processes on the financial result of the company affects the costs, revenues, rotation of assets and working capital cycle, so it is the main reason to focus the production management on the ways to improve the process efficiency for both internal and external supply chain, and continuous supervision and evaluation of the results obtained. This article presents an original model of analysis and evaluation of the production process efficiency in the economic aspect. Material and methods: The results of research in Polish companies carried out in 2011-2013 and the results of literature studies indicate an unsatisfactory use of efficiency analyses in management of production processes, related supply chains and production environment. They were the basis for selection and compilation of factors to evaluate the production process economic efficiency. Complementary research concerning the importance of each factor in business practice was carried out in the first half of 2015 in 138 manufacturing companies in the Wielkopolska Province. Results: Based on the results and observations, the Authors developed a model for evaluating the production process economic efficiency, which will make it possible for the Authors to conduct multivariate simulations of parametric models of production processes and environment at later stages of research. Conclusions: Despite numerous considerations in literature, the issue of production process efficiency has not yet been comprehensively presented and developed. The presented concept of evaluation of production process efficiency applies to the economic aspect. The Authors are aware of the need to combine the analytical scope with analysis and evaluation of operational efficiency, thus aiming further research at the comprehensive analysis and evaluation of the production process efficiency and value engineering in its operational development.
PL
Wstęp: Działalność gospodarcza skoncentrowana na wytwarzaniu i dostarczaniu produktów przeznaczonych na sprzedaż, jest jednym z podstawowych procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw. Specyfika procesów produkcji powoduje konieczność koncentracji na czynnikach wytwarzania wyrobów, zarówno w odniesieniu do praktyki gospodarczej, jak również w odniesieniu do literatury przedmiotu, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu materiałowego. Znaczący wpływ procesów produkcji na wynik finansowy przedsiębiorstwa, oddziałując na koszty, przychody, rotację aktywów oraz cykl kapitału obrotowego, jest główną przesłanką ukierunkowania zarządzania produkcją na sposoby poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego modelu analizy i oceny efektywności procesu produkcji w aspekcie ekonomicznym. Metody: Wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach przeprowadzonych w latach 2011-2013 oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności w zarządzaniu procesami produkcji, powiązanymi łańcuchami dostaw oraz środowiskiem produkcyjnym. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia wskaźników oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji. Badania uzupełniające dotyczące stopnia ważności poszczególnych wskaźników w praktyce gospodarczej przeprowadzono w pierwszej połowie 2015 roku w 138 przedsiębiorstwach produkcyjnych z województwa wielkopolskiego. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali model oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji, który umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji parametrycznych modeli procesów i środowiska produkcji w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych. Wnioski: Problematyka efektywności procesu produkcji, pomimo wielokrotnego podejmowania rozważań literaturowych, nie została do tej pory kompleksowo przedstawiona i opracowana. Zaprezentowana koncepcja oceny efektywności procesu produkcji dotyczy aspektu ekonomicznego. Autorzy mają świadomość konieczności sprzężenia tego zakresu analitycznego z analizą i oceną efektywności operacyjnej, kierunkując dalsze badania na kompleksową analizę i ocenę efektywności procesu produkcji oraz inżynierię wartości w jego operacyjnym kształtowaniu.
Journal
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
129-145
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38474856-a555-43b5-908f-3d15a53fd9a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.